Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Syntezy Materiałów Funkcjonalnych (FMS-LAB)

 • glove box – M Braun, wyposażony w lodówkę i mikroskop;
 • ekstraktor Soxhleta;
 • piec próżniowy typu Kugelrohr;
 • liofilizator;
 • suszarka rozpyłowa;
 • reaktor wysokociśnieniowy poj. od 100-250 ml;
 • reaktor wysokociśnieniowy 500ml;
 • reaktor mikrofalowy niskociśnieniowy;
 • reaktor mikrofalowy wysokociśnieniowy;
 • suszarka próżniowa,
 • wyparka obrotowa.

„Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów” (akronim LaserMark)
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 8/2016
Okres realizacji projektu: 15/12/2016 – 14/12/2020
Kierownik projektu: dr Tomasz Baraniecki
Kierownik prac: dr hab. Joanna Cybińska

„Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła” (akronim CILC)
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Sonata-11
Okres realizacji: 2017-2019
Kierownik prac: dr Maciej Czajkowski

„Synteza nowych związków organicznych do zastosowania w przyjaznych środowisku dwukomponentowych chemicznych świetlikach” (akronim: GLOW)
Projekt finansowany w ramach dotacji statutowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego.
Wartość dofinansowania: 108 800,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Skoreński

„Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych” (akronim: FACILE)
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS.
Okres realizacji projektu: 2016 – 2019
Kierownik projektu: dr Katarzyna Komorowska

„Fluoroscencyjne ciecze jonowe w zastosowaniach litograficznych” (akronim: FILL)
Projekt finansowany w ramach dotacji statutowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego.
Okres realizacji projektu: 2018-2019
Kierownik projektu: dr Katarzyna Komorowska

„Projektowanie i otrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transformacji do nowych nanomateriałów”
Okres realizacji projektu: 2019-2021
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Piotr Sobota

“Helical twisting power and compatibility in twisted nematic phase of new chiral liquid crystalline dopants with various liquid crystalline matrices”,
Ł. Duda, M. Czajkowski, B. Potaniec, P. Vaňkátová,
Liq. Cryst., 2019,
DOI: 10.1080/02678292.2019.1599454

“Ionic liquids for active photonics components fabrication”,
K. Rola, A. Zając, M. Czajkowski, A. Szpecht, M. Zdończyk, M. Śmiglak, J. Cybińska, K. Komorowska,
Opt. Mater., 2019, 89, 106-111.
DOI: 10.1016/j.optmat.2019.01.003

“Ionothermal synthesis enables access to 3D open framework manganese phosphates containing extra-large 18-ring channels”,
G. Wang, M. Valldor, K. V. Dorn, M. Wilk-Kozubek, V. Smetana, A.-V. Mudring,
Chem. Mater., 2019,
DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b01935

“Active-transition-metal tellurides: through crystal structures to physical properties”,
V. Smetana, M. Wilk-Kozubek, A.-V. Mudring,
Cryst. Growth Des., 2019,
DOI: 10.1021/acs.cgd.8b01582

“Luminescence properties of a family of lanthanide metal-organic frameworks”,
H. N. Abdelhamid, M. Wilk-Kozubek, A. M. El-Zohry, A. B. Gómez, A. Valiente, B. Martín-Matute, A.-V. Mudring, X. Zou,
Micropor. Mesopor. Mat., 2019, 279, 400-406.
DOI: 10.1016/j.micromeso.2019.01.024

“Electron-deficient bipyrrole boomerangs: bright fluorophores obtained via double C—H bond activation”,
M. Żyła-Karwowska, L. Moshniaha, Y. Hong, H. Zhylitskaya, J. Cybińska, P. J. Chmielewski, T. Lis, D. Kim, M. Stępień,
Chem.: Eur. J., 2018, 24, 7525-7530.
DOI: 10.1002/chem.201801199

“Luminescence properties of translucent nano- and micro-crystalline LuPO4:Ce3+ films in the 20–700 K range of temperatures”,
J. Zeler, J.Cybińska, E. Zych,
J. Lumin., 2018, 200, 50-58.
DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.04.008

“Ionic liquids – a novel material for planar photonics”,
K. Rola, A. Zajac, M. Czajkowski, J. Cybinska, T. Martynkien, M. Smiglak, K. Komorowska, Nanotechnology, 2018, 29, 475202-475207.
DOI: 10.1088/1361-6528/aae01e

„Open-framework manganese(II) and cobalt(II) borophosphates with helical chains: structures, magnetic, and luminescent properties”,
M. Li, V. Smetana, M. Wilk-Kozubek, Y. Mudryk, T. Alammar, V. K. Pecharsky, A.-V. Mudring, Inorg. Chem., 2017.
DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b01423.

„Synthesis, structural characterization and computational studies of catena-poly[chlorido[m3-(pyridin-1-ium-3-yl)phosphonato-k3O:O’:O”]zinc(II)]”,
M. Wilk-Kozubek, K. N. Jarzembska, J. Janczak, V. Videnova-Adrabinska,
Acta Cryst., 2017, C73, 363–368.
DOI: 10.1107/S2053229617004478

„Cholesteric gratings induced by electric field in mixtures of liquid crystal and novel chiral ionic liquid”,
M. Czajkowski, J. Klajn, J. Cybińska, J. Feder-Kubis, K. Komorowska,
Liq. Cryst., 2017, 44, 911-923.
DOI: 10.1080/02678292.2016.1254825

„Design of LaPO4:Nd3+ materials by using ionic liquids”,
J. Cybińska, M. Guzik, C. Lorbeer, E. Zych, Y. Guyot, G. Boulon, A.-V. Mudring
Optical Materials, 2017, 63, 76-87.
DOI: 10.1016/j.optmat.2016.09.025

„Ionic liquid supported synthesis of nano-sized rare earth doped phosphates”,
J. Cybińska, M. Guzik, C. Lorbeer, E. Zych, A.-V. Mudring
Journal of Luminescence, 2017, 189, 99-112.
DOI: 10.1016/j.jlumin.2017.02.033

„Breaking the paradigm: record quindecim charged magnetic ionic liquids”,
D. Prodius, V. Smetana, S. Steinberg, M. Wilk-Kozubek, Y. Mudryk, V. K. Pecharsky, A.-V. Mudring,
Mater. Horiz., 2017, 4, 217–221.
DOI: 10.1039/C6MH00468G

„A new photoluminescent feature in LuPO4:Eu thermoluminescent sintered materials”
J. Zeler, J. Cybińska, E. Zych
RSC Advances, 2016, 6, 57920-57928.
DOI: 10.1039/C6RA09588G

„An electron-deficient azacoronene obtained by radial π extension”
M. Żyła-Karwowska, H. Zhylitskaya, J. Cybińska, T. Lis, P. J. Chmielewski, M. Stępień
Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 14658-14662.
DOI: 10.1002/anie.201608400

„Bandgap engineering in π-extended pyrroles : a modular approach to electron-deficient chromophores with multi-redox activity”
H. Zhylitskaya, J. Cybińska, P. J. Chmielewski, T. Lis, M. Stępień
Journal of the American Chemical Society, 2016, 138, 11390-11398.
DOI: 10.1021/jacs.6b07826

„Controllable synthesis of nanoscale YPO4:Eu3+ in ionic liquid”
J. Cybińska, M. Woźniak, A. V. Mudring, E. Zych
Journal of Luminescence, 2016, 169, 868-873.
DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.07.008

„Incorporation of luminescent semiconductor nanoparticles into liquid crystal matrix”,
M. Czajkowski, J. Cybińska, M. Woźniak, P. Słupski, M. Nikodem, F. Granek,K. Komorowska,
J. Lumin., 2016, 169, 850-856.
DOI: 10.1016/j.jlumin.2015.08.011

„SrS:Ce and LuPO4:Eu sintered ceramics : old phosphors with new functionalities”
E. Zych, D. Kulesza, J. Zeler, J. Cybińska, K. Fiączyk, A. Wiatrowska
ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2016, 5, R3078-R3088.
DOI: 10.1149/2.0101601jss

„Synthesis of a peripherally conjugated 5-6-7 nanographene”
M. Żyła, E. Gońka, P. J. Chmielewski, J. Cybińska, M. Stępień
Chemical Science, 2016, 7, 286-294.
DOI: 10.1039/C5SC03280F

„Anomalous red and infrared luminescence of Ce3+ ions in SrS:Ce sintered ceramics”
D. Kulesza, J. Cybińska, L. Seijo, Z. Barandiarán, E. Zych
Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 27649-27656.
DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b06921

Pracownia jest przygotowana do wykonywania syntez materiałów o zaprojektowanych właściwościach luminescencyjnych. Otrzymane luminofory mogą zostać poddane pełnej charakterystyce spektroskopowej oraz analizie składu. Materiały takie znajdują zastosowanie m. in. w nowoczesnym oświetleniu oraz zabezpieczeniach produktów przed fałszerstwem.

W Pracowni można otrzymywać:

 • materiały zawierające jony pierwiastków ziem rzadkich, w tym nanocząstki,
 • związki organiczne w oparciu o reakcję Suzukiego,
 • polimery koordynacyjne, w tym materiały typu MOF,
 • związki organiczne używane w przygotowaniu takich materiałów jak: diody OLED, DSSC,
 • związki termochromowe
 • związki organiczne używane w biologii molekularnej/ biochemii,
  – fluorescencyjne substraty enzymów (w szczególności enzymów proteolitycznych),
  – znaczniki fluorescencyjne (barwniki fluoresceinowe, rodaminowe, cjaninowe, diketo-pirolo-pirole),
  – inhibitory enzymów (w szczególności enzymów proteolitycznych),
  – peptydy o określonej sekwencji,
 • związki biologicznie czynne pochodzenia naturalnego, w tym flawonoidy i chalkony oraz ich pochodne,

Dostępna aparatura pozwala na prowadzenie reakcji w fazie ciekłej lub stałej, z wykorzystaniem konwencjonalnego ogrzewania termicznego lub promieniowania mikrofalowego, stosując obniżone lub podwyższone ciśnienie.

Reaktory mikrofalowe umożliwiają prowadzenie do 10 reakcji równolegle. Komory rękawicowe i linie próżniowe pozwalają na syntezę związków wymagających pracy w atmosferze gazu obojętnego.

Przygotowanie różnego rodzaju próbek, m. in. próbek przemysłowych, farmakologicznych, środowiskowych oraz żywności do analiz można przeprowadzić za pomocą aparatów do wielozadaniowej ekstrakcji, suszenia rozpyłowego, suszenia próżniowego oraz liofilizacji.

Poreakcyjne wygrzewanie materiałów może być prowadzone w piecach wysokotemperaturowych, które są na wyposażeniu Piecowni.

Pełna charakterystyka spektroskopowa otrzymanych materiałów może zostać wykonana w Laboratorium Spektroskopii Optycznej.

Powołanie pracowni Nowych Syntez Chemicznych wiąże się z naszym nowym podejściem do zagadnień technologii, przeróbki i wykorzystania związków chemicznych, które nie stanowią zagrożenia dla człowieka i środowiska, stanowiących alternatywę dla produktów pochodzenia petrochemicznego.

Główne obszary badawcze:

 • opracowywanie ekologicznych technologii wytwarzania z kwasu mlekowego i gliceryny, nieuciążliwych dla środowiska naturalnego specjalistycznych produktów stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym, w agrochemii, do usuwania tłustych/ropopochodnych zanieczyszczeń i lakieru, jako substytuty szkodliwych rozpuszczalników ropopochodnych,
 • opracowywanie innowacyjnych metod syntetycznych unikatowych heterometalicznych klastrów molekularnych pierwiastków grup głównych, metali przejściowych i lantanowców o wszechstronnym zastosowaniu w nowoczesnych technologiach przemysłowych jako materiały magnetyczne, efektywne katalizatory, luminofory i inne.
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Bartosz Solarewicz, Opublikowano: 22.01.2020
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont