Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Analiz Komórkowych

Laboratorium świadczy usługi badawcze w szerokim zakresie technik wykorzystujących cytometrię przepływową, w tym wykonywanie i planowanie eksperymentów, analizę danych oraz praktyczne szkolenia/warsztaty z cytometrii przepływowej. Oferujemy wieloparametryczną ocenę fenotypu komórek, oznaczanie poziomu cytokin i cheomokin, produkcji wolnych rodników, analizę żywotności komórek i poziomu jonów wapnia, ploidalności roślin, badanie proliferacji, cyklu komórkowego, apoptozy, i inne. Specjalizujemy się również w sortowaniu różnych populacji komórek, w tym rzadkich populacji jak limfocyty T regulatorowe, limfocyty B regulatorowe i komórki macierzyste).

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Multipleksowa (wieloparametrowa) ilościowa analiza biomolekuł (Bioplex)
 • Sortowanie komórek, w tym komórek układu immunologicznego
 • Immunofenotypowanie
 • Analiza żywotności komórek
 • Badanie proliferacji oraz cyklu komórkowego
 • Analiza poziomu jonów wapnia
 • Oznaczanie mitochondriów, potencjału błony mitochondrialnej i produkcji ROS
 • Badanie ekspresji czynników transkrypcyjnych oraz cząstek sygnałowych (w tym ich fosforylacji)
 • Oznaczanie poziomu cytokin, cheomokin, czynników wzrostu
 • Analiza poliploidalności roślin
 • Cytometr przepływowy BD LSR Fortessa – wyposażony w lasery 405, 488, 561, 640, 405 i 375 nm, umożliwiające jednoczesną analizę 20 parametrów
 • Cytometr przepływowy BD FACS Canto II – wyposażony w lasery 488, 640 i 405 nm umożliwiające jednoczesną analizę 10 parametrów
 • Cytometr BD FACSCalibur – wyposażony w laser 488 nm i 635 nm umożliwiający jednoczesną analizę 6 parametrów
 • Sorter komórkowy BD FACS Aria Fusion – wyposażony w lasery 488, 640 i 405 nm/375 nm umożliwiające jednoczesną analizę 16 parametrów oraz sortowanie 4 populacji, sortowanie na płytki oraz sortowanie pojedynczych komórek. Działa w systemie BSL2.
 • System do multipleksowej analizy biomolekuł (Bio-Plex 200;Biorad)

Laboratorium świadczy usługi w zakresie wszechstronnej analizy kwasów nukleinowych: izolacja, genotypowanie, sekwencjowanie, NGS, 16S, w szerokim spektrum próbek biologicznych, w tym z materiału ludzkiego, mikrobiologicznego, zwierzęcego czy roślinnego.

 • Wysokoprzepustowa, automatyczna izolacja DNA (96 próbek w około 7 godzin) z m.in. krwi, tkanek, hodowli komórkowych, bakterii, wirusów, płynów ustrojowych i innych.
 • Genotypowanie pojedynczych, znanych mutacji
  • ARMS-PCR (amplification refractory mutation system) allelospecyficzna reakcja PCR
  • RFLP (restriction fragment length polymorphism) polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych
  • HA (heteroduplex analysis) analiza heterodupleksów za pomocą elektroforezy kapilarnej
  • HRM (high-resolution melting curve) – wysokorozdzielcza analiza temperatury topnienia
 • Pirosekwencjonowanie – wysokoczułe sekwencjonowanie w poszukiwaniu konkretnych mutacji
 • NGS (next-generation sequencing) – sekwencjonowanie następnej generacji
 • Analiza genów zaangażowanych w choroby
 • Sekwencjonowanie RNA i małych genomów
 • Metagenomika 16S, oznaczanie szczepów bakteryjnych
 • Analiza metylacji DNA
 • Elektroforeza kapilarna
 • Automat do izolacji DNA/RNA/białek QIASymphony (Qiagen)
 • Termocykler real-time PCR (CEIVD) Rotor Gene Q (Qiagen)
 • Aparat do elektroforezy kapilarnej Fragment Analyzer (Advanced Analytical)
 • Sekwenator NGS MiSeq (Illumina)
 • Pirosekwenator PyroMark Q24 (Qiagen)
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 11.01.2021
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont