Serwis R&D

Print Friendly, PDF & Email

Serwis R&D

 • Realizacja badań podstawowych i aplikacyjnych
 • Współpraca z partnerami przemysłowymi przy realizacji wdrożeń i prac naukowych
 • Pomoc w projektowaniu i planowaniu eksperymentów bazujących na różnych technikach badawczych dostępnych w ramach laboratoriów EIT+
 • Opracowywanie nowych protokołów badawczych
 • Udostępnianie analizatorów (dostępne dla zaawansowanych użytkowników po wprowadzeniu do laboratorium)

Oferujemy usługi badawczo-rozwojowe w następujących dziedzinach:

1. Opracowywanie nowych substancji terapeutycznych

 • Projektowanie in silico substancji drobnocząsteczkowych i białek biologicznie aktywnych o potencjale terapeutycznym
 • Bioprodukcja białek biologicznie aktywnych/terapeutycznych, m.in. przeciwciał, enzymów, białek sygnałowych i regulatorowych
 • Funkcjonalne badania przesiewowe molekularnych substancji terapeutycznych
  • receptory: analiza wiązania ligandów, ocena parametrów kinetycznych i termodynamicznych, badanie powinowactwa do targetów terapeutycznych
  • ocena zdolności inhibicji/aktywacji enzymatycznej substancji o potencjale terapeutyczny
 • Testowanie in vitro potencjalnych substancji terapeutycznych
  • ocena aktywności biologicznej/terapeutycznej na modelach komórkowych lub liniach komórkowych
  • badanie wpływu substancji o potencjale terapeutycznym na zmiany w proteomie z użyciem platformy proteomicznej, proteomiki chemicznej opartej o chromatografię powinowactwa oraz badania szlaków sygnałowych
  • badania ADME/tox na modelu in vitro
 • Testowanie protencjalnych substancji terapeutycznych in vivo
  • oznaczenie parametrów farmakokinetycznych na dedykowanych modelach mysich.

2.  Rozwój i walidacja biomarkerów i profili biomarkerowych do celów diagnostycznych, kontroli leczenia i rozwoju metod terapeutycznych

 • Identyfikacja biomarkerów i celów terapeutycznych
  • platforma proteomiczna integrująca ilościową proteomikę różnicową opartą o wysokoczułe ilościowe oznaczanie proteomu metodami radiochemicznymi oraz zaawansowaną analizę białek metodą spektrometrii mas, a także bioinformatyczną i funkcjonalną walidację tych metod
  • platforma metabolomiczna integrująca różnicową identyfikację/analizę ilościową metodami zaawansowanej spektrometrii mas, NMR i chromatografii gazowej oraz walidację bioinformatyczną tych metod
  • platforma genomiczna integrująca oznaczenia różnicowe oparte o zawansowane sekwencjonowanie i walidację bioinformatyczną
  • platforma transkryptomiczna integrująca zaawansowane oznaczenia ilościowe różnych rodzajów RNA oraz walidację bioinformatyczną tych metod
 • Walidacja biomarkerów
  • Walidacja biomarkerów diagnostycznych na próbkach klinicznych z zastosowaniem wieloparametrycznych testów i uwzględnieniem dostępu do statystycznie reprezentatywnych zbiorów próbek, zgodnie z wytycznymi EMEA dotyczącymi klinicznej ewaluacji substancji diagnostycznych
  • Walidacja biomarkerów/celów terapeutycznych obejmująca badania funkcjonalne na komórkach, modelach zwierzęcych, z wykorzystaniem metod biologii molekularnej, zaawansowanej wieloparametrycznej mikroskopii przyżyciowej, cytometrii przepływowej/sortowania oraz analizy bioinformatycznej

3. Badania nad nowymi szczepionkami podjednostkowymi

 • glikokoniugaty, szczepionki samoadjuwantujące się
 • nowe nośniki szczepionek, w tym nanocząsteczkowe
 • badania własności adjuwantowych nanocząsteczek, polisacharydów i substancji pochodzenia naturalnego

4. Badanie właściwości immunomodulacyjnych substancji

5. Technologia hybrydom i przeciwciał monoklonalnych

6. Opracowywanie technik funkcjonalizacji nanocząstek i powierzchni do zastosowań w bioobrazowaniu, czujnikach i testach diagnostycznych

7. Opracowanie nowych strategii terapii antywirusowych

8. Wykorzystanie modulacji endogennych szlaków sygnałowych do leczenia schorzeń wynikających z autoagresji

9. Badanie szlaków sygnałowych w komórkach układu immunologicznego

10. Analizy z wykorzystaniem zwalidowanych metod analitycznych:

 • Stężenie niklu w surowcach farmaceutycznych (oleje roślinne) metodą ASA zgodnie z metodą PB-ASA-01 – metoda elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 • Oznaczenie zawartości ołowiu, kadmu, cynku i miedzi w suszu roślinnym metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej po mineralizacji mikrofalowej na podstawie normy PN-ISO 14084:2004
 • Jakość gleby : oznaczanie kadmu, kobaltu, ołowiu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej zgodnie z normą PN-ISO 11047:2001

Zobacz także: Laboratoria EIT+

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont