Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Krajowym Ośrodkiem Wiodącym!

Print Friendly, PDF & Email

Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Krajowym Ośrodkiem Wiodącym!

W dniu 25 lipca 2016 Wicepremier Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał dokument zgłaszający członkostwo Polski w Międzynarodowej Organizacji zrzeszającej instytucje biobankujące z terenu Europy (BBMRI-ERIC).

Jednocześnie na okres pięciu lat mianował dra Łukasza Kozerę na Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania. Tym samym Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ stał się Krajowym Ośrodkiem Wiodącym.

To kolejny etap, po akceptacji przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej decyzji w sprawie przystąpienia Polski do Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularych (BBMRI_ERIC), tworzenia nowych zasad biobankowania w Polsce.

Oznacza on, że po formalnym wejściu Polski do europejskiej sieci biobanków, Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wraz z pozostałymi siedmioma partnerami z terenu Polski (Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Inżynierii Tkankowej w Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Biobank w Katedrze Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc), przyczynią się do rozwoju medycyny spersonalizowanej, czyli dopasowanej do potrzeb indywidualnych każdego pacjenta

Zwiększamy udziału społeczeństwa w badaniach naukowych – mówi dr Łukasz Kozera, kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz koordynator krajowy ds. biobankowania i BBMRI-ERIC – Polska w końcu przestaje być szarą strefą na mapie europejskich biobanków, a stanie się równoważnym partnerem. Potencjał naszych ośrodków naukowych jest ogromny i z pewnością zostanie dostrzeżony przez innych partnerów naukowych, jak i firmy farmaceutyczne.

dr Łukasz Kozera

dr Łukasz Kozera- Kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Już w 2009 r. tygodnik „Times” uznał biobankowanie za jedną z dziesięciu najbardziej znaczących idei zmieniających świat. W międzynarodowym środowisku naukowym i medycznym biobanki uznawane są od lat za ośrodki badawcze będące przyszłością medycyny i badań diagnostycznych. W Europie rola biobanków w rozwoju nauk biomedycznych została dostrzeżona wiele lat temu, czego potwierdzeniem są liczne inicjatywy podejmowane na poziomie krajowym oraz UE, których celem jest rozwój tego typu infrastruktur.

Biobanki można zdefiniować jako zbiory próbek ludzkiego materiału biologicznego – tłumaczy dr Łukasz Kozera, kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz koordynator krajowy ds. biobankowania i BBMRI-ERIC. – Mówiąc materiał biologiczny mam tutaj na myśli krew, produkty krwiopodobne, tkanki w tym: nowotworowe; ślinę oraz inne. Biobanki są zatem miejscami, gdzie osoby pacjenci mogą oddać a naukowcy pobrać materiał biologiczny do badań naukowych, dlatego ich funkcjonowanie ma szczególne znaczenie dla sektora badań i innowacji, który jest przecież uzależniony w tym obszarze w dużym stopniu od wyselekcjowanego i dobrze scharakteryzowanego materiału biologicznego. To też droga do tak istotnej dla wszystkich medycyny spersonalizowanej.

Potencjalnymi odbiorcami biobanków w Polsce będą zatem przede wszystkim jednostki naukowo-badawcze, firmy farmaceutyczno-biotechnologiczne, szpitale, które będą mogły uzyskać dobrze scharakteryzowany materiał biologiczny do prowadzenia badań. Co ważne, medycyna spersonalizowana to tylko jeden z obszarów – w ostatnim czasie zyskujący bardzo na znaczeniu – gdzie gromadzenie materiału biologicznego jest koniecznością i gwarancją rozwoju. Kolejne obszary badawcze, których rozwój będzie możliwy tylko przy zapewnieniu dostępu do dużych kolekcji ludzkiego materiału biologicznego to m.in. badania nad chorobami rzadkimi i nieuleczalnymi, opracowywanie nowych metod diagnostycznych oraz leków, czy prowadzenie zaawansowanych badań środowiskowych (np. dotyczących wpływu toksyn).

_PRZ1190_2

Zespół BioBanku

Ważnym celem biobanków jest także gromadzenie jak największej puli materiału biologicznego, która będzie mogła być w przyszłości wykorzystywana przez naukowców przy użyciu metod obecnie niedostępnych – dodaje dr Łukasz Kozera. – Warto też zwrócić uwagę na potencjał biobanków w kontekście gwałtownego rozwoju sektora ICT, dzięki czemu przed naukowcami otwierają się nowe, wcześniej nieznane możliwości. Obecnie tzw. e-rejestry zdrowia stają się m.in. bardzo cennym źródłem danych zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i populacyjnym.

Przystąpienie Polski do BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium), czyli do organizacji która zrzesza ponad 225 instytucji i placówek badawczych (głównie biobanków) z 30 krajów, umożliwi naszemu krajowi udział w podejmowaniu decyzji o strategii rozwoju nauk biomedycznych w Europie oraz aplikowanie o granty w ramach obecnego Programu Ramowego UE „Horyzont 2020”, zmierzających do uzyskania wysoce konkurencyjnych wyników badań, publikacji oraz wdrożeń. To jednak nie wszystko.

Udział w BBMRI-ERIC niesie za sobą szereg innych pozytywnych następstw. W ramach projektu zostaną wypracowane rozwiązania, które spowodują wdrożenie jednolitych standardów w zakresie biobankowania w całej Unii Europejskiej – podkreśla dr Kozera. – Chodzi tutaj głównie o kolekcjonowane i procesowanie materiału biologicznego, zbieranie i przetwarzanie danych oraz udostępnianie ich innym podmiotom, co ma ogromne znaczenie przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, przekłada się na jakość i wiarygodność badań naukowych prowadzonych z wykorzystaniem ludzkiego materiału biologicznego. Po drugie, zwiększa możliwości współpracy przemysłem, który wymaga od partnerów naukowych stosowania określonych procedur i posiadania stosownych akredytacji.

Niezwykle istotną szansą związaną z udziałem Polski w konsorcjum są zatem potencjalne korzyści gospodarcze. Już teraz widoczne jest zainteresowanie współpracą z polskimi biobankami ze strony krajowego przemysłu, który z roku na rok wydaje znaczne środki na badania kliniczne różnych produktów w innych europejskich krajach. Powodem, dla którego środki te nie są wydawane w Polsce jest właśnie brak krajowej sieci biobanków, funkcjonującej w oparciu o międzynarodowo uznane zasady i procedury. Według dostępnych szacunków mowa jest w tym kontekście o ponad 100 mln PLN rocznie, które polskie firmy farmaceutyczne wydają na badania przedkliniczne w innych krajach UE. Badania te dotyczą przede wszystkim nowych leków oraz nowych substancji, które służą lepszej diagnostyce.

Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz

Więcej informacji na temat BioBanku Wrocławskiego Centrum Badań znajdą Państwo tutaj. Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 26.07.2016
plusfontminusfontreloadfont