Ochrona danych

Print Friendly, PDF & Email

Ochrona danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI W PORT POLSKIM OŚRODKU ROZWOJU TECHNOLOGII Sp. z o.o. we Wrocławiu

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju technologii Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147);

 2. inspektor ochrony danych w PORT Sp. z o. we Wrocławiu jest dostępny pod adresem e-mail: iod@port.org.pl; tel. +48 71 734 72 71

 3. Pani/Pana dane osobowe przesłane do nas w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji, na podstawie przepisów prawa (Kodeks Pracy), które uprawniają pracodawcę do ich zbierania w procesie rekrutacji oraz na podstawie Pani/Pana zgody w pozostałym zakresie;

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, lub max 12 m-cy w przypadku wyrażenia zgody na udział także w przyszłych rekrutacjach;

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody należy zgłosić w Dziale HR naszej spółki lub na adres: rekrutacja@port.org.pl;

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg zamieszczonego poniżej wzoru. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w przesłanej do nas aplikacji będzie skutkował wyłączeniem z procesu rekrutacji;

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów prawa (Kodeks Pracy) Pracodawca jest uprawniony do zbierania następujących danych od kandydatów do pracy:

 • imię i nazwisko

 • imiona rodziców kandydata

 • data urodzenia

 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

 • wykształcenie

 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Przetwarzanie danych wykraczających poza ten katalog danych (np. prywatny numer telefonu i adres e-mail) wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

Prosimy o umieszczenie w przesyłanych do nas aplikacjach klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

 

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont