Print Friendly, PDF & Email

TWORZYWA SZTUCZNE, POLIMERY

1. Badanie powierzchni

 • Mapowanie powierzchni próbek za pomocą mikroskopii FTIR (identyfikacja grup funkcyjnych na powierzchni próbek) z nałożeniem obrazu widzialnego i mapy FTIR

Laboratorium Spektroskopii w podczerwieni

 • Jakościowy skład fazowy – Metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD -metoda akredytowana  ISO 17025:2005 wg. normy PN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem pkt. 7.4 – 7.11 oraz pkt. 8
 • Ilościowy skład fazowy – Zakres: (5,0-100,0)%, Metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD
  • metoda Ritvelda,
  • metoda wzorca wewnętrznego. Metoda akredytowana wg. normy PN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem pkt 7.4 – 7.11 oraz pkt. 8, PN-EN 13925-2:2004 z wyłączeniem pkt 4.5, 6.3, 6.6

Laboratorium krystalografii

 • Metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD – metoda Ritvelda. Metoda akredytowana  ISO 17025:2005 wg. normyPN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem pkt. 7.6 -7.11 oraz pkt. 8

Laboratorium krystalografii

 • Tekstura krystalograficzna metodą dyfrakcji XRD metoda akredytowana

Laboratorium krystalografii

 • Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego goniometr DataPhysics OCA 35

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Określenie zwilżalności danej powierzchni przez wodę – Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego goniometr DataPhysics OCA 35

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Metoda adsorpcji fizycznej azotu: wyznaczenie powierzchni właściwej BET, średniej średnicy porów oraz objętości porów (zakres pomiarowy – materiały o średnicy porów 50nm- 0,4 nm)

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Analiza powłok lakierniczych, galwanicznych, farb, tworzyw sztucznych, skór, druku oraz wszelkich powierzchni, gdzie element dekoracyjny połysku ma znaczenie – Wykonywanie pomiarów połysku zgodnie z wymaganiami norm ISO 2813, ISO 7668, ASTMD523, ASTM S2457

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Badania zwilżalności powierzchni przez wodę i różnego rodzaju ciecze – Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego goniometr DataPhysics OCA 35

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wyznaczanie odporności materiałów/powłok malarskich na warunki klimatyczne (światło słoneczne, temperatura, wilgotność) zgodnie z normami: PN-EN ISO 11507, PN-EN ISO 4892-1, PN-EN ISO 16474-3, PN-EN ISO 4892-3, PR-EN 927-6, ASTM G154 – Komora przyspieszonego starzenia z lampami UV-A i UV-B

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Analiza składu chemicznego powierzchni z wykorzystaniem technik XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) i AES (Auger electron spectroscopy)

Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego

 • Ocena  zdolności powierzchni do hamowania bądź przyśpieszania procesu kolonizacji biofilmami

Laboratorium Mikrobiologii

2. Analiza składu chemicznego

 • Analiza związków organicznych metodą MALDI-MS oraz MS/MS

Laboratorium Spektrometrii  Mas

 • Analiza ilościowa związków organicznych metodą APC-I lub ESI-MS oraz MS/MS, HPLC-DAD

Laboratorium Spektrometrii  Mas

 • Identyfikacja związków organicznych techniką NMR – badanie jakościowe wg. ISO 17025:2005 procedura PB-NMR-01

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

 • Ilościowe oznaczanie związków organicznych techniką NMR  w zakresie (10-100)% wg. ISO 17025:2005 procedury PB-NMR-02

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

 • Analiza strukturalna metodą spektroskopii FTIR – określenie budowy chemicznej materiałów

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Obrazowanie SEM z EDS w tym analiza QEMSCAN
 • Obrazowanie TEM w tym analiza EDS na TEM

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej oraz Analiz Materiałowych i Geochemicznych

 • Jakościowa analiza składu chemicznego w mikroobszarach zakres (Z=5÷92) metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDS/SEM

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej oraz Analiz Materiałowych i Geochemicznych

 • Analiza składu chemicznego powierzchni z wykorzystaniem technik XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) i AES (Auger electron spectroscopy)

Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego

 • Identyfikacja składu fazowego metodą dyfrakcji XRD”, wg. Farmakopea Polska, wyd.  X Tom I, 2014 pkt.2.9.33  PB-XRD-5 edycja 1 z dn. 13.11.2017r

Laboratorium Krystalografii

3. Badania termiczne

 • określenie parametrów termicznych – charakterystyka przemian fazowych – Mikrokalorymetr różnicowy DSC – Mettler-Toledo DSC1 400W

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Określenie stabilności termicznej, wyznaczenie zawartości dodatków stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych (plastyfikatorów, napełniaczy) – Termowaga

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wyznaczenie podstawowych parametrów Termicznych  (stabilność termiczna, temperatura topnienia) – Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas i FT-IR NETZSCH – STA 449 F1 Jupiter, QMS Aeolos, FT-IR Bruker Tensor 27

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wyznaczenie podstawowych parametrów  Termicznych  (stabilność termiczna, temperatura topnienia) – Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas i FT-IR

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas i FT-IR

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Analiza zmiennotemperaturowa FTIR substancji stałych w zakresie od -196OC do +300OC

Laboratorium Spektroskopii  w Podczerwieni

 • Określenie przewodności cieplnej poprzez pomiar dyfuzyjności cieplnej (w tym ciepło właściwe) dla różnych materiałów – Aparat Laserowy do pomiaru dyfuzji termicznej LFA – NETZSCH 457

Laboratorium Materiałów Polimerowych

4. Palność i reologia

 • Analiza kinetyki procesu degradacji termicznej materiałów (np.: kompozyty, farby itd..)  – Termowaga Mettler-Toledo TGA2

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Metoda wzorca szafirowego – Mikrokalorymetr różnicowy DSC – Mettler-Toledo DSC1 400W

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Analiza procesu redukcji pod wpływem zmiennej temperatury

Aparat do pomiaru chemisorpcji Micromeritics  AutoChem 2920

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Analiza palności materiałów oraz analiza reologiczna (badanie właściwości tworzyw płynnych)

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Testy pionowego i poziomego palenia metodą UL94 wg ASTM D 635 – wyznaczanie klas palności próbek małoformatowych (laboratoryjnych) – Aparat do badania palności tworzyw UL94 Fire Testing Technology

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Oznaczenie indeksu tlenowego próbek (oznaczenie najmniejszej ilości tlenu podtrzymującej palenie danego materiału) – Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego i temperaturowego Firetesting Tech. OI+TOI

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Oznaczenie czasu zapłonu próbki, całkowitej ilości energii wytworzonej podczas spalania, zawartości O2, CO2 oraz CO – Kalorymetr stożkowy Fire Testing Tech. CONE O2/CO2/CO

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Oznaczenie gęstości optycznej dymu wydzielonego podczas spalania próbki – Komora do badania gęstości dymu Firetesting Tech. MBS SDC

Laboratorium Materiałów Polimerowych

5. Testy starzeniowe – pobierz ulotkę

 • Badanie odporności materiałów na szoki termiczne wg: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD – Komora szoków termicznych – WEISS TS 60

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Badanie odporności materiałów na temperaturę przy określonej wilgotności – pomiary zgodnie z normami ISO i ASTM itd. Komora klimatyczna -WEISS WK3 340/70

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Pomiar barwy, kontrola jakości zapewniająca ocenę zgodności koloru próbek z wzorcami w ramach dopuszczalnej tolerancji, pomiar zmiany barwy po testach przyspieszonego starzenia w komorze UV – wykonywanie pomiarów zgodnie z normami ISO

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Badania odporności na korozję poprzez narażenia na solankę z opcją SO2, zgodnie z normami m.in.: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD, VDA, VW, Volvo – Komora mgły solnej – WEISS S.C. KWT 450/SO2

Laboratorium Materiałów Polimerowych

6. Pomiar właściwości mechanicznych

 • Aparat do dynamicznej analizy mechanicznej DMA – Mettler-Toledo DMA/SDTA 861

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Aparat do analizy termomechanicznej TMA – Mettler-Toledo TMA/SDTA1 LN600 / LF1100

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Oznaczenie temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT)
 • Oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat
 • Aparat do oznaczania temperatury

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wyznaczanie parametrów przetwórczych tworzyw sztucznych pod wpływem obciążenia, temperatury i ciśnienia – Reometr Kapilarny z systemem rozciągania stopu Instron CEAST SR50

Laboratorium Materiałów Polimerowych

7. Nanoszenie cienkich warstw

 • Nanoszenie warstw metalicznych (Ag, Au, Al, Cu, Ca) i tlenków metali (np. MoO3) za pomocą naparowania w komorze próżniowej.

Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

 • Nanoszenie cienkich warstw przewodzących i nieprzewodzących  metodami mokrej chemii

Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

 • Pomiary właściwości elektrycznych stało- i zmiennoprądowych cienkich warstw i struktur

Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

 • Opracowywanie funkcjonalnych tuszów (ang. ink) do wytwarzania warstw i struktur nanocząstek półprzewodnikowych oraz organicznych metodami druku cyfrowego (Ink-jet printing)

Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.03.2019
plusfontminusfontreloadfont