Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Badań Struktury Ciała Stałego

Laboratorium umożliwi uzyskanie informacji ilościowej oraz jakościowej o procesach fizykochemicznych zachodzących na powierzchniach metalicznych, półprzewodnikowych, izolatorów oraz materiałów proszkowych i biologicznych.

Zastosowanie wymienionych technik badawczych pozwoli na poszukiwanie materiałów o nowych i niespotykanych własnościach oraz udoskonalenie już istniejących.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Tworzenie map powierzchniowych w nanoskali

Tworzenie map powierzchniowych w nanoskali uwzględniających takie właściwości jak: tarcie, adhezję, sprężystość, chropowatość, rozkład ładunku elektrostatycznego, przewodność elektryczną, strukturę domen magnetycznych czy przewodność termiczną.

o10

o02

 

Obserwacja procesów zachodzących

Obserwacja procesów zachodzących na badanej powierzchni w czasie rzeczywistym, w zakresie temperatur od -35˚C do 250˚C.

Badanie topografii powierzchni

Badanie topografii powierzchni (z wykorzystaniem dostępnych trybów pracy) próbek półprzewodnikowych, izolatorów, metalicznych oraz biologicznych o średnicy do 210 mm i wysokości 15 mm.

Badanie próbek biologicznych

Badanie próbek biologicznych w ich naturalnym środowisku.

Zapisz

Laboratorium pozwala uzyskać ilościowe oraz jakościowe informacje dotyczące procesów zachodzących na powierzchniach metali, półprzewodników, izolatorów oraz materiałów proszkowych i biologicznych. Dodatkowo wykorzystanie technik spektroskopowych (XPS, UPS, AES) umożliwia poznanie właściwości elektronowych badanej powierzchni. Techniki takie jak (LEED, STM, AFM) pozwalają uzyskać informacje o strukturze atomowej powierzchni.

Mikroskop sił atomowych (AFM)

Głowica skanująca FastScan:

Umożliwia szybkie skanowanie w zakresie do 35μm w osiach XY oraz do ≤ 3μm w osi Z, pracuje w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego i posiada kompensowane termicznie sensory tensometryczne. Obsługuje standardowo następujące tryby pracy: Peak Force Tapping / Scan Asyst (w powietrzu lub w cieczach), Tapping Mode (w powietrzu oraz cieczach), Phase Imaging, Contact Mode, Lateral Force Microscopy, Magnetic Force Microscopy (MFM), Electrostatic Force Microscopy (EFM).

fastscan

Głowica skanująca FastScan

Głowica skanująca Dimension Icon XYZ Closed-Loop:

Umożliwia skanowanie w zakresie do 90 μm w osiach XY oraz do ≤ 10μm w osi Z, pracuje w trybie closed-loop z czujnikami kompensującymi dryf termiczny w osiach X,Y oraz Z. Głowica obsługuje standardowo następujące tryby pracy: TappingMoge, Contact Mode, Lateral Force Microscopy, Phase Imaging, Nanomechanical Mapping, Peak Force QNM, Torsional Resonance, Force Volume, Force Spectroscopy, Surface Potential, Piezo Response, Electrostatic Force Microscopy (EFM), Magnetic Force Microscopy (MFM), Peak Force TUNA, CAFM – Conductive.

Głowica ICON

Głowica skanująca Dimension Icon XYZ Closed-Loop

W skład systemu ultra wysoko-próżniowego wchodzą komory: analityczna, preparacyjna, skaningowej mikroskopii tunelowej, reaktora wysokociśnieniowego. Wewnątrz komór panuje ciśnienie 5•10-11Torr. Pomiary mogą być wykonywane od temperatur helowych do ponad 2300C.

KOMORA ANALITYCZNA

Komora analityczna wyposażona w analizator hemisferyczny VG SCIENTA z monochromatorem,  pozwala na prowadzenie badań struktury elektronowej powierzchni z wykorzystaniem technik (XPS, AES, UPS, ARPES). Dodatkowo działo jonowe umożliwia uzyskanie informacji z wnętrza badanej próbki.

Komora analityczna, Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego

KOMORA PREPARACYJNA

Komora preparacyjna umożliwia przygotowanie próbek oraz nanoszenie warstw przewodzących i nieprzewodzących w szerokim zakresie temperatur z możliwością modyfikacji powierzchni w atmosferze gazów.

Komora preparacyjna, Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego

KOMORA SKANINGOWEJ MIKROSKOPII TUNELOWEJ

Komora skaningowej mikroskopii tunelowej pozwala na badanie struktury atomowej i elektronowej oraz właściwości takich jak tarcie, adhezja, sprężystość, chropowatość, jak również strukturę domen magnetycznych warstw powierzchniowych.

KOMORA REAKTORA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO

Komora reaktora wysokociśnieniowego daje możliwość uzyskania informacji na temat procesów fizykochemicznych zachodzących na badanych powierzchniach w atmosferze gazów w szerokim zakresie ciśnień.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

dr Rafał Szukiewicz – Kierownik Laboratorium, fizyk

dr Maciej Kuchowicz – fizyk, Solid Works

dr Marcin Wiejak – fizyk, LabView

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont