Laboratorium Spektrometrii Mas (MS)

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Spektrometrii Mas (MS)

Laboratorium Spektrometrii Mas zapewnia bogatą infrastrukturę i specjalistyczną wiedzę niezbędną do wykonania analiz z obszaru proteomiki, metabolomiki, lipidomiki, glikomiki oraz obrazowania tkanek przy użyciu spektrometrii mas.

Specjalizujemy się w opracowaniu, optymalizacji i walidacji metod analizy związków organicznych w oparciu o techniki spektrometrii mas z wykorzystaniem większości dostępnych typów analizatorów mas (nisko- i wysokorozdzielczych) oraz analizie mieszanin związków w złożonych matrycach dzięki sprzężeniu z techniką chromatografii cieczowej (nano-, mikro- i ultra-LC).

Wykonujemy badania dla naszych partnerów naukowych i przemysłowych oraz uczestniczymy w projektach badawczych we współpracy z instytucjami naukowymi i partnerami przemysłowymi. Współpracujemy także z szeregiem laboratoriów na terenie naszego kampusu w celu kompleksowej realizacji usług badawczych.

Laboratorium  pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Laboratorium wykonuje  analizy jakościowe oraz ilościowe z określeniem struktury związków chemicznych z zakresu:

 • Proteomiki: analiza peptydów metodą „bottom up” oraz fragmentacji typu CID, HCD oraz ETD w celu identyfikacji białek, analiza modyfikacji posttranslacyjnych (fosforylacja i glikozylacja), analiza ilościowa peptydów (SRM/MRM), identyfikacja białek de novo, analiza  białek metodą „top down”
 • Metabolomiki: profilowanie oraz identyfikacja metabolitów w próbkach klinicznych (surowica, mocz) oraz materiale tkankowym, analiza substancji niskocząsteczkowych
 • Lipidomiki: rozdzielanie i identyfikacja lipidów i związków pochodnych, profilowanie lipidów komórkowych oraz błonowych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz ludzkiego, analiza ilościowa
 • Farmakokinetyki: analiza DMPK leków i ich pochodnych w płynach fizjologicznych (surowica, mocz),  testy składników leków i kosmetyków, identyfikacja i określenie struktury leków i suplementów diety
 • MALDI Imaging: identyfikacja oraz analiza dystrybucji białek i metabolitów w tkankach
 • MALDI Biotyper: nowatorska metoda identyfikacji drobnoustrojów w materiałach biologicznych (szczepy bakteryjne, grzyby)
ms

Laboratorium Spektrometrii Mas Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii

 

Metody akredytowane w Laboratorium Spektrometrii Mas (AB 1661):

Przedmiot badań:

 • Chemikalia: substancje organiczne w postaci stałej i ciekłej

Potwierdzenie tożsamości za wyjątkiem izomerów w zakresie 150 – 3000 m/z. Metoda spektrometrii mas z jonizacją w źródle jonów ESI i fragmentacją CID (ESI-MS/MS) na podstawie procedury badawczej PB-MS-01

 • Chemikalia: substancje organiczne w postaci stałej i ciekłej

Identyfikacja. Metoda spektrometrii mas z jonizacją w źródle jonów ESI i fragmentacją CID ESI-MS/MS (w zakresie (150 – 3000) m/z za wyjątkiem izomerów) i/lub metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na podstawie PB-MS-01, PB-NMR-01. Wynik uzyskany metodą ESI-MS/MS podawany jest z ograniczeniami.

 • Wyroby farmaceutyczne: woda do wyrobów farmaceutycznych, płyny infuzyjne

Zawartość leków przeciwbakteryjnych w zakresie 0,005-600000 mg/l (penicylina G, amfoterycyna B) i 0,01-500000 mg/l (streptomycyna) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas (LC-ESI-MS/MS) według procedury badawczej PB-MS-02

 • Materiały biologiczne: szczepy bakteryjne, grzyby drożdżopodobne

Identyfikacja drobnoustrojów z uwzględnieniem ograniczeń podanych przez producenta aparatu (ultrafleXtreme firmy Bruker). Metoda MALDI-TOF-MS w wykorzystaniem biblioteki widm masowych MBT DB 4613 na podstawie procedury badawczej PB-MS-03. Przygotowanie próbek realizowane w Laboratorium Mikrobiologii według procedury badawczej PB-MIKRO-01.

Ultra-wysokorozdzielczy, hybrydowy spektrometr mas z transformacją Fouriera LTQ Orbitrap Elite (Thermo Scientific)

 • analizatory mas: LTQ (liniowa pułapka jonów), high field Orbitrap
 • wymienne źródła jonów: ESI (HESI), APCI oraz Nano
 • fragmentacja CID, PQD, HCD and ETD
 • moduł ion mobility FAIMS
 • chromatograf cieczowy Easy nano-LC 1000 oraz Ultimate 3000

Wysokorozdzielczy spektrometr mas QTOF Maxis Impact (Bruker)

 • analizatory mas: kwadrupol oraz analizator czasu przelotu
 • wymienne źródła jonów: ESI, APCI oraz nano CaptiveSpray
 • fragmentacja: CID
 • ultra-wysokosprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific)

Wysokorozdzielczy spektrometr mas ultrafleXtreme MALDI TOF/TOF (Bruker)

 • Biotyper do identyfikacji mikroorganizmów (bakterie, grzyby)
 • ImagePrep do analizy tkanek metodą MALDI imaging
 • fragmentacja: CID, LIFT
 • Proteineer fc II robot automatyczny
 • chromatograf cieczowy Easy nLC (Bruker)

Spektrometr mas LTQ (Thermo Scientific)

 • analizator mas: LTQ (liniowa pułapka jonów)
 • źródło jonów: ESI
 • fragmentacja: CID
 • ultra-wysokosprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific)

Spektrometr mas LCMS-8045 (Shimadzu)

 • analizatory mas: potrójny kwadrupol
 • źródło jonów: ESI
 • fragmentacja: CID
 • ultra-wysokosprawny chromatograf cieczowy Nexera X2 (Shimadzu)

 

Laboratorium Spektrometrii Mas Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii

 

Dr Anna Czajkowska – Kierownik Laboratorium MS

Dr Paweł Pasikowski – Starszy Inżynier Badań MS

Dr Katarzyna Kapczyńska – Inżynier Badań MS

Dr Piotr Biniarz – Inżynier Procesu MS

Zespół badawczy laboratorium MS bierze udział w przygotowaniu wniosków grantowych.

Aktualnie laboratorium realizuje następujące projekty naukowo-badawcze:

 • „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron” (akronim: DegScreen, NCBiR)
 • „ANEURYSENS-innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej” (akronim: ANEURYSENS, NCBiR)
 • „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych” (akronim: GreenAmber, NCBiR)
 • „Zastosowanie sorbentów polimerowych z nadrukiem molekularnym (MIP-SPE) do selektywnego profilowania katecholamin i ich metabolitów” (akronim: BabyMIP, NCN)
Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont