Print Friendly, PDF & Email

INNOCHEM – nowy program NCBR dla branży chemicznej

Od  1 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 INNOCHEM. Budżet konkursu wynosi 180 mln zł.

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR, celów Działania, określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, jak również w największym stopniu odpowiadają celom i potrzebom sformułowanym w Programie sektorowym INNOCHEM.

Tematykę zakresu merytorycznego konkursu można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zgodnie z informacjami organizatorów:

  • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł; 
  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 zł.

Wnioski do konkursu mogą składać:

  • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców.

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ JEST IDEALNYM PARTNEREM BADAWCZYM DO TEGO KONKURSU!

  • Posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Polsce – sieć 30 specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych oraz pracownie (pomiarowe i specjalistyczne), wyposażone w unikatową aparaturę badawczą
  • Dysponuje wykwalifikowanym i interdyscyplinarnym zespołem naukowym i biznesowym, z międzynarodowym doświadczeniem, co pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów i systemów jakości

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122017innochem/

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY!

OSOBA DO KONTAKTU:

Urszula Mikiewicz | Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu ds. Sprzedaży
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
tel: +48 727 663 318 | e-mail: urszula.mikiewicz@eitplus.pl | www.port.org.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 14.03.2017
plusfontminusfontreloadfont