Print Friendly, PDF & Email

JAK WYKORZYSTAĆ POLSKI POTENCJAŁ NAUKOWY W ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII?

W ostatnim dniu Konferencji Polish Scientific Networks: Science & Business (2 lipca br.) odbędzie się panel dyskusyjny pn. „Jak wykorzystać polski potencjał naukowy w rozwoju nowoczesnych technologii?”, który poprowadzi prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jedną z charakterystycznych cech współczesnej gospodarki, na którą zwraca się coraz większą uwagę, jest jej reorientacja, która polega na stopniowym przechodzeniu od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Innowacje są bowiem podstawą przy budowaniu Gospodarki Opartej na Wiedzy, która została wyznaczona przez Strategię Lizbońską już w 2000 r. Jej celem jest zbudowanie w Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju oraz tworzenia coraz większej liczby lepszych miejsc pracy przy jednoczesnym zapewnieniu jak największej spójności społecznej. Strategia Lizbońska wymagała podjęcia przemyślanych i jednocześnie konsekwentnych działań na wielu polach, m.in.: edukacji, badań naukowych, finansów publicznych czy tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Tym samym siłą napędową unijnej gospodarki ma być potencjał naukowo – badawczy.

Czy Polska wykorzystuje posiadany potencjał naukowy w rozwoju nowoczesnych technologii i czy realizujemy założenia Strategii Lizbońskiej? Media coraz częściej donoszą o sukcesach naszych naukowców, wystarczy wspomnieć niebieski laser, grafen czy perowskit. Czy jest to jednak zadawalający poziom? Uczestnicy sobotniego panelu zastanowią się wspólnie i podejmą dyskusję na temat tego, co zrobić, żeby polskie odkrycia naukowe rzeczywiście przekształcały się w efektywne nowoczesne technologie, znajdujące zastosowanie w innowacyjnej gospodarce.

Panel III: Jak wykorzystać polski potencjał naukowy w rozwoju nowoczesnych technologii?
Miejsce: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, ul. Stabłowicka 147 we Wrocławiu
Data: 2 lipca 2016 r., 12.15 – 13.30

Moderator:

JANUSZ BUJNICKI
Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej i Komórkowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. JANUSZ MAREK BUJNICKI (ur. 1975 w Krakowie) jest profesorem nauk biologicznych i szefem grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium 1998, doktorat 2001), otrzymał habilitację w 2005 a tytuł profesorski w 2009. W swoich badania łączy bioinformatykę, biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Jego osiągnięcia obejmują opracowanie metod komputerowych służących do modelowania struktur przestrzennych białek i RNA, odkrycie i scharakteryzowanie enzymow biorących udział w metabolizmie RNA, oraz zaprojektowanie i stworzenie białek o nowych właściwościach. Jest autorem ok. 300 publikacji, które przez innych badaczy były cytowane ponad 5800 razy (bez autocytowań), indeks Hirscha 39 (wg. Scopus). Zdobył grant ERC. Otrzymał wiele stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrodę EMBO / HHMI YIP, Nagrodę Narodowego Centrum Nauki, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. W r. 2013 wygrał narodowy plebiscyt „Polacy z werwą” w kategorii Nauka. Jest redaktorem wykonawczym czasopisma Nucleic Acids Research. Bierze udział w pracach rożnych organizacji i ciał naukowych, w tym w Akademii Młodych Uczonych PAN, w ruchu społecznym Obywatele Nauki oraz w Komitecie Polityki Naukowej. W r. 2015 został wybrany do siedmioosobowej grupy doradców naukowych Komisji Europejskiej – Grupy Wysokiego Poziomu w ramach Mechanizmu Doradztwa Naukowego (HLG-SAM).

PIOTR DARDZIŃSKI
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr PIOTR BARTŁOMIEJ DARDZIŃSKI urodził się 6 października 1972 r. Studiował politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Bundeswhery w Hamburgu w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W latach 1997-2002 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Od 1998 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia m.in. z polityki gospodarczej, doktryn ekonomicznych i polskiej myśli ekonomicznej. W latach 2000-2005 był asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Od 2005 r. adiunkt w Katedrze Filozofii Polityki. W latach 2003- 2005 wykładał w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W latach 1995-2006 był związany z Fundacją „Instytutu Tertio Millenio” – początkowo jako dyrektor biura, potem wiceprezes. Od 2006 był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W listopadzie 2011 r. został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. W latach 2013-2015 wiceprezes Fundacji Lepsza Polska. Współpracował z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Był redaktorem naczelnym dodatku „AZYMUT” do tygodnika „Gość Niedzielny”, poświęconego istotnym problemem społecznym, ekonomicznym i religijnym współczesnego społeczeństwa. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów związanych z tematyką m.in. doktryn politycznych i ekonomicznych, przedsiębiorczości.

ALICJA ADAMCZAK
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Dr ALICJA ADAMCZYK – Prezes Urzędu Patentowego RP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym” oraz zdała egzamin sędziowski. Uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). W latach 1997-2002 była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Rzecznik patentowy”. W tym okresie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych. Jest inicjatorką międzynarodowych sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie, cyklu międzynarodowych konferencji „Innowacyjność i kreatywność Kobiet”, polskich obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, a także konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, na krótki film i informację medialną z zakresu ochrony własności intelektualnej. Jest autorką wielu publikacji z tej dziedziny. Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim Orderu „Merite de l’Invention” nadawanym za dokonania na rzecz rozwoju innowacyjności przez Krolewską Kapitułę w Brukseli oraz odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała Alicję Adamczak tytułem Ambasadora Kongresów Polskich w dowód uznania za promowanie dokonań Polski i Polaków na międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach, zaś Akademia Inżynierska.

ADAM PIOTROWSKI
Prezes Zarządu VIGO System S.A.

Dr inż. ADAM PIOTROWSKI – absolwent Absolwent Politechniki Warszawskiej, na której w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Politechnice Warszawskiej. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku Specjalisty w dziale Technologii Detektorow w VIGO System S.A. w Warszawie, na którym pracował w latach 2002-2003. Następnie w latach 2003-2006 był Specjalistą w laboratorium MOCVD Vigo System S.A. w Warszawie. Od 2006 do 2008 roku sprawował funkcję kierownika laboratorium MOCVD VIGO System S.A. w Warszawie. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Detektorów w VIGO System S.A. Od stycznia 2015 Prezes VIGO System S.A. oraz Wiceprzewodniczący Rady Przedstawicieli PPTF. Był autorem wielu publikacji naukowych dotyczących metod wytwarzania i zastosowań detektorów podczerwieni.

OLGA MALINKIEWICZ
Dyrektor Technologiczny Saule Technologies

OLGA MALINKIEWICZ jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie kończyła w Barcelonie gdzie w trakcie studiów rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Fotonicznych ICFO (The Institute of Photonic Studies). Obecnie kończy doktorat na Uniwersytecie w Walencji. Jako Dyrektor Technologiczny firmy Saule Technologies komercjalizuje wyniki swoich badań. Za jej wkład w rozwój technologii opartej na perowskitach, wyróżniona nagrodą Komisji Europejskiej „Photonics21”, oraz „Innovator of the Year” przyznaną przez MIT Techology Review. Autorka wielu publikacji naukowych (w tym Nature Photonics) oraz współautorka jednego z kluczowych patentów dotyczących technologii ogniw perowskitowych.

PAWEŁ PRZEWIĘŹLIKOWSKI
Selvita

Paweł Przewięźlikowski jest współzałożycielem powstałej w 2007 roku firmy Selvita oraz Prezesem Zarządu firmy odpowiedzialnym za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny Spółki. Jest również Prezesem Zarządu spółki córki Selvita – BioCentrum sp. z o.o. Paweł Przewięźlikowski jest członkiem Rady Gospodarczej Małopolski oraz Małopolskiej Rady Innowacji. Przed założeniem Selvity, przez ponad 12 lat zdobywał doświadczenie zarządzając firmami z branży wysokiej technologii i tworząc wysoką wartość dla ich akcjonariuszy. W latach 1994-2007 był pracownikiem firmy informatycznej Comarch. Jako Członek, a później Wiceprezes Zarządu spółki od 1996 roku zarządzał działami oferującymi aplikacje dla branży farmaceutycznej, bankowej, przemysłowej i usługowej, oraz brał udział w procesie transformacji uniwersyteckiego spin-offu w największą firmę informatyczną w Europie Środkowo-Wchodniej zatrudniającą ponad 2700 pracowników w 20 krajach. W ramach swoich zadań w grupie kapitałowej ComArch był współzałożycielem i pierwszym Prezesem Zarządu portalu Interia.pl w latach 1999-2000, 3-ego największego portalu informacyjnego w Polsce. Paweł Przewięźlikowski posiada wykształcenie Master of Business Administration (University of Teesside, Akademia Ekonomiczna w Krakowie) oraz mgr inż. Informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Studiował również na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Posługuje się płynnie językiem angielskim, niemieckim oraz polskim. Jego hobby to koszykówka, narciarstwo i literatura fantastyczno-naukowa.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 30.06.2016
plusfontminusfontreloadfont