Laboratorium Spektroskopii Optycznej

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Spektroskopii Optycznej

Laboratorium jest w pełni przystosowane do prowadzenia kompleksowej charakterystyki materiałów luminescencyjnych w postaci proszków, roztworów lub cienkich warstw, wykonywania widm emisji, wzbudzenia, czasów zaniku oraz wydajności kwantowej.

Specjalistyczny charakter laboratorium zapewnia przygotowywanie projektów dedykowanych pod potrzeby odbiorcy, nadzorowanie prac naukowo-badawczych o tematyce związanej z materiałami optycznymi, mogącymi znaleźć zastosowanie aplikacyjne od nowoczesnego oświetlenia (np. typu LED) przez diagnostykę medyczną, po specyficzne znakowanie zabezpieczające przed fałszerstwem.

Główne usługi:

 • Wykonywanie widm emisji oraz widm wzbudzenia, w tym widm czasoworozdzielonych: spektralny zakres wzbudzenia od 200 do 900 nm, zakres detekcji od 200 do 1010 nm
 • Pomiary czasów zaniku w tym także pikosekundowych i nanosekundowych metodą TCSPC z laserem pikosekundowym Supercontinumm Fianium WhiteLaserUV: zakres spektralny wzbudzenia od 390 do 2000 nm oraz detekcji przy długościach fali od 390 do 1400 nm
 • Wyznaczanie wydajności kwantowej dla luminoforów o spektralnym zakresie wzbudzenia od 200 do 900 nm, oraz detekcji od 200 do 1010 nm
 • Pełna charakterystyka emisyjna związków organicznych i nieorganicznych, zarówno kryształów, proszków, jak i nanomateriałów
 • Możliwość syntezy związków o zdefiniowanych właściwościach luminescencyjnych

Spektrofluorymetr FLS980 (Edinburgh Instruments)

 • pomiary w temperaturze pokojowej i 77K widm emisji i wzbudzenia oraz pomiary czasów życia w zakresie od mikrosekund do sekund z lampą mikrosekundową,
 •  ze sferą do wyznaczania wydajności kwantowych (Edinburgh Instruments):
 • pomiary wydajności kwantowej zarówno roztworów jak i proszków, cienkich warstw
 • pomiary spektralne z lampą ksenonową

Moduł do pomiarów stacjonarnych czasów zaniku fluorescencji oraz fosforescencji (Edinburgh Instruments)

 • źródła wzbudzenia lampa Xe (od 200 do 2000 nm)
 • wysokoenergetyczna lampa Xe μF2 do pomiarów fosforescencji
 • impulsowa lampa nanosekundowa nF920

Laser supercontinuum Vis-IR

od 390 do 2200 nm, zakres spektralny emisji od 200 do 2200 nm; umożliwiający pomiary czasów życia pikosekundowych i nanosekundowych metodą TCSPC w zakresie od 390 do 1400 nm

 • pomiary czasów życia subnanosekundowych i nanosekundowych przy długościach fali od 200 do 1400 nm wzbudzanych lampą nanosekundową (od 200 do 400 nm) – pomiary czasów życia pikosekundowych i nanosekundowych metodą TCSPC przy wzbudzeniu 980 nm laserem diodowym.

Spektrofotometr UV-vis Evolution 300 (Thermo Scientific):

 •  dwuwiązkowy
 • źródło: lampa ksenonowa – zakres spektralny: 190-1100 nm – rozdzielczość spektralna: 0,5 nm

Spektrometr Nicolet is50 FT-IR (Thermo Scientific):

 • dwa źródła promieniowania: widzialne oraz podczerwone
 • trzy detektory promieniowania
 • całkowity zakres spektralny (Vis-NIR): 28000 cm–1 – 2800 cm–1 (357nm – 3,57 µm)
 • rozdzielczość spektralna: 0,125 cm–1

Kriostaty z możliwością obniżenia temperatury do 10K:

 • kompresor ARS-4HW (Advanced Research Systems Inc.)
 • kompatybilne ze spektrofotometrami UV-vis oraz FT-IR oraz spektrofluorymetrem Edinburgh Instruments

 

dr Joanna Cybińska – Kierownik laboratorium
Budynek nr 3, pok. 3.02
e-mail: joanna.cybinska@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 71 04

JC

dr Joanna Cybińska, Kierownik laboratorium

Dane bibliograficzne: 

 • liczba publikacji : 56
 • index h: 13
 • imp factor: 156.379


Współpraca międzynarodowa

Stypendia i praca w jednostkach zagranicznych:   

 • Marie Curie Actions: Universidade de Aveiro, Portugalia/2004
 • Universität zu Köln, Kolonia, Niemcy /2008
 • Ruhr University, Bochum, Niemcy /2009-2011


Doświadczenie i zainteresowania badawcze:

 • Synteza luminescencyjnych monokryształów domieszkowanych jonami ziem rzadkich; w warunkach całkowicie bezwodnych oraz za pomocą metod reakcji Bridgemana oraz w fazie stałej
 • Luminofory dla źródeł światła białego LED (WLEDs)
 • Synteza nanowymiarowych materiałów nieorganicznych z użyciem różnych technik, włączając metodę solwotermalną wspomaganą mikrofalami oraz metodę hydrotermalną
 • Synteza nanowymiarowych luminoforów domieszkowanych jonami lantanowców z użyciem cieczy jonowych
 • Luminescencyjne ciecze jonowe


Inne aktywności naukowe:

 • Organizacja konferencji i redakcja czasopism naukowych:
 • Sekretarz naukowy konferencji : ESTE 2010, REMAT 2013, ICL2014, ESTE 2016
 • Edytor Optical Materials 2005-2014
 • Edytor-gość (Guest Editor): Optical Materials (2010), J. of Rare Earth (2013), Procedia Physics (2015), J. Luminescence (2015, 2016)


dr Magdalena Wilk-Kozubek
Budynek nr 3, pok. 3.07
e-mail: magdalena.wilk@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 71 52

MWK

dr Magdalena Wilk-Kozubek


Informacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 10
 • liczba patentów i zgłoszeń patentowych: 2


Współpraca krajowa i międzynarodowa

Staże w jednostkach krajowych i zagranicznych:   

 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska, 2011
 • Iowa State University, Ames, Iowa, USA, 2016-2017
 • Stockholms universitet, Sztokholm, Szwecja, 2017


Doświadczenie badawcze/projekty badawcze

 • praca doktorska pt.: „Coordination polymers based on phosphonic acids – design, synthesis and structural characterization”, Politechnika Wrocławska, 2016
 • kierownik projektu : „Projektowanie, otrzymywanie i właściwości nowych materiałów hybrydowych opartych na kwasach pirydylofosfonowych”, PRELUDIUM-1, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014


Zainteresowania naukowe:

 • synteza organicza, w szczególności synteza kwasów fosfonowych
 • synteza hydro- i solwotermalna polimerów koordynacyjnych
 • wyznaczanie struktur krystalicznych małych cząsteczek, takich jak ligandy organiczne i kompleksy metali
 • analiza spektroskopowa (1H, 13C, 31P NMR, FT-IR, FT-Raman), strukturalna (monokrystaliczny XRD, PXRD) i termiczna  (TG, DSC)
 • charakterystyka właściwości luminescencyjnych (wydajności kwantowej, czasu zaniku) cząsteczek w postaci proszków, roztworów i cienkich warstw


Inne aktywności naukowe:

 • członek Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego


dr Maciej Czajkowski
Budynek nr 3, pok. 3.07
e-mail: maciej.czajkowski@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 71 21

MC

dr Maciej Czajkowski


I
nformacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 11
 • liczba patentów: 1


Doświadczenie badawcze:

 • praca doktorska „Badanie pochodnych azobenzenu w procesach optycznego przetwarzania informacji”, Politechnika Wrocławska, 2014
 • Kierownik projektu „Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła”
  SONATA-11, Narodowe Centrum Nauki, 2017-2019
 • 12-miesięczny projekt w ramach stypendium „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej”, Politechnika Wrocławska, MNiSW


Zainteresowania naukowe:

 • charakterystyka efektów indukowanych światłem i polem elektrycznym w ciekłych kryształach
 • wytwarzanie i charakterystyka komórek ciekłokrystalicznych
 • właściwości fizykochemiczne (optyczne, mikroskopowe, termiczne i elektryczne) materiałów, takich jak polimery, barwniki i ciekłe kryształy
 • instrumentalne metody analityczne, takie jak spektroskopia optyczne, fluorymetria, polarymetria, potencjometria, konduktometria, itp.
 • mikroskopia SEM


Inne aktywności naukowe/nagrody:

 • aktualny członek Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego oraz International Liquid Crystals Society
 • II nagroda za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie ciekłych kryształów w okresie 07.2014-07.2016, Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne,  2016


mgr Bartłomiej Potaniec
Budynek nr 3, pok. 3.07
e-mail: bartlomiej.potaniec@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 72 87

mgr Bartłomiej Potaniec


Informacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 9
 • liczba patentów: 1


Doświadczenie badawcze:

 • contractor in grant financed by National Science Center NCN 2011/01/B/NZ9/02890 „Nowe metody utylizacji wychmielin podnoszące ich wartość rynkową”
 • contractor in grant financed by Ministry of Science and Higher Eduction N N312 279634 „ Otrzymywanie pochodnych flawonoidów izolowanych z wychmielin, będących potencjalnymi prozdrowotnymi dodatkami do żywności oraz detoksykacja wychmielin”


Zainteresowania naukowe:

 • organic synthesis, escpecially synthesis of flavonoids and chalcone derivatives
 • isolation of biologically active compounds from plants
 • biotransformations
 • spectroscopic (1H, 13C NMR, IR, UV-VIS) and instrumental (GC, HPLC) analytical methods


Inne aktywności naukowe:

 • członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego


dr Marcin Skoreński
Budynek nr 3, pok. 3.07
e-mail: marcin.skorenski@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 72 86

dr Marcin Skoreński


Informacje bibliograficzne:

 • liczba publikacji: 8
 • liczba patentów i zgłoszeń patentowych: 10


Doświadczenie badawcze:

 • PhD Thesis: „Synthesis of 1-aminoalkylphosphonate esters as inhibitors of viral serine proteases”, Wroclaw University of Technology,  2016
 • 24-month research project PRELUDIUM, National Science Centre, Wroclaw University of Technology
 • 2- month training in virology laboratory- University of Padova, 2015


Zainteresowania naukowe:

 • designing and synthesis of biologically active compounds , especially protease inhibitors
 • biological evaluation of protease inhibitors (enzyme kinetics, cell based assays)
 • organic synthesis- chemistry of peptides, organophosphorus compounds
 • designing and synthesis of fluorescent enzyme substrates
 • designing and synthesis of activity based- probes (ABP) as a tool in biological studies

Zapisz

„Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów” (akronim LaserMark)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 8/2016

Wartość projektu: 7 850 000,00 PLN (w tym 1 050 000,00 PLN wkładu własnego)
Wartość dofinansowania: 3 359 625,00 PLN Wartość wkładu własnego: 140 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 15/12/2016 – 14/12/2020

Kierownik projektu: dr Tomasz Baraniecki
Konsorcjum realizujące projekt:

 1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. – Lider Konsorcjum
 2. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.

Realizacja projektu w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych oraz Spektroskopii Optycznej w latach 2016-2018
Kierownik prac: dr Joanna Cybińska


„Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła” (akronim CILC)

Projekt finansowany przez Narodowe CentrumNauki, Sonata-11
Realizacja projektu w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych oraz Spektroskopii Optycznej w latach 2017-2019
Kierownik prac: dr Maciej Czajkowski

Poniżej znajduje się spis publikacji Zespołu:

 1. „Open-framework manganese(II) and cobalt(II) borophosphates with helical chains: structures, magnetic, and luminescent properties”,
  M. Li, V. Smetana, M. Wilk-Kozubek, Y. Mudryk, T. Alammar, V. K. Pecharsky, A.-V. Mudring, 
  InorgChem., 2017,
  DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b01423.
 2. „Synthesis, structural characterization and computational studies of catena-poly[chlorido[m3-(pyridin-1-ium-3-yl)phosphonato-k3O:O’:O”]zinc(II)]”,
  M. Wilk-Kozubek, K. N. Jarzembska, J. Janczak, V. Videnova-Adrabinska,
  Acta Cryst., 2017, C73, 363–368.
  DOI: 10.1107/S2053229617004478 
 3. „Cholesteric gratings induced by electric field in mixtures of liquid crystal and novel chiral ionic liquid”, 
  M. Czajkowski, J. Klajn, J. Cybińska, J. Feder-Kubis, K. Komorowska,
  Liq. Cryst., 2017, 44, 911-923.
  DOI: 10.1080/02678292.2016.1254825 
 4. „Design of LaPO4:Nd3+materials by using ionic liquids”,
  J. Cybińska, M. Guzik, C. Lorbeer, E. Zych, Y. Guyot, G. Boulon, A.-V. Mudring
  Optical Materials, 2017, 63, 76-87.
  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.09.025 
 5. „Ionic liquid supported synthesis of nano-sized rare earth doped phosphates”,
  J. Cybińska, M. Guzik, C. Lorbeer, E. Zych, A.-V. Mudring
  Journal of Luminescence, 2017, 189, 99-112.
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.02.033
 6. „Breaking the paradigm: record quindecim charged magnetic ionic liquids”,
  D. Prodius, V. Smetana, S. Steinberg, M. Wilk-Kozubek, Y. Mudryk, V. K. Pecharsky, A.-V. Mudring, 
  Mater. Horiz., 2017, 4, 217–221.
  DOI: 10.1039/C6MH00468G 
 7. „A new photoluminescent feature in LuPO4:Eu thermoluminescent sintered materials”
  J. Zeler, J. Cybińska, E. Zych 
  RSC Advances, 2016, 6, 57920-57928. 
  DOI: 10.1039/C6RA09588G 
 8. „An electron-deficient azacoronene obtained by radial π extension”
  M. Żyła-Karwowska, H. Zhylitskaya, J. Cybińska, T. Lis, P. J. Chmielewski, M. Stępień
  Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 14658-14662.
  DOI: 10.1002/anie.201608400 
 9. „Bandgap engineering in π-extended pyrroles : a modular approach to electron-deficient chromophores with multi-redox activity”
  H. Zhylitskaya, J. Cybińska, P. J. Chmielewski, T. Lis, M. Stępień
  Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 11390-11398.
  DOI: 10.1021/jacs.6b07826 
 10. „Controllable synthesis of nanoscale YPO4:Eu3+ in ionic liquid”
  J. Cybińska, M. Woźniak, A. V. Mudring, E. Zych
  Journal of Luminescence, 2016, 169, 868-873.
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.07.008 
 11. „Incorporation of luminescent semiconductor nanoparticles into liquid crystal matrix”,
  M. Czajkowski, J. Cybińska, M. Woźniak, P. Słupski, M. Nikodem, F. Granek,K. Komorowska,
  J.  Lumin., 2016, 169, 850-856.
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.08.011 
 12. „SrS:Ce and LuPO4:Eu sintered ceramics : old phosphors with new functionalities” 
  E. Zych, D. Kulesza, J. Zeler, J. Cybińska, K. Fiączyk, A. Wiatrowska
  ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2016, 5, R3078-R3088. 
  DOI: 10.1149/2.0101601jss 
 13. „Synthesis of a peripherally conjugated 5-6-7 nanographene”
  M. Żyła, E. Gońka, P. J. Chmielewski, J. Cybińska, M. Stępień
  Chemical Science, 2016, 7, 286-294. 
  DOI: 10.1039/C5SC03280F 
 14. „Anomalous red and infrared luminescence of Ce3+ ions in SrS:Ce sintered ceramics”
  D. Kulesza, J. Cybińska, L. Seijo, Z. Barandiarán, E. Zych
  Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 27649-27656. 
  DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b06921

Poniżej znajdują się zdjęcia niektórych pomieszczeń oraz sprzętu Laboratorium Spektroskopii Optycznej.

Spektrofluorymetr FLS980 z dodatkowymi źródłami światła oraz detektorami w podczerwieni (Edingburgh Instruments)

 

Spektrometry absorpcyjne w zakresie UV-Vis-NIR (Thermo Scientific)

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont