Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Spektroskopii w Podczerwieni (IR-LAB)

Laboratorium oferuje pomiary spektroskopowe w podczerwieni substancji stałych, roztworów i próbek gazowych, a także opracowywanie i walidację metod wykorzystujących techniki spektroskopowe.
Laboratorium wykonuje badania jakościowe i ilościowe w próbkach różnego pochodzenia, od czystych substancji, przez tworzywa sztuczne, po próbki środowiskowe.

Laboratorium pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Identyfikacja czystych substancji oraz składników prostych mieszanin
 • Określanie czystości związków chemicznych
 • Analiza składu powierzchni/przekrojów (obrazowanie mikroskopowe metodą FT-IR)
 • Badania cienkich filmów i roztworów białek
 • Wyznaczanie struktury drugorzędowej białek
 • Pomiary IR różnych próbek ciekłych i stałych
 • Spektrometr FT-IR Nicolet 6700 (Thermo Scientific):
  • pomiar w zakresie od 12000 do 350 cm-1;
  • przystawki: transmisyjna, odbiciowe ATR (Smart Orbit, HATR Smart ARK), fotoakustyczna PAS (Gasera PA301), rozproszeniowa DRIFTS (Praying Mantis), kuwety ciekłe, kuwety gazowe, Smart Proteus
 • Moduł pomiarowy do badania cienkich warstw PEM-IRRAS (Thermo Scientific)
 • Moduł pomiarowy SPR100 do badania próbek biologicznych metodą rezonansowych plazmonów powierzchniowych FT-SPR (Thermo Scientific)
 • Mikroskop FT-IR Nicolet iN10 MX (Thermo Scientific):
  • rozdzielczość przestrzenna 25 μm; detekcja próbek o rozmiarach 5 μm; pomiar w zakresie od 7600 do 450 cm-1;
  • pomiary w układzie transmisyjnym, odbiciowym oraz mikro ATR;
  • szybkie mapowanie powierzchni próbek (obszar 1.2 x 1.2 mm w 4.5 minuty z próbkowaniem co 25 μm);
  • stolik Linkam FTIR600 umożliwiający pomiary w zakresie temperatur od -196 do +600 °C
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 16.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont