Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Materiałów Luminescencyjnych

Laboratorium jest przygotowane do wykonywania syntez materiałów o zaprojektowanych właściwościach luminescencyjnych. Otrzymane luminofory mogą zostać poddane pełnej charakterystyce spektroskopowej oraz analizie składu. Materiały takie znajdują zastosowanie m. in. w nowoczesnym oświetleniu oraz zabezpieczeniach produktów przed fałszerstwem.

W skład Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych wchodzą nowocześnie wyposażone laboratoria Syntezy Organicznej, Nieorganicznej, Syntez Specjalnych oraz Syntezy Czystej.

W laboratoriach można otrzymywać związki organiczne, materiały oparte o jony pierwiastków ziem rzadkich, a także nanocząstki. Dostępna aparatura pozwala na prowadzenie reakcji w fazie ciekłej lub stałej, z wykorzystaniem konwencjonalnego ogrzewania termicznego lub promieniowania mikrofalowego, stosując obniżone lub podwyższone ciśnienie.

Reaktory mikrofalowe umożliwiają prowadzenie do 10 reakcji równolegle. Komory rękawicowe pozwalają na syntezę związków wymagających pracy w atmosferze gazu obojętnego.

Przygotowanie różnego rodzaju próbek, m. in. próbek przemysłowych, farmakologicznych, środowiskowych oraz żywności do analiz można przeprowadzić za pomocą aparatów do wielozadaniowej ekstrakcji, suszenia rozpyłowego, suszenia próżniowego oraz liofilizacji.

Poreakcyjne wygrzewanie materiałów może być prowadzone w piecach wysokotemperaturowych, które są na wyposażeniu Piecowni.

Pełna charakterystyka spektroskopowa otrzymanych materiałów może zostać wykonana w Laboratorium Spektroskopii Optycznej, które wchodzi w skład Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych. Natomiast analizę składu ilościowego można przeprowadzić w Laboratorium Analiz Ilościowych, które jest wyposażone w optyczny spektrometr emisyjny z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES) i atomowy spektrometr absorpcyjny (ASA).

 • Synteza związków o zdefiniowanych właściwościach luminescencyjnych, m. in. o szerokim zakresie emisji lub o charakterystycznym widmie emisji oraz ich pełna charakterystyka spektroskopowa,
 • Przygotowanie różnego rodzaju próbek,m. in. próbek przemysłowych, farmakologicznych, środowiskowych oraz żywności do analizy metodą ICP-OES lub ASA,
 • Synteza Związków Organicznych

REAKTORY MIKROFALOWE

Reaktory mikrofalowe emitujące jednorodne pole mikrofalowe, posiadające możliwość programowania temperatury, mocy grzewczej i ciśnienia, z możliwością chłodzenia powietrzem,

 • reaktor mikrofalowy niskociśnieniowy, model RotoSYNTH (Milestone Inc.) umożliwia prowadzenie reakcji zarówno w fazie ciekłej, jak i stałej reagentów pod obniżonym ciśnieniem, moc mikrofal do 1200 W,
 • reaktor mikrofalowy wysokociśnieniowy, model MicroSYNTH (Milestone Inc.) umożliwia prowadzenie do 10 reakcji równolegle, wyposażony w naczynia ciśnieniowe o pojemności 35 ml i ciśnieniu maksymalnym do 30 bar, moc mikrofal do 1600 W.

REAKTORY CIŚNIENIOWE DO SYNTEZ

Reaktory ciśnieniowe do syntez modele 4575B i 4576B (Parr Instruments) o pojemności 250 i 500 ml, ciśnieniu maksymalnym do 345 bar i temperaturze maksymalnej do 500 °C, wyposażone w mieszadło mechaniczne.

KOMORY RĘKAWICOWE TYPU GLOVE-BOX,

Komory rękawicowe typu Glove-Box, m. in. komora 4-rękawicowa, model Unilab Pro Eco SP 2000/78 (M. Braun Inertgas-Systeme GmbH) przeznaczona do pracy w atmosferze beztlenowej i bezwodnej, wyposażona w mikroskop Leica M60.

AUTOMATYCZNY EKSTRAKTOR SOXHLETA

Automatyczny ekstraktor Soxhleta Amodel B-811 (Büchi Labortechnik AG) zbudowany z 4 niezależnych stanowisk do równoległej ekstrakcji z różnego rodzaju matryc stałych i półstałych, pozwala prowadzić proces (etap suszenia) w atmosferze gazu obojętnego, przeznaczony m. in. do oznaczania substancji w różnego rodzaju próbkach przemysłowych i środowiskowych.

SUSZARKA ROZPYŁOWA

model B-290 (Büchi Labortechnik AG) przeznaczona do odwadniania produktów w postaci roztworu do postaci proszku, znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym do otrzymywania np. mleka w proszku, farmaceutycznym do suszenia wyciągów (ekstraktów), kosmetycznym i chemicznym.

LIOFILIZATOR

Liofilizator model Alpha 2-4 LDPlus (Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH) przeznaczony do liofilizacji materiałów biologicznych, żywności, produktów farmakologicznych, osadów, produktów chemicznych czy materiałów archeologicznych.

PIECE WYSOKOTEMPERATUROWE:

 • kompaktowe komorowe piece wysokotemperaturowe, model LHT 8/18/P310 (Nabertherm), o maksymalnej temperaturze do 1800 °C i pojemności do 8 l,
 • piece muflowe, modele: L9/12/P330, L15/13/P330, L24/12/P330 (Nabertherm), o maksymalnej temperaturze do 1300 °C i pojemności od 9 do 24 l. OPTYCZNY SPEKTROMETR EMISYJNY z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES), model iCAP serii 7000 (Thermo Scientific) zapewnia dużą szybkość analizy wielopierwiastkowej na poziomie śladowym, w zakresie spektralnym od 166 do 847 nm.

ATOMOWY SPEKTROMETR ABSORPCYJNY

Atomowy spektrometr absorpcyjny model SavantAA S (GBC) przeznaczony do analizy pierwiastków, posiada 8 w pełni zautomatyzowanych lamp, możliwość programowanego sterowania płomieniem, w zakresie spektralnym od 185 do 900 nm.

dr Joanna Cybińska – Kierownik laboratorium
Budynek nr 3, pok. 3.02
e-mail: joanna.cybinska@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 71 04

JC

dr Joanna Cybińska, Kierownik laboratorium

Dane bibliograficzne: 

 • liczba publikacji : 56
 • index h: 13
 • imp factor: 156.379


Współpraca międzynarodowa

Stypendia i praca w jednostkach zagranicznych:   

 • Marie Curie Actions: Universidade de Aveiro, Portugalia/2004
 • Universität zu Köln, Kolonia, Niemcy /2008
 • Ruhr University, Bochum, Niemcy /2009-2011


Doświadczenie i zainteresowania badawcze:

 • Synteza luminescencyjnych monokryształów domieszkowanych jonami ziem rzadkich; w warunkach całkowicie bezwodnych oraz za pomocą metod reakcji Bridgemana oraz w fazie stałej
 • Luminofory dla źródeł światła białego LED (WLEDs)
 • Synteza nanowymiarowych materiałów nieorganicznych z użyciem różnych technik, włączając metodę solwotermalną wspomaganą mikrofalami oraz metodę hydrotermalną
 • Synteza nanowymiarowych luminoforów domieszkowanych jonami lantanowców z użyciem cieczy jonowych
 • Luminescencyjne ciecze jonowe


Inne aktywności naukowe:

 • Organizacja konferencji i redakcja czasopism naukowych:
 • Sekretarz naukowy konferencji : ESTE 2010, REMAT 2013, ICL2014, ESTE 2016
 • Edytor Optical Materials 2005-2014
 • Edytor-gość (Guest Editor): Optical Materials (2010), J. of Rare Earth (2013), Procedia Physics (2015), J. Luminescence (2015, 2016)


dr Magdalena Wilk-Kozubek
Budynek nr 3, pok. 3.07
e-mail: magdalena.wilk@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 71 52

MWK

dr Magdalena Wilk-Kozubek


Informacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 10
 • liczba patentów i zgłoszeń patentowych: 2


Współpraca krajowa i międzynarodowa

Staże w jednostkach krajowych i zagranicznych:   

 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska, 2011
 • Iowa State University, Ames, Iowa, USA, 2016-2017
 • Stockholms universitet, Sztokholm, Szwecja, 2017


Doświadczenie badawcze/projekty badawcze

 • praca doktorska pt.: „Coordination polymers based on phosphonic acids – design, synthesis and structural characterization”, Politechnika Wrocławska, 2016
 • kierownik projektu : „Projektowanie, otrzymywanie i właściwości nowych materiałów hybrydowych opartych na kwasach pirydylofosfonowych”, PRELUDIUM-1, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014


Zainteresowania naukowe:

 • synteza organicza, w szczególności synteza kwasów fosfonowych
 • synteza hydro- i solwotermalna polimerów koordynacyjnych
 • wyznaczanie struktur krystalicznych małych cząsteczek, takich jak ligandy organiczne i kompleksy metali
 • analiza spektroskopowa (1H, 13C, 31P NMR, FT-IR, FT-Raman), strukturalna (monokrystaliczny XRD, PXRD) i termiczna  (TG, DSC)
 • charakterystyka właściwości luminescencyjnych (wydajności kwantowej, czasu zaniku) cząsteczek w postaci proszków, roztworów i cienkich warstw


Inne aktywności naukowe:

 • członek Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego


dr Maciej Czajkowski
Budynek nr 3, pok. 3.07
e-mail: maciej.czajkowski@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 71 21

MC

dr Maciej Czajkowski


I
nformacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 11
 • liczba patentów: 1


Doświadczenie badawcze:

 • praca doktorska „Badanie pochodnych azobenzenu w procesach optycznego przetwarzania informacji”, Politechnika Wrocławska, 2014
 • Kierownik projektu „Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła”
  SONATA-11, Narodowe Centrum Nauki, 2017-2019
 • 12-miesięczny projekt w ramach stypendium „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej”, Politechnika Wrocławska, MNiSW


Zainteresowania naukowe:

 • charakterystyka efektów indukowanych światłem i polem elektrycznym w ciekłych kryształach
 • wytwarzanie i charakterystyka komórek ciekłokrystalicznych
 • właściwości fizykochemiczne (optyczne, mikroskopowe, termiczne i elektryczne) materiałów, takich jak polimery, barwniki i ciekłe kryształy
 • instrumentalne metody analityczne, takie jak spektroskopia optyczne, fluorymetria, polarymetria, potencjometria, konduktometria, itp.
 • mikroskopia SEM


Inne aktywności naukowe/nagrody:

 • aktualny członek Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego oraz International Liquid Crystals Society
 • II nagroda za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie ciekłych kryształów w okresie 07.2014-07.2016, Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne,  2016


mgr Bartłomiej Potaniec
Budynek nr 3, pok. 3.07
e-mail: bartlomiej.potaniec@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 72 87

mgr Bartłomiej Potaniec


Informacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 9
 • liczba patentów: 1


Doświadczenie badawcze:

 • contractor in grant financed by National Science Center NCN 2011/01/B/NZ9/02890 „Nowe metody utylizacji wychmielin podnoszące ich wartość rynkową”
 • contractor in grant financed by Ministry of Science and Higher Eduction N N312 279634 „ Otrzymywanie pochodnych flawonoidów izolowanych z wychmielin, będących potencjalnymi prozdrowotnymi dodatkami do żywności oraz detoksykacja wychmielin”


Zainteresowania naukowe:

 • organic synthesis, escpecially synthesis of flavonoids and chalcone derivatives
 • isolation of biologically active compounds from plants
 • biotransformations
 • spectroscopic (1H, 13C NMR, IR, UV-VIS) and instrumental (GC, HPLC) analytical methods


Inne aktywności naukowe:

 • członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego


dr Marcin Skoreński
Budynek nr 3, pok. 3.07
e-mail: marcin.skorenski@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 72 86

dr Marcin Skoreński


Informacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 8
 • liczba patentów i zgłoszeń patentowych: 10


Doświadczenie badawcze:

 • PhD Thesis: „Synthesis of 1-aminoalkylphosphonate esters as inhibitors of viral serine proteases”, Wroclaw University of Technology,  2016
 • 24-month research project PRELUDIUM, National Science Centre, Wroclaw University of Technology
 • 2- month training in virology laboratory- University of Padova, 2015


Zainteresowania naukowe:

 • designing and synthesis of biologically active compounds , especially protease inhibitors
 • biological evaluation of protease inhibitors (enzyme kinetics, cell based assays)
 • organic synthesis- chemistry of peptides, organophosphorus compounds
 • designing and synthesis of fluorescent enzyme substrates
 • designing and synthesis of activity based- probes (ABP) as a tool in biological studies

Zapisz

Zapisz

„Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów” (akronim LaserMark)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 8/2016

Wartość projektu: 7 850 000,00 PLN (w tym 1 050 000,00 PLN wkładu własnego)
Wartość dofinansowania: 3 359 625,00 PLN Wartość wkładu własnego: 140 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 15/12/2016 – 14/12/2020

Kierownik projektu: dr Tomasz Baraniecki
Konsorcjum realizujące projekt:

 1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. – Lider Konsorcjum
 2. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.

Realizacja projektu w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych oraz Spektroskopii Optycznej w latach 2016-2018
Kierownik prac: dr Joanna Cybińska


„Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła” (akronim CILC)

Projekt finansowany przez Narodowe CentrumNauki, Sonata-11
Realizacja projektu w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych oraz Spektroskopii Optycznej w latach 2017-2019
Kierownik prac: dr Maciej Czajkowski

Poniżej znajduje się spis publikacji Zespołu:

 1. „Open-framework manganese(II) and cobalt(II) borophosphates with helical chains: structures, magnetic, and luminescent properties”,
  M. Li, V. Smetana, M. Wilk-Kozubek, Y. Mudryk, T. Alammar, V. K. Pecharsky, A.-V. Mudring, 
  InorgChem., 2017,
  DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b01423.
 2. „Synthesis, structural characterization and computational studies of catena-poly[chlorido[m3-(pyridin-1-ium-3-yl)phosphonato-k3O:O’:O”]zinc(II)]”,
  M. Wilk-Kozubek, K. N. Jarzembska, J. Janczak, V. Videnova-Adrabinska,
  Acta Cryst., 2017, C73, 363–368.
  DOI: 10.1107/S2053229617004478 
 3. „Cholesteric gratings induced by electric field in mixtures of liquid crystal and novel chiral ionic liquid”, 
  M. Czajkowski, J. Klajn, J. Cybińska, J. Feder-Kubis, K. Komorowska,
  Liq. Cryst., 2017, 44, 911-923.
  DOI: 10.1080/02678292.2016.1254825 
 4. „Design of LaPO4:Nd3+materials by using ionic liquids”,
  J. Cybińska, M. Guzik, C. Lorbeer, E. Zych, Y. Guyot, G. Boulon, A.-V. Mudring
  Optical Materials, 2017, 63, 76-87.
  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.09.025 
 5. „Ionic liquid supported synthesis of nano-sized rare earth doped phosphates”,
  J. Cybińska, M. Guzik, C. Lorbeer, E. Zych, A.-V. Mudring
  Journal of Luminescence, 2017, 189, 99-112.
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.02.033
 6. „Breaking the paradigm: record quindecim charged magnetic ionic liquids”,
  D. Prodius, V. Smetana, S. Steinberg, M. Wilk-Kozubek, Y. Mudryk, V. K. Pecharsky, A.-V. Mudring, 
  Mater. Horiz., 2017, 4, 217–221.
  DOI: 10.1039/C6MH00468G 
 7. „A new photoluminescent feature in LuPO4:Eu thermoluminescent sintered materials”
  J. Zeler, J. Cybińska, E. Zych 
  RSC Advances, 2016, 6, 57920-57928. 
  DOI: 10.1039/C6RA09588G 
 8. „An electron-deficient azacoronene obtained by radial π extension”
  M. Żyła-Karwowska, H. Zhylitskaya, J. Cybińska, T. Lis, P. J. Chmielewski, M. Stępień
  Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 14658-14662.
  DOI: 10.1002/anie.201608400 
 9. „Bandgap engineering in π-extended pyrroles : a modular approach to electron-deficient chromophores with multi-redox activity”
  H. Zhylitskaya, J. Cybińska, P. J. Chmielewski, T. Lis, M. Stępień
  Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 11390-11398.
  DOI: 10.1021/jacs.6b07826 
 10. „Controllable synthesis of nanoscale YPO4:Eu3+ in ionic liquid”
  J. Cybińska, M. Woźniak, A. V. Mudring, E. Zych
  Journal of Luminescence, 2016, 169, 868-873.
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.07.008 
 11. „Incorporation of luminescent semiconductor nanoparticles into liquid crystal matrix”,
  M. Czajkowski, J. Cybińska, M. Woźniak, P. Słupski, M. Nikodem, F. Granek,K. Komorowska,
  J.  Lumin., 2016, 169, 850-856.
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.08.011 
 12. „SrS:Ce and LuPO4:Eu sintered ceramics : old phosphors with new functionalities” 
  E. Zych, D. Kulesza, J. Zeler, J. Cybińska, K. Fiączyk, A. Wiatrowska
  ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2016, 5, R3078-R3088. 
  DOI: 10.1149/2.0101601jss 
 13. „Synthesis of a peripherally conjugated 5-6-7 nanographene”
  M. Żyła, E. Gońka, P. J. Chmielewski, J. Cybińska, M. Stępień
  Chemical Science, 2016, 7, 286-294. 
  DOI: 10.1039/C5SC03280F 
 14. „Anomalous red and infrared luminescence of Ce3+ ions in SrS:Ce sintered ceramics”
  D. Kulesza, J. Cybińska, L. Seijo, Z. Barandiarán, E. Zych
  Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 27649-27656. 
  DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b06921

Poniżej znajdują się zdjęcia pracowni, sprzętu oraz zdjęcia z różnych prac laboratoryjnych.

 

Laboratorium Syntez Organicznych i Nieorganicznych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

 

Laboratorium Syntez Organicznych i Nieorganicznych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

 

Laboratorium Syntezy Czystej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

 

Laboratorium Syntez Specjalnych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

 

Piecownia Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

 

Suszarka rozpyłowa Mini Spray Dryer B-290 (Büchi Labortechnik AG)

 

Liofilizator Alpha 2-4 LDPlus (Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH)

 

Automatyczny Ekstraktor Soxhleta B-811 (Büchi Labortechnik AG)

 

Komora 4-rękawicowa Unilab Pro Eco SP 2000/78 (M. Braun Inertgas-Systeme GmbH)

 

Piec muflowy (Nabertherm)

 

Reaktor wysokociśnieniowy 4576B (Parr Instruments)

 

Reaktory mikrofalowe RotoSynth i MicroSynth (Milestone)

 

Monolity glinowo-krzemowe domieszkowane jonami lantanowców

 

Chemiluminescencja

 

Podział związków fluorescencyjnych na kolumnie chromatograficznej


Rozszczepienie światła na strukturach cholesterycznych ciekłych kryształów

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 02.02.2016
plusfontminusfontreloadfont