Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Analiz Spektroskopowych i Spektrometrycznych

Laboratorium realizuje zadania badawcze i analityczne w obszarze proteomiki, metabolomiki, glikomiki oraz obrazowania tkanek przy użyciu spektrometrii mas (MS). Specjalizuje się w opracowaniu, optymalizacji i walidacji metod analizy związków organicznych i nieorganicznych z wykorzystaniem różnych typów analizatorów mas (nisko- i wysokorozdzielczych) oraz analizie mieszanin związków w złożonych matrycach dzięki sprzężeniu z techniką chromatografii cieczowej (nano-, mikro- i ultra-LC) oraz gazowej (GC).

Laboratorium pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Analiza ilościowa i jakościowa związków organicznych i nieorganicznych w różnych próbkach.
 • Proteomika: analiza ilościowa i jakościowa peptydów i białek metodą „bottom up” oraz „top down”, identyfikacja i mapowanie białek, analiza modyfikacji posttranslacyjnych, proteomika różnicowa, analiza kompleksów.
 • Metabolomika: profilowanie oraz identyfikacja metabolitów w próbkach, analiza substancji niskocząsteczkowych, oznaczenia ilościowe metabolitów.
 • Farmakokinetyka: analiza DMPK leków i ich pochodnych w płynach fizjologicznych, testy składników leków i kosmetyków, identyfikacja i określenie struktury leków i suplementów diety
 • MALDI Imaging: identyfikacja oraz analiza dystrybucji białek i metabolitów w tkankach
 • MALDI Biotyper: identyfikacja mikroorganizmów (bakterie, grzyby)
 • Ultra-wysokorozdzielczy, hybrydowy spektrometr mas z transformacją Fouriera LTQ Orbitrap Elite (Thermo Scientific)
  • analizatory mas: LTQ (liniowa pułapka jonów), high field Orbitrap
  • wymienne źródła jonów: ESI (HESI), APCI oraz Nano
  • fragmentacja CID, PQD, HCD and ETD
  • moduł ion mobility FAIMS
  • chromatograf cieczowy Easy nano-LC 1000 oraz Ultimate 3000
 • Wysokorozdzielczy spektrometr mas QTOF Maxis Impact (Bruker)
  • analizatory mas: kwadrupol oraz analizator czasu przelotu
  • wymienne źródła jonów: ESI, APCI oraz nano CaptiveSpray
  • fragmentacja: CID
  • ultra-wysokosprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific)
 • Wysokorozdzielczy spektrometr mas ultrafleXtreme MALDI TOF/TOF (Bruker)
  • Biotyper do identyfikacji mikroorganizmów (bakterie, grzyby)
  • ImagePrep do analizy tkanek metodą MALDI imaging
  • fragmentacja: CID, LIFT
  • Proteineer fc II robot automatyczny
  • chromatograf cieczowy Easy nLC (Bruker)
 • Spektrometr mas LTQ (Thermo Scientific)
  • analizator mas: LTQ (liniowa pułapka jonów)
  • źródło jonów: ESI
  • fragmentacja: CID
  • ultra-wysokosprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific)
 • Spektrometr mas LCMS-8045 (Shimadzu)
  • analizator mas: potrójny kwadrupol
  • źródło jonów: ESI
  • fragmentacja: CID
  • ultra-wysokosprawny chromatograf cieczowy Nexera X2 (Shimadzu)
 • Spektrometr mas ITQ 1100 ((Thermo Scientific)
  • analizator mas: ITQ (liniowa pułapka jonów)
  • źródło jonów: EI
  • chromatograf gazowy
  • Automatyczny podajnik próbek TriPlus RSH z dozowaniem typu PTV, Headspace, Split/Splitless
 • Chromatograf gazowy 7890A (Agilent)
  • detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID)
  • detektor wychwytu elektronów (ECD)
  • dozowniki Split/Splitless

Laboratorium przygotowane jest do współpracy z firmami, przedsiębiorstwami i zespołami naukowymi w zakresie wykonywania różnorodnych pomiarów NMR. Oferuje analizy jakościowe i ilościowe, w tym także analizę widm oraz konsultację wyników.

Dzięki wyposażeniu w trzy spektrometry o zróżnicowanej konfiguracji (szerokopasmowe sondy, zmieniacze próbek, przystawkę do ciała stałego, kriosonda) może prowadzić badania w roztworach oraz wykonywać eksperymenty w ciele stałym, homogenatach, w szerokim zakresie temperatur, z zastosowaniem różnorodnych technik pomiarowych.

Laboratorium pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 • Metabolomika-NMR płynów ustrojowych, ekstraktów, mediów hodowlanych itp.
 • Identyfikacja substancji molekularnych i makromolekularnych w roztworach, homogenatach i ciele stałym
 • Jakościowe i ilościowe oznaczanie związków organicznych
 • Ustalenie struktury związków organicznych, koordynacyjnych i biocząsteczek
 • Obserwacja przemian dynamicznych cząsteczek
 • Śledzenie postępu reakcji
 • Pomiary zmiennotemperaturowe
 • Pomiary NMR i HR-MAS-NMR
 • Spektrometr NMR Avance III HD 500 MHz (Bruker)
  • zmieniacz na 60 próbek, sondy: BBI i BBO
 • Spektrometr NMR Avance III HD 600 MHz (Bruker)
  • zmieniacz na 16 próbek, sondy: BBFO, CP MAS 1.3 i 3.2 mm i HR MAS 4 mm
 • Spektrometr NMR Avance III HD 700 MHz (Bruker)
  • zmieniacz na 24 próbki, sondy: BBO, TXI (P i N) oraz kriosonda QCI
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 12.01.2021
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont