Charakteryzacja i badania powierzchni materiałów

Print Friendly, PDF & Email

Charakteryzacja i badania powierzchni materiałów

Badania powierzchni przy użyciu mikroskopu sił atomowych AFM materiałów:

 • półprzewodnikowych, metalicznych, izolatorów oraz próbek biologicznych w ich naturalnym środowisku, w zakresie temperatur od -35˚C do + 250˚C.

Tworzenie map powierzchniowych w nanoskali

 • uwzględniających takie właściwości jak: tarcie, adhezję, sprężystość, chropowatość, rozkład ładunku elektrostatycznego, przewodność elektryczną, strukturę domen magnetycznych czy przewodność termiczną.

Badania cienkich warstw i powierzchni materiałów

w warunkach ultrawysokiej próżni (UHV) – dostępne techniki: ESCA, AES, LEED, profilowanie głębokościowe, XPS, MXPS, STM, AFM.

Wzrost i badania cienkich warstw epitaksjalnych

 • na podłożach półprzewodnikowych do 4” metodami MBE i MOCVD oraz badania ich właściwości in-situ.

Pomiary mikroskopowe powierzchni

 • za pomocą mikroskopów optycznych: w świetle przechodzącym, mikroskopów odwróconych, mikroskopów wysokorozdzielczych, metalograficznych, z możliwością grzania i chłodzenia holdera próbki.

Profilometria powierzchni:

 • Stykowa
 • Optyczna

Mikroskopia elektronowa SEM

 • Automatyczna analiza minerałów, materiałów poprodukcyjnych lub półproduktów na różnych etapach produkcji oraz osadów pyłów i gleb, w tym badania składu i identyfikacja minerałów i faz oraz charakterystyki strukturalnych właściwości, porowatości oraz rozmiaru, kształtu i rozmieszczenia ziaren
 • Obserwacje in-situ przemian zachodzących podczas podgrzewania próbek do 1400˚C
 • Analiza
 • EDS i tworzenie map EDS, w tym map z użyciem oprogramowania QEMSCAN
 • Analiza składu oraz struktury wypełnień w materiałach kompozytowych i ceramicznych (np. kompozyty polimerowe i ceramika budowlana)
 • Tworzenie trójwymiarowych map składu i struktury materiałów
 • Weryfikacja procesów technologicznych (np. jakość wytrawiania chemicznego, analiza struktury i powierzchni)
 • Submikronowa obróbka powierzchni FIB oraz EBL

Wykonywanie pomiarów

 • Statycznego i dynamicznego kąta zwilżania dla ciał stałych i folii
 • Kąta ślizgania dla ciał stałych i folii
 • Histerezy kąta zwilżania dla ciał stałych i folii
 • Wstępującego i zstępującego kąta zwilżania dla ciał stałych i folii
 • Swobodnej energii powierzchniowej dla ciał stałych i folii
 • Napięcia powierzchniowego cieczy i proszków
 • Kąta zwilżania proszków
 • Krytyczne stężenie micelarne
 • Barwy o geometrii d/8°, pomiary odbiciowe i przepuszczalności z odbiciem zwierciadlanym i bez, zakres pracy 350-1050 nm, rozdzielczość optyczna 5 nm, kontrola UV
 • Barwy, kontrola jakości zapewniająca ocenę zgodności koloru próbek z wzorcami w ramach dopuszczalnej tolerancji.
 • Połysku powierzchni – analiza powłok lakierniczych, galwanicznych, farb, tworzyw sztucznych, skór, druku oraz wszelkich powierzchni, gdzie element dekoracyjny połysku ma znaczenie
 • Połysku zgodnie z wymaganiami norm ISO 2813, ISO 7668, ASTMD523, ASTM S2457
 • Odbicia zwierciadlanego pod kątami: 20°, 60°, 85° (jednostka pomiarowa – REF)
 • Preflektancji skierowanej (RSPEC) – analiza gładkości powierzchni
 • Zmętnienia w odbiciu
 • Wyrazistości obrazu (DOI)
 • Jakości obrazu odbitego (RIQ)
Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont