INNOMOTO – POSTAW NA ROZWÓJ Z EIT+

Print Friendly, PDF & Email

INNOMOTO – POSTAW NA ROZWÓJ Z EIT+

PROGRAM SEKTOROWY INNOMOTO

NABÓR WNIOSKÓW POTRWA od 11 maja do 10 lipca 2018 r.

Już po raz kolejny rusza konkurs z bardzo dużym budżetem, bo wynoszącym aż 300 mln złotych. Tym razem przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw mogą ubiegać się o wsparcie w finansowaniu przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w nowej edycji PROGRAMU SEKTOROWEGO INNOMOTO (Działanie 1.2 POIR). Konkurs dedykowany jest branży motoryzacyjnej i ma na celu zwiększenie jej konkurencyjności i innowacyjności w perspektywie roku 2026, poprzez:

 • Wzrost innowacji produktowych i technologicznych w polskim sektorze motoryzacyjnym
 • Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora motoryzacyjnego w zakresie działalności B+R

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania będzie wpisanie się projektu w zakres tematyczny konkursu oraz priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, czyli tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zlokalizowane poza województwem mazowieckim

BENEFICJENCI

 • Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja Przedsiębiorstw

KOSZTY KWALIFIKOWANE
Wynagrodzenia, koszty podwykonawstwa (do 70%), aparatura naukowo-badawcza (amortyzacja i odpłatne korzystanie), wartości niematerialne i prawne, koszty amortyzacji budynków, dzierżawy gruntów, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty pośrednie (ryczałt do 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa).

CZYNNIKI SUKCESU

 • Adekwatność zaplanowanych prac B+R do osiągnięcia celu projektu
 • Odpowiedni zespół badawczy oraz zasoby techniczne
 • Nowość rezultatów projektu
 • Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia
 • Wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP

WYMOGI KLUCZOWE
Zgodność z zakresem tematycznym konkursu w następujących obszarach badawczych:

 • Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu
 • Innowacyjne pojazdy i napędy
 • Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach
 • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat
 • Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
 • W ramach projektu realizować można również prace przedwdrożeniowe
 • Rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
 • Planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością w skali rynku polskiego
 • Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
 • Rozpoczęcie projektu nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie

OSOBA DO KONTAKTU

  dr inż. Aleksandra Borek
KeyAccount Manager
  telefon:
+48 510 131 925
  e-mail:
Aleksandra.Borek@eitplus.pl

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 03.04.2018
plusfontminusfontreloadfont