Print Friendly, PDF & Email

Ami B. Friedman w EIT+

Dr Ami B. Friedman przedstawiciel  MATIMOP OCS w Izraelu (odpowiednika polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) przez dwa dni (16-17 września) gościć będzie we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

af

Wizyta dr Friedmana ma na celu uszczegółowienie stanowiska w sprawie pierwszego wspólnego konkursu jakie Polska i Izrael ogłoszą na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów mają być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji oraz znaczącego potencjału rynkowego.
Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel środków narodowych, będących w dyspozycji NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Israel).
NCBiR i MATIMOP pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI (ewentualnie Eurostars) dla wyłonionych w konkursie projektów.

Ogólne kryteria kwalifikowalności wnioskodawców
• Projekt biorący udział w konkursie powinien charakteryzować się innowacyjnością oraz wartością dodaną, wynikającą ze współpracy pomiędzy uczestnikami z obu państw (tj. wspólna baza wiedzy, komercyjne zastosowania itp.).
• Konsorcja projektowe powinny składać się z co najmniej 1 polskiego i 1 izraelskiego przedsiębiorstwa, z których każde realizuje badania naukowe oraz prace rozwojowe rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169 poz. 1049) z wyłączeniem badań podstawowych. Udział instytutów badawczych lub uczelni wyższych jest możliwy (w charakterze partnera konsorcjum bądź podwykonawcy), a ich dofinansowanie odbywa się zgodnie z krajowymi zasadami finansowania instytucji naukowych.
• Partnerzy z innych państw również mogą uczestniczyć w konkursie, ale nie będą oni finansowani przez NCBiR ani przez OCS.
• Projekt powinien być realizowany przy współudziale uczestników z obu państw, przy założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadań badawczych (min. 30 % kosztów projektu dla jednej ze stron).
• Projekt powinien być realizowany zgodnie z wynegocjowaną umową o współpracy zawierającą elementy określone w dokumencie Eurostars Consortium Agreement – Skeleton obowiązującym w programie Eurostars.

Polska – zasady dofinansowania
• Projekt powinien być realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z NCBiR, umową o współpracy zawartą pomiędzy członkami konsorcjum oraz w zgodzie z informacjami podanymi w formularzu projektu.
• Podmiotem uprawnionym do dofinansowania w Polsce, w ramach wyłonionego projektu, może być: przedsiębiorca, instytut badawczy, uczelnia wyższa. Maksymalne poziomy dofinansowania projektu są określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada  2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1241).
• Dofinansowanie ma formę zaliczek, z czego pierwsza wypłacana jest po podpisaniu umowy, a kolejne po zaakceptowaniu przez Centrum  raportów okresowych. Raporty okresowe składane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym w umowie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie finansowania polskich wykonawców projektów należy kontaktować się bezpośrednio z polskim koordynatorem projektów EUREKA (NPC).

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 11.12.2014
plusfontminusfontreloadfont