Laboratorium Spektroskopii Optycznej

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Spektroskopii Optycznej

Laboratorium jest w pełni przystosowane do prowadzenia kompleksowej charakterystyki materiałów luminescencyjnych w postaci proszków, roztworów lub cienkich warstw, wykonywania widm emisji, wzbudzenia, czasów zaniku oraz wydajności kwantowej.

Specjalistyczny charakter laboratorium zapewnia przygotowywanie projektów dedykowanych pod potrzeby odbiorcy, nadzorowanie prac naukowo-badawczych o tematyce związanej z materiałami optycznymi, mogącymi znaleźć zastosowanie aplikacyjne od nowoczesnego oświetlenia (np. typu LED) przez diagnostykę medyczną, po specyficzne znakowanie zabezpieczające przed fałszerstwem.

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Główne usługi:

 • Wykonywanie widm emisji oraz widm wzbudzenia, w tym widm czasoworozdzielonych: spektralny zakres wzbudzenia od 200 do 900 nm, zakres detekcji od 200 do 1010 nm
 • Pomiary czasów zaniku w tym także pikosekundowych i nanosekundowych metodą TCSPC z laserem pikosekundowym Supercontinumm Fianium WhiteLaserUV: zakres spektralny wzbudzenia od 390 do 2000 nm oraz detekcji przy długościach fali od 390 do 1400 nm
 • Wyznaczanie wydajności kwantowej dla luminoforów o spektralnym zakresie wzbudzenia od 200 do 900 nm, oraz detekcji od 200 do 1010 nm
 • Pełna charakterystyka emisyjna związków organicznych i nieorganicznych, zarówno kryształów, proszków, jak i nanomateriałów
 • Możliwość syntezy związków o zdefiniowanych właściwościach luminescencyjnych

Spektrofluorymetr FLS980 (Edinburgh Instruments)

 • pomiary w temperaturze pokojowej i 77K widm emisji i wzbudzenia oraz pomiary czasów życia w zakresie od mikrosekund do sekund z lampą mikrosekundową,
 •  ze sferą do wyznaczania wydajności kwantowych (Edinburgh Instruments):
 • pomiary wydajności kwantowej zarówno roztworów jak i proszków, cienkich warstw
 • pomiary spektralne z lampą ksenonową

Moduł do pomiarów stacjonarnych czasów zaniku fluorescencji oraz fosforescencji (Edinburgh Instruments)

 • źródła wzbudzenia lampa Xe (od 200 do 2000 nm)
 • wysokoenergetyczna lampa Xe μF2 do pomiarów fosforescencji
 • impulsowa lampa nanosekundowa nF920

Laser supercontinuum Vis-IR

od 390 do 2200 nm, zakres spektralny emisji od 200 do 2200 nm; umożliwiający pomiary czasów życia pikosekundowych i nanosekundowych metodą TCSPC w zakresie od 390 do 1400 nm

 • pomiary czasów życia subnanosekundowych i nanosekundowych przy długościach fali od 200 do 1400 nm wzbudzanych lampą nanosekundową (od 200 do 400 nm) – pomiary czasów życia pikosekundowych i nanosekundowych metodą TCSPC przy wzbudzeniu 980 nm laserem diodowym.

Spektrofotometr UV-vis Evolution 300 (Thermo Scientific):

 •  dwuwiązkowy
 • źródło: lampa ksenonowa – zakres spektralny: 190-1100 nm – rozdzielczość spektralna: 0,5 nm

Spektrometr Nicolet is50 FT-IR (Thermo Scientific):

 • dwa źródła promieniowania: widzialne oraz podczerwone
 • trzy detektory promieniowania
 • całkowity zakres spektralny (Vis-NIR): 28000 cm–1 – 2800 cm–1 (357nm – 3,57 µm)
 • rozdzielczość spektralna: 0,125 cm–1

Kriostaty z możliwością obniżenia temperatury do 10K:

 • kompresor ARS-4HW (Advanced Research Systems Inc.)
 • kompatybilne ze spektrofotometrami UV-vis oraz FT-IR oraz spektrofluorymetrem Edinburgh Instruments

dr hab. Joanna Cybińska – Kierownik laboratorium

dr inż. Magdalena Wilk-Kozubek

dr inż. Maciej Czajkowski

mgr inż. Bartłomiej Potaniec

dr inż. Marcin Skoreński

mgr Anna Madej

„Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów” (akronim LaserMark)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 8/2016

Wartość projektu: 7 850 000,00 PLN (w tym 1 050 000,00 PLN wkładu własnego)
Wartość dofinansowania: 3 359 625,00 PLN Wartość wkładu własnego: 140 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 15/12/2016 – 14/12/2020

Kierownik projektu: dr Tomasz Baraniecki
Konsorcjum realizujące projekt:

 1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. – Lider Konsorcjum
 2. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.

Realizacja projektu w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych oraz Spektroskopii Optycznej w latach 2016-2018
Kierownik prac: dr Joanna Cybińska


„Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła” (akronim CILC)

Projekt finansowany przez Narodowe CentrumNauki, Sonata-11
Realizacja projektu w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych oraz Spektroskopii Optycznej w latach 2017-2019
Kierownik prac: dr Maciej Czajkowski

Poniżej znajduje się spis publikacji Zespołu:

 1. „Open-framework manganese(II) and cobalt(II) borophosphates with helical chains: structures, magnetic, and luminescent properties”,
  M. Li, V. Smetana, M. Wilk-Kozubek, Y. Mudryk, T. Alammar, V. K. Pecharsky, A.-V. Mudring, 
  InorgChem., 2017,
  DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b01423.
 2. „Synthesis, structural characterization and computational studies of catena-poly[chlorido[m3-(pyridin-1-ium-3-yl)phosphonato-k3O:O’:O”]zinc(II)]”,
  M. Wilk-Kozubek, K. N. Jarzembska, J. Janczak, V. Videnova-Adrabinska,
  Acta Cryst., 2017, C73, 363–368.
  DOI: 10.1107/S2053229617004478 
 3. „Cholesteric gratings induced by electric field in mixtures of liquid crystal and novel chiral ionic liquid”, 
  M. Czajkowski, J. Klajn, J. Cybińska, J. Feder-Kubis, K. Komorowska,
  Liq. Cryst., 2017, 44, 911-923.
  DOI: 10.1080/02678292.2016.1254825 
 4. „Design of LaPO4:Nd3+materials by using ionic liquids”,
  J. Cybińska, M. Guzik, C. Lorbeer, E. Zych, Y. Guyot, G. Boulon, A.-V. Mudring
  Optical Materials, 2017, 63, 76-87.
  DOI: 10.1016/j.optmat.2016.09.025 
 5. „Ionic liquid supported synthesis of nano-sized rare earth doped phosphates”,
  J. Cybińska, M. Guzik, C. Lorbeer, E. Zych, A.-V. Mudring
  Journal of Luminescence, 2017, 189, 99-112.
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.02.033
 6. „Breaking the paradigm: record quindecim charged magnetic ionic liquids”,
  D. Prodius, V. Smetana, S. Steinberg, M. Wilk-Kozubek, Y. Mudryk, V. K. Pecharsky, A.-V. Mudring, 
  Mater. Horiz., 2017, 4, 217–221.
  DOI: 10.1039/C6MH00468G 
 7. „A new photoluminescent feature in LuPO4:Eu thermoluminescent sintered materials”
  J. Zeler, J. Cybińska, E. Zych 
  RSC Advances, 2016, 6, 57920-57928. 
  DOI: 10.1039/C6RA09588G 
 8. „An electron-deficient azacoronene obtained by radial π extension”
  M. Żyła-Karwowska, H. Zhylitskaya, J. Cybińska, T. Lis, P. J. Chmielewski, M. Stępień
  Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 14658-14662.
  DOI: 10.1002/anie.201608400 
 9. „Bandgap engineering in π-extended pyrroles : a modular approach to electron-deficient chromophores with multi-redox activity”
  H. Zhylitskaya, J. Cybińska, P. J. Chmielewski, T. Lis, M. Stępień
  Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 11390-11398.
  DOI: 10.1021/jacs.6b07826 
 10. „Controllable synthesis of nanoscale YPO4:Eu3+ in ionic liquid”
  J. Cybińska, M. Woźniak, A. V. Mudring, E. Zych
  Journal of Luminescence, 2016, 169, 868-873.
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.07.008 
 11. „Incorporation of luminescent semiconductor nanoparticles into liquid crystal matrix”,
  M. Czajkowski, J. Cybińska, M. Woźniak, P. Słupski, M. Nikodem, F. Granek,K. Komorowska,
  J.  Lumin., 2016, 169, 850-856.
  DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.08.011 
 12. „SrS:Ce and LuPO4:Eu sintered ceramics : old phosphors with new functionalities” 
  E. Zych, D. Kulesza, J. Zeler, J. Cybińska, K. Fiączyk, A. Wiatrowska
  ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2016, 5, R3078-R3088. 
  DOI: 10.1149/2.0101601jss 
 13. „Synthesis of a peripherally conjugated 5-6-7 nanographene”
  M. Żyła, E. Gońka, P. J. Chmielewski, J. Cybińska, M. Stępień
  Chemical Science, 2016, 7, 286-294. 
  DOI: 10.1039/C5SC03280F 
 14. „Anomalous red and infrared luminescence of Ce3+ ions in SrS:Ce sintered ceramics”
  D. Kulesza, J. Cybińska, L. Seijo, Z. Barandiarán, E. Zych
  Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 27649-27656. 
  DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b06921

Poniżej znajdują się zdjęcia niektórych pomieszczeń oraz sprzętu Laboratorium Spektroskopii Optycznej.

Spektrofluorymetr FLS980 z dodatkowymi źródłami światła oraz detektorami w podczerwieni (Edingburgh Instruments)

 

Spektrometry absorpcyjne w zakresie UV-Vis-NIR (Thermo Scientific)

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont