Print Friendly, PDF & Email

EIT+ w liczbach – Podsumowujemy 2016 rok

46 złożonych projektów na kwotę 160 mln oraz 31 realizowanych projektów o wartości ponad 33 mln zł, to wynik pracy zespołów badawczych widoczny w zestawieniach, przygotowanych z początkiem 2017 roku, aby podsumować działalność Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w obszarze aplikowania o nowe granty. EIT+ w 2016 roku startowało m.in. po środki z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz środki na badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki, Fundacji Nauki Polskiej, jak również środki na realizację międzynarodowych projektów B+R z programu Horyzont 2020.

EIT+ jest organizacją badawczą not for profit, której misją jest tworzenie „Nauki dla Biznesu”. Ten cel realizuje m.in. poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i aplikacyjnych we współpracy z przemysłem lecz również poprzez pozyskiwanie środków na prowadzenie badań podstawowych, których wyniki są niezbędne dla rozwoju polskiej gospodarki. W zeszłym roku skupiono się zatem na przygotowaniu projektów dedykowanych nowym technologiom, które były oceniane przez takie  instytucje pośredniczące jak NCBiR, gdzie złożono projekty m.in. do programów Lider, Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze 4.1.2., aplikowano także w ramach wspólnego przedsięwzięcia KGHM i NCBiR  o nazwie CuBR, polegającego na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych, czy do programu strategicznego badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BioSTRATEG. Do NCN przygotowano aplikacje projektów ramach programów Sonata 11/12, Preludium 11/12 oraz Opus 11/12 oraz FNP, gdzie wystartowano do Homing, TeamTech, First Team, a Departament Nanostruktur Półprzewodnikowych sformułował program Międzynarodowej Agendy Badawczej (MAB), która doszła do II etapu oceny ekspertów międzynarodowych FNP.

Liczba złożonych wniosków przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w roku 2016 oraz kwota kosztów kwalifikowanych, rys. Renata Krzyżaniak

Jednym z ważniejszych osiągnięć zeszłego roku jest otrzymanie dofinansowania na realizację wspólnego projektu B+R, koordynowanego przez Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych a także dołączenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ do projektu sieci europejskich infrastruktur badawczych „InRoad – Towards better Synchronisation of Priority Settings and Evaluation Mechanisms for Research Infrastructures Beyond National Relevance” w ramach instrumentu Horyzont 2020. Koordynatorem projektu jest Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung Swiss (SNSF), a wśród pozostałych partnerów można wymienić tak znane i prestiżowe instytucje jak: Niemiecką Agencję Kosmiczną (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), hiszpańską firmę INNOVATEC, Krajowe Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) będące pod kuratelą francuskiego ministra do spraw nauki oraz szwajcarski Uniwersytet w Lozannie. Celem europejskiego projektu jest przede wszystkim synchronizacja działań europejskiej mapy drogowej infrastruktur badawczych ESFRI z działaniami na poziomie krajowym, w tym polskiej mapy drogowej, w zakresie poszukiwania najlepszych modeli finansowania. Optymalizacja współpracy infrastruktur  ma bezpośredni wpływ na rozwój europejskiej przestrzeni badawcze,j ułatwianie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz rozwijanie konkretnych przedsięwzięć z kluczowymi partnerami międzynarodowych infrastruktur badawczych. Projekt angażuje instytucje zajmujące się procesem tworzenia i dofinansowania infrastruktur na poziomie krajowym i przygotowanie rekomendacji  do mapowania zasobów pomiędzy operatorami infrastruktur na szczeblu europejskim w celu stawienia czoła wyzwaniom, przed którymi stoi Europa. Istotne jest także  promowanie kultury współpracy pomiędzy nimi, szerzenie dobrych praktyk oraz zachęcanie do rozwijania posiadanych infrastruktury w sposób komplementarny. Projekt ruszył z dniem 1 stycznia br. i będzie realizowany do końca 2018 roku. Dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, to przede wszystkim szansa na rozbudowanie potencjału Kampusu Pracze w kolejnej fazie operacyjnego rozwoju oraz zwiększenie roli ośrodka wśród naukowych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Ilość realizowanych projektów przez EIT+, rys. Renata Krzyżaniak

Na dużą uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że instytucja, pomimo wciąż niewielkich zasobów zespołów badawczych,wyróżnia się ogromnym poziomem zaangażowania oraz ilością złożonych projektów w porównaniu do innych instytucji badawczych, które funkcjonują w Polsce od wielu lat. Ten rok będzie dla spółki kolejnym dużym wyzwaniem. – Bardzo mocno pracujemy nad wnioskami  do nowych konkursów  przygotowanych przez NCBiR, do tzw. „szybkiej ścieżki”, a przede wszystkim do programów sektorowych: INNOCHEM, INNONEUROPHARM, Innowacyjny Recykling, WoodINN. To będzie ogromny zastrzyk środków finansowych, który przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych właśnie we współpracy z takimi instytucjami jak EIT+, w celu opracowywania nowych technologii i produktów konkurujących na runkach globalnych. To są programy, które stawiają na rozwój Polski i mogą się wprost przełożyć na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. To dofinansowanie bezzwrotne. Uważamy, że trzeba dobrze  je  wykorzystać – podsumowuje Katarzyna Dorywała, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. – O tym, że jesteśmy na taką współpracę gotowi mogą świadczyć chociażby powyższe fakty.

W drugiej połowie roku EIT+ będzie równie intensywnie pracować nad tworzeniem  konsorcjów przemysłowo – naukowe, dlatego już dzisiaj zaprasza do współpracy naukowców i grupy badawcze. W Kampusie EIT+ może pracować jednocześnie ponad 500 naukowców.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 30.01.2017
plusfontminusfontreloadfont