Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego stosowanego na terenie siedziby PORT sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego stosowanego na terenie siedziby PORT sp. z o.o.

  1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300736, NIP 894-293-00-22, REGON 020671635, Kapitał zakładowy 131 869 000,00 PLN.

  1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która odpowiada za kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem należy kontaktować się drogą mailową: iod@port.org.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora

  1. Zakres i cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych (Zamawiającego), polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego na terenie siedziby PORT sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

  1. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres do 30 dni od dnia zarejestrowania wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego. Po upływie tego czasu, obraz w systemie jest automatycznie nadpisywany. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nagranie monitoringu wizyjnego może stać się podstawą dochodzenia roszczeń Administratora, lub w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, okresem przetwarzania jest czas dochodzenia roszczeń lub czas niezbędny d wypełnienia obowiązku prawnego.

  1. Udostępnianie i odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) oraz do organizacji międzynarodowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą należycie upoważnione podmioty uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także zajmujące się obsługą informatyczną procesów oraz podmioty uprawnione przepisami prawa.

  1. Profilowanie

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  1. Uprawnienia podmiotu danych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.

d) do ograniczenia przetwarzania danych;

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Uprawnienia wymienione powyżej w pkt a, b, c , d, e przysługują Państwu w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe bez ponoszenia przez Administratora nadmiernych kosztów.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych z Inspektorem ochrony danych osobowych, w sposób wskazany w pkt 2 niniejszej klauzuli.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont