Laboratorium Krystalografii

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Krystalografii

Zakres prac badawczych prowadzonych przez laboratorium to analizy budowy wewnętrznej ciała stałego, w tym substancji metalicznych, półprzewodnikowych, izolatorów oraz materiałów proszkowych i biologicznych.

Laboratorium oferuje również:

 • jakościową oraz ilościową analizę fazową próbek litych, proszkowych i cienkowarstwowych
 • wyznaczenie struktury krystalicznej badanych substancji w szerokim zakresie temperatur
 • śledzenie przemian fazowych

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów oraz dla potwierdzenia standardu świadczonych usług, Laboratorium Krystalografii pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zapisz

 • Badanie próbek w postaci: proszków, materiałów litych, cienkich warstw, ceramiki, włókien, cieczy
 • Analiza fazowa, jakościowa i ilościowa próbek oraz wyznaczenie parametrów sieci i rozmiaru krystalitów i naprężeń w funkcji temperatury w zakresie od 12 do 1473 K
 • Określenie udziału procentowego fazy krystalicznej i amorficznej w badanych materiałach
 • Badanie rozkładu orientacji krystalograficznej oraz pomiar naprężeń własnych metodą nieniszcząca
 • Badanie próbek z wysoką rozdzielczością poprzez: niskokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (metoda easy SAXS); szerokokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego o wysokiej rozdzielczości (WAXS); badanie składu, struktury i naprężeń warstw epitaksjalnych;
 • Badanie próbek nanowymiarowych metodami: analizy PDF (pair distribution function), monitorowania krystalizacji in situ; wyznaczenie kształtu oraz dystrybucji rozmiarów nanoziaren; wykonanie pomiarów wysokorozdzielczej dyfrakcji proszkowej; oznaczenie struktury krystalicznej próbek proszkowych w zakresie temperatur 12 – 1473 K
 • Wyznaczenie struktury krystalicznej monokryształów w zakresie temperatur 80 – 500 K

Metody akredytowane w Laboratorium Krystalografii (XRD)

 • Jakościowy skład fazowy, Metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD na podstawie PN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem pkt. 7.4 – 7.11 oraz pkt. 8
 • Parametr sieci, rozmiar krystalitów, Metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD – metoda Rietvelda na podstawie PN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem pkt. 7.6 – 7.11 oraz pkt. 8
 • Ilościowy skład fazowy, zakres: (5,0 – 100,0)%, Metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD – metoda Rietvelda, metoda wzorca wewnętrznego na podstawie PN-EN 13925 – 1:2007 z wyłączeniem pkt. 7.4 – 7.11 oraz pkt. 8, PN-EN 13925 – 2:2004 z wyłączeniem pkt. 4.5, 6.3, 6.6

 

Przedmiot badań

Wyroby i materiały konstrukcyjne – metale, kompozyty:

 • materiały polikrystaliczne lite
 • proszki (bez fazy amorficznej)

 

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1661.

Dyfraktometr Rentgenowski WAXS/SAXS – EMPYREAN, (PANalytical):

 • generator wysokiego napięcia o mocy 4 kW, lampy rentgenowskie Cu, Co i Ag
 • goniometr 240 mm w układzie pionowym zapewniający sterowany ruch lampy i detektora z rozdzielczością 0.0001° i niezależnym napędem kątów θ i 2θ, zakres 2θ od – 110° do 168°
 • programowana optyka pierwotna z zestawem szczelin wraz ze specjalną szczeliną 1/32 Mo do badań niskokątowych, szczeliny Sollera 0.04, 0.02 i 0.01°, dwuodbiciowy monochromator hybrydowy 2xGe(220), soczewki skupiające do badań tekstury naprężeń i „in-plane”
 • zespół optyki Bragg-Brentano zawierający programowane szczeliny odbiorcze i stałe szczeliny przeciwrozproszeniowe, moduł potrójnej osi z kryształem analizującym do badań wysokorozdzielczych, detektory scyntylacyjny punktowy i półprzewodnikowy linowy PIXcel3D zamontowane na jednym podwójnym ramieniu
 • przystawki wysokotemperaturowa Anton Paar HTK1200N (od 25 do 1200 °C) i niskotemperaturowa Oxford Cryosystems PheniX (od -261 do 25 °C)
 • próbki wzorcowe do badań SAXS, naprężeń, tekstury, reflektometrii i warstw epitaksjalnych, wzorce z NIST: LaB6, Al2O3, Si, ZnO, TiO2, Cr2O3, CeO2
 • baza danych dyfraktogramów proszkowych PDF-4+ i struktur nieorganicznych ICSD
 • młynek kulowy, prasa hydrauliczna, sita laboratoryjne

Dyfraktometr monokrystaliczny – SuperNova (Dual Source), (Agilent Technologies):

 • czterokołowy dyfraktometr wyposażony na stałe w dwie mikroogniskowe lampy rentgenowskie Mo i Cu
 • detektor CCD Atlas o średnicy 135 m

dr inż. Sylwia Pawlak – Kierownik Laboratorium
e-mail: sylwia.pawlak@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 71 05
pokój: 0.20 (budynek 1)

Przebieg kariery naukowej:

 • Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, specjalność: Fizyka Techniczna, 2008
 • Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2014

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 • Stypendium naukowo-badawcze: 2 miesięczny pobyt w Wiedniu na Uniwersytecie Technicznym
 • Uniwersidad de Granada – wymiana naukowa, 09.2012 i 09-10.2013
 • European School in Material Science, Lublana, 2010 (1 tydzień)
 • Stypendium Socrates Erasmus: Semestralny pobyt w Wiedniu na Uniwersytecie Technicznym – studia na Wydziale Fizyki

 

mgr inż. Ewa Pęczek – Inżynier procesu
e-mail: ewa.peczek@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 71 45
pokój: 0.20 (budynek 1)

Przebieg kariery naukowej:

 • Magister: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, kierunek: Inżynieria materiałowa, 2016

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 • Instytut Techniki Budowlanej- praktyka (2 miesiące)
 • Gancarz, T; Bobrowski, P; Pawlak, S; Schell, N; Chulist, R; Janik, K; „Wetting of Sn-Zn-Ga and Sn-Zn-Na Alloys on Al and Ni Substrate”, Journal of Electronic Materials, 2017, Pages: 1-12
 • Gancarz, T; Pstrus, J; Mosinska, S; Pawlak, S; „Effect of Cu Addition to Zn-12Al Alloy on Thermal Properties and Wettability on Cu and Al Substrates”, Metallurgical and Materials Transactions A- Physical Metallurgy and Matwerials Science, 2016, Volume:47A, Pages:368-377
 • Gancarz, T; Pstrus, J; Bobrowski, P; Pawlak, S; „Thermal and mechanical properties of lead-free SnZn-xNa casting alloys, and interfacial chemistry on Cu substrates during the soldering process”,Journal of alloys and compounds, 2016, Volume:679, Pages:442-453
 • Bonarski, JT; Tarkowski, L; Pawlak, S; Rakowska, A ; Major, L, „Materials stress diagnostics by X-ray and acoustic techniques”, Archives of Metallurgy and Materials, 2014, Volume:59, Pages: 437-441
 • Czaplicka, M ; Bratek, L; Jaworek, K ; Bonarski, J; Pawlak, S; „Photo-oxidation of p-arsanilic acid in acidic solutions: Kinetics and the identification of by-products and reaction pathways”,  Chemical Enginnering Journal, 2014, Volume: 243, Pages:364-371
 • Lachowicz, MM ; Haimann, K ; Lachowicz, MB ; Jasionowski, R ; Pawlak, S; „Structural aspects of corrosion resistance in alloys based on the Fe3Al intermetallic phase in the cast state”, Materials Science-Poland, 2012, Volume:30, Pages: 217-225
 • Kowalski, J ; Pstrus, J; Pawlak, S; Kostrzewa, M; Martynowski, R ; Wolczynski, W; „ Influence of the regorging degree on the annihilation of the segregation defects in the massive forging ingots”, Archives of Metallurgy and Materials, 2011, Volume:56, Pages: 1029-1043
 • Pawlak, S ; Dutka, K ; Bonarski, J, „Influence of laser-induced microstructure notches on the configuration of residual stresses in a steel plate”, Journal of Physics Conference Series, 2010, Volume:240
 • E.Pęczek „Zastosowanie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) do analizy procesów aktywowanych cieplnie w niklu po walcowaniu na zimno, Monografia Puzzel 2017-postępy nauk technicznych i ścisłych, pages: 427-437
 • W. Polkowski, E. Pęczek, D. Zasada, Z. Komorek, ‘’Differential speed rolling of Ni3Al based intermetallic alloy – Effect of applied processing on structure and mechanical properties anisotropy’’, Materials Science and Engineering: A 647, 170-183 (2015)

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont