Laboratorium Materiałów Polimerowych

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Materiałów Polimerowych

Działalność Laboratorium Materiałów Polimerowych ukierunkowana jest na projektowanie nowych materiałów polimerowych, w tym materiałów funkcjonalnych, o specjalnych właściwościach użytkowych. W laboratorium otrzymywane są nanomateriały, materiały nanostrukturalne, kompozytowe i nanokompozytowe oraz hybrydowe materiały organiczno-nieorganiczne. Laboratorium oferuje kompleksowe analizy i pomiary materiałów polimerowych, m. in. badania właściwości termicznych, reologicznych, termomechanicznych, badania palności i degradacji termicznej, badania odporności materiałów na szybkie zmiany temperatury, testy korozyjne zawierające zmienne cykle mgły solnej, suszenia, utrzymywania wysokiej wilgotności i badania z użyciem dwutlenku siarki oraz badania odporności materiałów na promieniowanie UV. Ponadto realizujemy pomiary porowatości proszków i ciał stałych, w tym mikro- i mezoporów oraz badania stabilności zawiesin, emulsji, aerozoli, pian, jak również badania zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej.

Główne obszary badawcze Laboratorium Materiałów Polimerowych obejmują:

 • Projektowanie oraz wytwarzanie materiałów funkcjonalnych i warstw zabezpieczających np.: powłoki hydrofobowe i/lub superhydrofobowe, powłoki oleofobowe, powłoki samoczyszczące, dekontaminacyjne, ‘easy-to-clean’, anti-graffiti, anti-icing
 • Synteza organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych w oparciu o proces zol-żel
 • Synteza i funkcjonalizacja materiałów nanoporowatych w postaci cienkich warstw otrzymywanych różnymi technikami (spin-, dip-, spray-coating)
 • Teksturyzacja i modyfikacja powierzchni poprzez funkcjonalizację chemiczną z fazy ciekłej lub gazowej, aktywację powierzchni z wykorzystaniem systemu plazmy niskotemperaturowej oraz trawienie powierzchni polimerowych za pomocą plazmy powietrznej lub tlenowej
 • Wytwarzanie polimerowych materiałów nanokompozytowych o zaprojektowanych właściwościach, np.: magnetycznych, mechanicznych, optycznych Badanie właściwości materiałów polimerowych, nanomateriałów, nanokompozytów i powłok w szczególności badanie właściwości powłok poprzez badanie zwilżalności i energii powierzchni oraz oddziaływań pomiędzy podłożem a powłoką w celu określenia jej efektywności

274xObraz171_001

Zapisz

dr Jacek Marczak – Kierownik laboratorium
e-mail: jacek.marczak@port.org.pl

Jacek jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych o specjalności Nanotechnologia. Pracę doktorską realizował w zakresie kształtowania właściwości hydrofobowych wybranych materiałów poprzez modyfikację chemiczną ich gładkich i teksturowanych powierzchni. Odbył staż w Instytucie Fizyki Chemicznej Chińskiej Akademii Nauk w Lanzhou. Później pracował na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W laboratorium pracuje od sierpnia 2014 roku, gdzie zajmuje się otrzymywaniem i modyfikacją nanokompozytów polimerowych do wytwarzania funkcjonalnych powłok, w szczególności superhydrofobowych i anty-oblodzeniowych, oraz badaniem powierzchni i efektów przyspieszonego starzenia. Jest specjalistą w dziedzinie otrzymywania i badania funkcjonalnych nanokompozytów o projektowanych właściwościach hydrofobowych, superhydrofobowych lub hydrofilowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w syntezie i charakteryzacji nanokompozytów. Prowadzi badania naukowe w zakresie hydrofobizacji powierzchni, otrzymywania łatwo i/lub samoczyszczących się powłok oraz oddziaływań pomiędzy strukturą i funkcją projektowanych układów.

dr Jacek Marczak, Kierownik laboratorium

 

mgr inż. Kamika Startek – Inżynier Badań
e-mail: kamila.startek@port.org.pl

Kamila jest absolwentką kierunku Technologia Chemiczna Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Technologia Organiczna i Tworzywa Sztuczne. W laboratorium pracuje od stycznia 2014 roku i zajmuje się  syntezą materiałów funkcjonalnych, w szczególności warstw barierowych oraz badaniem gęstości, porowatości i przetwórstwem tworzyw sztucznych.

mgr inż. Kamila Startek, Inżynier badań

 

mgr inż. Marta Fiedot-Toboła – Inżynier Badań
e-mail: marta.fiedot-tobola@port.org.pl

Marta jest absolwentką  Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności Inżynieria i Technologia Polimerów. W latach 2013-2017 była kierownikiem projektu Diamentowy Grant pt. „Nowoczesne materiały antybakteryjne na bazie tlenku cynku” realizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Równolegle w roku 2013 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, których tematem są „Właściwości sensorowe jednowymiarowych struktur tlenku cynku”. W swojej pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą inżynierią materiałową, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii, włókiennictwa, sensoryki i tekstroniki. Pracuje w laboratorium od stycznia 2018 roku i zajmuje się fizykochemią materiałów polimerowych i kompozytowych obejmującą przede wszystkim ich identyfikację oraz analizę przemian zachodzących pod wpływem temperatury.

mgr. inż. Marta Fiedot-Toboła, Inżynier Badań

 Inżynier Badań
e-mail:

 

mgr. inż. Michał Piłkowski – Inżynier Procesu
e-mail: michal.pilkowski@port.org.pl

Michał jest absolwentem kierunku Technologia Chemiczna na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, o specjalności Technologia Tworzyw Sztucznych, Włókien i Elastomerów. W laboratorium pracuje od grudnia 2017 roku gdzie bada parametry dotyczące zwilżalności materiałów stałych, proszków i cieczy wyznaczając kąt zwilżania, napięcie powierzchniowe, kąt ślizgania oraz swobodną energię powierzchniową. Ponadto przeprowadza testy przyspieszonego starzenia oraz badania zmian połysku i barwy testowanych powłok/materiałów.

mgr. inż. Michał Piłkowski, Inżynier Procesu

Zapisz

Zapisz

2016

J. Pagacz, E. Hebda, S. Michałowski, J. Ozimek, D. Sternik, K. Pielichowski, Polyurethane foams chemically reinforced with POSS – thermal degradation studies, Thermochimica Acta, zaakceptowana do druku, IF: 1.938

J. Nizioł, J. Fiodor, J. Pagacz, E. Hebda, M. Marzec, E. Gondek, I. Kityk, DNA  – hexadecyltrimethyl ammonium chloride complex with enhanced – thermostability as promising  electronic and optoelectronic material, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, DOI: 10.1007/s10854-016-5519-9, zaakceptowana do druku, IF: 1.798

K. Startek, M. Kargol, F. Granek, Silica-based transparent barrier layers for solar cells application, Materials Today: Proceedings 3, 2617–2622, (2016)

J. Marczak, M. Kargol, M. Psarski, G. Celichowski, Modification of epoxy resin, silicon and glass surfaces with alkyl- or fluoroalkylsilanes for hydrophobic properties, Applied Surface Science, 380, 91-100, (2016) IF: 2.735

P. Małecki, M. Królewicz, F. Hiptmair, J. Krzak, J. Kaleta, Z. Major, J. Pigłowski, Influence of carbonyl iron particle coating with silica on the properties of magnetorheological elastomers, Smart Materials and Structures, 25, 1-18, (2016) IF: 2.769

J. Pagacz, K.N. Raftopoulos, A. Leszczyńska, K. Pielichowski, Bio-polyamides based on renewable raw materials. Glass transition and crystallinity studies, Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry, 123(2), 1225-1237, (2016) IF: 2.042

T.M. Majka, O. Bartyzel, K.N. Raftopoulos, J. Pagacz, A. Leszczyńska, K. Pielichowski, Recycling of polypropylene/montmorillonite nanocomposites bypyrolysis, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 119, 1–7, (2016) IF: 3.564

Laboratorium Materiałów Polimerowych zaprasza do współpracy przy realizacji projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych obejmujących wytwarzanie i charakteryzację materiałów polimerowych i funkcjonalnych o zaprojektowanych właściwościach użytkowych.

W szczególności oferujemy usługi w opracowywaniu i wdrażaniu technologii polimerów krzemoorganicznych oraz w badaniach aplikacyjnych z zakresu systemów hybrydowych, polisiloksanów (np. żywic), silanów i środków do hydrofobizacji różnych powierzchni. Ponadto oferujemy pomiary i ocenę właściwości termomechanicznych, reologicznych, termicznych, powierzchniowych i badanie porowatości oraz ekspertyzy i doradztwo dotyczące materiałów polimerowych, w tym zaawansowane szkolenia i warsztaty.

Pracownia Syntezy I & II

W laboratorium otrzymywane są hybrydowe materiały organiczno-nieorganiczne oraz materiały nanoporowate w postaci warstw w oparciu o procesy zol-żel. Ponadto projektowane są materiały kompozytowe, nanododatki, nanokompozytowe i nanostrukturalne materiały w tym powłoki oraz warstwy funkcjonalne i zabezpieczające.

Pracownia Fizykochemii Polimerów

W laboratorium prowadzone są badania struktury cząsteczkowej polimerów,  identyfikacja polimerów i tworzyw polimerowych (analizy jakościowe i ilościowe) oraz badania fizykochemiczne materiałów polimerowych i kompozytowych.

Pracownia Analizy Termicznej

W laboratorium prowadzone są badania lepkosprężystych właściwości, badania przemian fizykochemicznych i badania degradacji termicznej materiałów polimerowych.

Pracownia Badań Porowatości I & II

W laboratorium prowadzone są pomiary porowatości dla proszków i ciał stałych, w tym mikro- i mezoporów, badania rozkładu wielkości porów oraz powierzchni właściwej. Możliwe są również badania kwasowości powierzchni materiałów katalitycznych oraz w pełni zautomatyzowane pomiary gęstości, zapewniające bardzo precyzyjne pomiary objętości i gęstości w szerokim zakresie materiałów.

Pracownia Badań Powierzchni

W laboratorium prowadzone są badania stabilności zawiesin, emulsji, aerozoli i pian, badania zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej. Możliwe są również badania rozmiaru cząstek i potencjału zeta.

Pracownia Reologii Polimerów

W laboratorium wykonywane są pomiary i ocena podstawowych właściwości reologicznych materiałów polimerowych (masowy i objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, lepkość) oraz ich charakterystycznych temperatur (temperatura ugięcia pod obciążeniem, temperatura mięknienia metodą Vicat’a). Ponadto prowadzone są zaawansowane badania reologii tworzyw tj. wyznaczenie lepkości z uwzględnieniem korekcji Bagley’a, określenie zmian objętości materiału w funkcji ciśnienia i temperatury oraz wyznaczenie wytrzymałości stopu (reometr kapilarny z systemem rozciągania stopu).

Pracownia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

W laboratorium otrzymywane są kompozyty polimerowe z granulatu i/lub różnych dodatków metodą wytłaczania oraz formowane metodą wtrysku (małe standardowe wiosełka). Możliwe jest wytwarzanie materiałów w małej skali (w ilości 5-8 g. – mikrowytłaczarka i mikrowtryskarka) oraz  w skali półtechnicznej (w ilości ok 5 kg,  – wytłaczarka jednoślimakowa). Ponadto wytworzone materiały można poddać teksturowaniu poprzez piaskowanie ziarnami korundu.

Pracownia Testów Starzeniowych

W laboratorium wykonywane są testy środowiskowe/przyspieszonego starzenia, badania odporności materiałów i wyrobów na szybkie zmiany temperatury (w tym szoki termiczne), testy korozyjne zawierające zmienne cykle mgły solnej, suszenia, utrzymywania wysokiej wilgotności i badania z użyciem dwutlenku siarki oraz badania odporności materiałów na promieniowanie UV.

Pracownia Testów Palności

W laboratorium prowadzone są testy palności polimerów i tworzyw sztucznych, wyznacza się pełną charakterystykę procesu palenia tworzyw oraz gęstość optyczną wydzielanego dymu. Proces palenia można obserwować za pomocą kamery termowizyjnej.

Pracownia syntezy I        

 1. Suszarka próżniowa (Binder VD 115)
 2. Homogenizator ultradźwiękowy dużej mocy, 1.7 kW (Hielscher Ultrasonics UIP 1500 HD)
 3. Prasa hydrauliczna prosta, nacisk 400kN (Carver AutoSeries NE)
 4. Mieszalnik mechaniczny (Heidolph, Hei-Torque 400)
 5. Wytrząsarka wibracyjna z zestawem sit AS 200 (Retsch)
 6. Spin-coater (SPS Europe B.V. Spin 150)
 7. Dip-coater (KSV NIMA Single Vessel)
 8. Spray-coater
 9. System niskociśnieniowej objętościowej aktywacji plazmą (Zepto, Diener)
 10. Reaktor ciśnieniowy PARR 2000 mL, 130 bar (Parr Instruments 4534)

Pracownia syntezy II

 1. Mikrofalowy reaktor próżniowy (RothoSYNTH Milestone)
 2. Reaktor ciśnieniowy Bolted Closure 1L, do 400 bar (AUTOCLAVE Engineers Inc)
 3. Komora rękawicowa (MBraun UNILAB PRO SP 1250/780)
 4. Suszarka próżniowa (Binder VD 53)
 5. Wyparka rotacyjna z pompami (Heidolph Hei-VAP)
 6. Młynek moździerzowy RM 200 (Retsch)
 7. Młynek nożowy SM 300 (Retsch)
 8. Młynek planetarno-kulowy PM 100 CM (Retsch)
 9. Młynek ultra odśrodkowy ZM 200 (Retsch)
 10. Młynek kulowy kriogeniczny z zintegrowanym systemem chłodzącym CryoMill (Retsch)

Pracownia fizykochemii polimerów

 1. Analizator termiczny (TG-DSC/DTA) jednocześnie sprzężony ze spektrometrem masowym QMS i FTIR z ATR (Netzsch STA 449 F1 Jupiter; Bruker FTIR Tensor 27; QMS Aeolos)
 2. Dylatometr wysokotemperaturowy DIL (Netzsch DIL 402C)
 3. Aparat do pomiaru przewodności cieplnej HFM (Netzsch HFM 436 Lambda)
 4. Przyrząd do analizy dielektrycznej DEA (Netzsch DEA 288 Epsilon)
 5. Aparat laserowy do pomiaru dyfuzji termicznej LFA (Netzsch LFA 457 MicroFlash)
 6. Spektrometr typu MALDI Autoflex III TOF/TOF (Bruker)
 7. Chromatograf żelowy GPC z zestawem kolumn chromatograficznych (Agilent Technologies GPC-SEC 1260 Infinity)

Pracownia analizy termicznej

 1. Skaningowy kalorymetr różnicowy z modulacją temperatury MT-DSC (Mettler-Toledo DSC1)
 2. Skaningowy kalorymetr różnicowy Flash-DSC (Mettler-Toledo Flash DSC1)
 3. Skaningowy kalorymetr różnicowy High-Pressure-DSC (Mettler Toledo HP DSC1)
 4. Termograwimetr TG (Mettler Toledo TGA2)
 5. Aparat do dynamicznej analizy mechanicznej DMA (Mettler Toledo DMA/SDTA 861)
 6. Aparat do analizy termomechanicznej TMA (Mettler Toledo TMA/SDTA1 LN 600 i TMA/SDTA 1 LF 1100)

Pracownia badań porowatości I i II

 1. Aparat do sorpcji fizycznej (niskotemperaturowej adsorpcji azotu) (Micromeritics 3Flex)
 2. Aparat do sorpcji chemicznej (Micromeritics AutoChem II)
 3. Piknometr helowy (Micromeritics AccuPyc 1340)
 4. Porozymetr rtęciowy (Micromeritics s AutoPore IV 9510)
 5. Mikroskop optyczny (Delta Optical Genetic Pro)

Pracownia badań powierzchni

 1. Aparat do pomiaru stabilności emulsji Multiscan MS20 (DataPhysics)
 2. Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego wraz z wiszącą kroplą/goniometr OCA 35 (DataPhysics)
 3. Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego/tensjometr DCAT11 (DataPhysics)
 4. Kolorymetr UltraScan Pro (HunterLab)
 5. Aparat do oceny połysku Novo-Gloss Trio 20/60/85˚(Rhopoint Instruments Ltd.)
 6. Aparat do pomiaru wielkości cząstek Zetasizer Nano range (Malvern ZS)

Pracownia reologii polimerów

 1. Plastometr do oznaczania wskaźników szybkości płynięcia (Instron CEAST MF 50)
 2. Aparat do oznaczania temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat (Instron CEAST HV 500)
 3. Reometr kapilarny z systemem rozciągania stopu i zakresem sił do 50 kN (Instron CEAST SR50)
 4. Lepkościomierz rotacyjny z przystawką do niskich lepkości (3 cP) i systemem Thermosel do 300°C (Brookfield DV2TRV)

Pracownia przetwórstwa tworzyw sztucznych

 1. Mikrowytłaczarka (Haake MINI Lab II)
 2. Mikrowtryskarka (Haake MINI Jet  II)
 3. Wytłaczarka jednoślimakowa (Zamak)
 4. Piaskarka kabinowa (SBC 350 Bass Polska)

Pracownia testów palności

 1. Komora do badania gęstości dymu (FTT NBS SDC)
 2. Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego i temperaturowego (FTT OI+TOI)
 3. Aparat do badania palności tworzyw wg UL94 (FTT UL 94)
 4. Kalorymetr stożkowy (FTT CONE O2/CO2/CO)
 5. Kamera termowizyjna FLIR X 6540

Pracownia testów starzeniowych

 1. Komora z lampami UV (Q- LAB QUV Spray)
 2. Komora szoków termicznych (WEISS TS 60)
 3. Komora klimatyczna (WEISS WK3 340/70)
 4. Komora mgły solnej (WEISS S.C. KWT 450/SO2)
 5. Piec laboratoryjny z wagą (Nabertherm GmbH)

Lista sprzętu do pobrania

35 47 49 48 40 38 42

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
Lista sprzętuLista sprzętu 286 KB 26.10.2016

Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 02.02.2016
plusfontminusfontreloadfont