Print Friendly, PDF & Email

Dr Łukasz John z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ – Członkiem Rady Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miło nam poinformować, że Członkiem Rady Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został dr Łukasz John, adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Rada Młodych Naukowców, działa przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność Rady ma na celu zwiększenie wpływu młodych naukowców na kształt systemu szkolnictwa wyższego, wypracowywanie przejrzystych  reguł i standardów przyznawania grantów naukowych oraz  wspieranie młodej kadry naukowej. Rada, jako ciało doradcze resortu, złożona jest z wybitnych, polskich naukowców młodego pokolenia, opiniuje rozstrzygnięcia prawne dotyczące sektora polskiej nauki oraz uczelni, w tym projekty nowelizacji ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, a także ministerialnych rozporządzeń. Jednym z najważniejszych Jej zadań jest tworzenie warunków do dynamicznego rozwoju karier młodych polskich naukowców i wprowadzanie regulacji, które pozwolą w szerszym, niż dotąd zakresie uwolnić i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych. Członkowie Rady Młodych Naukowców wykonują swoje zadania społecznie.

Dr Łukasz John jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (2008) w grupie badawczej prof. Piotra Soboty. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na chemii alkoholanów, związków metaloorganicznych i pochodnych silanoli, w szczególności w odniesieniu do prekursorów typu „single-source” dla materiałów tlenkowych, bioaktywnych materiałów ceramicznych i organiczno-nieorganicznych biomateriałów hybrydowych. Dzięki zdobytemu stypendium w ramach programu MABIO (Conseil Régional d’Auvergne, Francja) pracował również, jako adiunkt,  na Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont-Ferrand (Francja) w grupach badawczych prof. Jean-Marie Nédélec’a i prof. Edouarda Jallot’a. Laureat licznych nagród naukowych m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program START (2010, 2009), SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award (2009).

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 24.10.2014
plusfontminusfontreloadfont