Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Analiz Chemicznych i Spektroskopowych

Laboratorium jest w pełni przystosowane do prowadzenia kompleksowej charakterystyki materiałów luminescencyjnych w postaci proszków, roztworów lub cienkich warstw, wykonywania widm emisji, wzbudzenia, czasów zaniku oraz wydajności kwantowej.
Specjalistyczny charakter laboratorium zapewnia przygotowywanie projektów dedykowanych pod potrzeby odbiorcy, nadzorowanie prac naukowo-badawczych o tematyce związanej z materiałami optycznymi, mogącymi znaleźć zastosowanie aplikacyjne od nowoczesnego oświetlenia (np. typu LED) przez diagnostykę medyczną, po specyficzne znakowanie zabezpieczające przed fałszerstwem.
Dodatkowo Laboratorium dysponuje wysokorozdzielczym spektrometrem mas MALDI Autoflex III TOF/TOF 200 (Bruker), pozwalającym na identyfikację oraz analizę szerokiego spektrum cząsteczek, od mniejszych cząsteczek, np. lipidów i peptydów, aż po polimery i nienaruszone białka większe niż 100kDa.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl


Laboratorium zajmuje się ilościową analizą składu pierwiastkowego w rozmaitych próbkach: m.in. w roślinach, żywności, materiałach przemysłowych, produktach, półproduktach i odpadach. Laboratorium opracowuje również nowe procedury pomiarowe z wykorzystaniem technik absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii atomowej (FAAS, GF-AAS, CV-AAS, HG-AAS, ICP-OES).

Rozwój i walidacja metod oznaczania pierwiastków dla różnych próbek i matryc
Oznaczenia pierwiastków (As, Ag, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Pb, Si, Se, Sn, Ti, Zn, Ni, Cd i inne)

 • Spektrometr AAS – iCE3500 (Thermo Scientific) z przystawką do generowania wodorków oraz „zimnych par” VP100 i piecem elektrotermicznym EP100
  • Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z dwoma komorami pomiarowymi
  • Pomiar technikami FAAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu) oraz GF-AAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym)
  • Jednoczesna korekcja tła w kuwecie grafitowej za pomocą lampy deuterowej i w oparciu o efekt Zeemana
 • Spektrometr AAS – GBC Savant AA∑:
  • Dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z jedną komorą pomiarową
  • Pomiar techniką FAAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu)
 • Spektrometr ICP-OES – Thermo Scientific iCAP 7400 Duo:
  • Spektrometr optycznej emisji w plazmie wzbudzonej indukcyjnie
  • Zakres pomiarowy 166 – 847nm
  • Możliwość pomiaru roztworów wodnych, organicznych oraz zawierających fluorki

Laboratorium oferuje pomiary spektroskopowe w podczerwieni substancji stałych, roztworów i próbek gazowych, a także opracowywanie i walidację metod wykorzystujących techniki spektroskopowe.
Laboratorium wykonuje badania jakościowe i ilościowe w próbkach różnego pochodzenia, od czystych substancji, przez tworzywa sztuczne, po próbki środowiskowe.

Laboratorium pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 • Identyfikacja czystych substancji oraz składników prostych mieszanin
 • Określanie czystości związków chemicznych
 • Analiza składu powierzchni/przekrojów (obrazowanie mikroskopowe metodą FT-IR)
 • Badania cienkich filmów i roztworów białek
 • Wyznaczanie struktury drugorzędowej białek
 • Pomiary IR różnych próbek ciekłych i stałych
 • Spektrometr FT-IR Nicolet 6700 (Thermo Scientific):
  • pomiar w zakresie od 12000 do 350 cm-1;
  • przystawki: transmisyjna, odbiciowe ATR (Smart Orbit, HATR Smart ARK), fotoakustyczna PAS (Gasera PA301), rozproszeniowa DRIFTS (Praying Mantis), kuwety ciekłe, kuwety gazowe, Smart Proteus
 • Moduł pomiarowy do badania cienkich warstw PEM-IRRAS (Thermo Scientific)
 • Moduł pomiarowy SPR100 do badania próbek biologicznych metodą rezonansowych plazmonów powierzchniowych FT-SPR (Thermo Scientific)
 • Mikroskop FT-IR Nicolet iN10 MX (Thermo Scientific):
  • rozdzielczość przestrzenna 25 μm; detekcja próbek o rozmiarach 5 μm; pomiar w zakresie od 7600 do 450 cm-1;
  • pomiary w układzie transmisyjnym, odbiciowym oraz mikro ATR;
  • szybkie mapowanie powierzchni próbek (obszar 1.2 x 1.2 mm w 4.5 minuty z próbkowaniem co 25 μm);
  • stolik Linkam FTIR600 umożliwiający pomiary w zakresie temperatur od -196 do +600 °C
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 11.01.2021
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont