Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR)

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR)

W zakresie swoich usług Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni oferuje możliwość wykonania pomiarów substancji stałych, roztworów i próbek gazowych. W laboratorium możliwe jest opracowanie i zwalidowanie metod analitycznych wykorzystujących techniki spektroskopowe, które będą spełniały wymagania klientów.
Laboratorium, dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wykonuje badania fizykochemiczne jakościowe i ilościowe w próbkach różnego pochodzenia, od czystych substancji, przez tworzywa sztuczne, po próbki środowiskowe.

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR) pracuje w systemie zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Kontakt: zapytania@port.org.pl

Opracowanie i walidacja metod analitycznych
Identyfikacja czystych substancji oraz składników prostych mieszanin
Określanie czystości związków chemicznych
Kontrola przebiegu reakcji chemicznych
Analiza ilościowa
Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych
Analiza składu powierzchni/przekrojów (obrazowanie mikroskopowe metodą FT-IR)
Badanie katalizatorów stałych (procesów adsorpcji)
Badania cienkich filmów i roztworów białek

Spektrometr FT-IR Nicolet 6700 (Thermo Scientific):

  • pomiar w zakresie od 12000 do 350 cm-1;
  • przystawki: transmisyjna, odbiciowe ATR (Smart Orbit, HATR Smart ARK), fotoakustyczna PAS (Gasera PA301), rozproszeniowa DRIFTS (Praying Mantis), kuwety ciekłe, kuwety gazowe, Smart Proteus
  • typowe zastosowania: pomiary próbek: twardych i miękkich polimerów, gum, proszków, past, żeli, cienkich filmów, powłok, roztworów wodnych; badanie procesów adsorpcji, przebiegu reakcji chemicznych, wyznaczanie drugorzędowej struktury białek

Moduł pomiarowy do badania cienkich warstw PEM-IRRAS (Thermo Scientific)

  • Moduł pomiarowy SPR100 do badania próbek biologicznych metodą rezonansowych plazmonów powierzchniowych FT-SPR (Thermo Scientific)

Mikroskop FT-IR Nicolet iN10 MX (Thermo Scientific):

  • rozdzielczość przestrzenna 25 μm; detekcja próbek o rozmiarach 5 μm; pomiar w zakresie od 7600 do 450 cm-1;
  • pomiary w układzie transmisyjnym, odbiciowym oraz mikro ATR;
  • szybkie mapowanie powierzchni próbek (obszar 1.2 x 1.2 mm w 4.5 minuty z próbkowaniem co 25 μm) w celu np. wyznaczenia rozkładu występowania danego związku chemicznego na powierzchni badanej próbki;
  • zintegrowana kolorowa, cyfrowa kamera CCD;
  • zmotoryzowany stolik mikroskopu z zakresem przesuwu 5 cm x 12 cm;
  • stolik Linkam FTIR600 umożliwiający pomiary w zakresie temperatur od -196 do +600 °C (maksymalna szybkość grzania 130 °C/ min.)
ftir

Laboratorium FT-IR  PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii


pobrane (17)

Laboratorium FT-IR PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii

 

Dr Mariusz Fleszar – p.o. Kierownika Laboratorium

Dr Radosław Gniłka – Inżynier badań
Katarzyna Grabowska – Inżynier procesu
Anna Święcka – Inżynier procesu
Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 11.02.2015
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont