Praktyki i staże

Print Friendly, PDF & Email

Praktyki i staże

PRAKTYKI W PORT POLSKIM OŚRODKU ROZWOJU TECHNOLOGII

Jeśli chcesz:

 • zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe pod opieką specjalistów w bezpiecznym i przyjaznym środowisku
 • rozwijać swoje zainteresowania w miejscu, w którym  spotykają się dwa światy – Nauki i Biznesu
 • poznać  specyfikę  działania i sprawdzić się w pracy organizacji badawczo-rozwojowej
 • poznać ciekawych ludzi

oraz jeśli cechuje Cię:

 • optymizm i nastawienie na poszukiwanie rozwiązań
 • kreatywność i pomysłowość
 • sumienność i dokładność

Zapraszamy do przesłania aplikacji!

Nabór na praktyki odbywa się przez cały rok, w zależności od potrzeb konkretnych działów.
Praktyki w PORT są nieodpłatne.

Jeśli chcesz obyć praktykę w PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii:

 • Wybierz Dział/ Laboratorium, w którym chciałbyś zrealizować praktykę.
 • Napisz maila do Działu HR rekrutacja@port.org.pl z zapytaniem o możliwość realizacji praktyki w wybranym Dziale/Laboratorium, wskazując okres w jakim chciałbyś praktykę odbyć i załącz swoje CV i list motywacyjny. W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
 • Skontaktujemy się z Tobą, jeżeli będziemy posiadali oferty zgodne z Twoimi preferencjami.

Kto może zostać Praktykantem?

 • Absolwenci – praktykantem może zostać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie miała ukończonych 30 lat. Jeżeli praktykant w trakcie praktyki będzie obchodził 30. urodziny – praktyka nie zostaje przerwana i dana osoba może ją kontynuować do zakończenia umowy. Czas trwania praktyki nie może przekroczyć w sumie 3 miesięcy. Możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem, jeśli ich łączny okres obowiązywania nie przekroczył 3 miesięcy.
 • Studenci – wymagany jest status studenta uczelni wyższej, praktyka powinna zakończyć się najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej.

W przypadku obowiązkowych praktyk studenckich konieczne jest podpisanie Porozumienia/Umowy w sprawie obowiązkowych praktyk studenckich między Uczelnią a PORT.  Czas trwania ustalany jest na poszczególnych wydziałach/kierunkach studiów danej uczelni, najczęściej jest to od 1 do 3 m-cy.

W przypadku nieobowiązkowych praktyk studenckich także konieczne  jest podpisanie Porozumienia w sprawie nieobowiązkowych praktyk studenckich między uczelnią w PORT. Skontaktuj się w tej sprawie z komórką, która  na Twojej uczelni odpowiada za praktyki. Uzyskasz tam informacje nt. niezbędnych formalności, które są  związane z praktykami nieobowiązkowymi. Czas trwania praktyk nieobowiązkowych zależy od indywidulanych ustaleń między studentem a PORT. 

Dokumenty niezbędne do odbycia praktyki:

 • Umowa (w przypadku praktyki absolwenckiej umowę przygotowuje PORT, w przypadku praktyki studenckiej umowę przygotowuje uczelnia)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania praktyk
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Czy dostaniesz zaświadczenie o odbyciu praktyki?

Tak. Po zakończeniu praktyki – na wniosek praktykanta – przygotowujemy  pisemne zaświadczenie
o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w trakcie praktyki.

Czy możliwe jest zatrudnienie po praktyce?

Co do zasady realizacja praktyki nie obliguje pracodawcy do zatrudnienia po jej zakończeniu. Ponieważ  jednak stawiamy na kreatywne, pomysłowe i pełne pasji osoby, to odstępstwa od tej zasady nie są wykluczone J

STAŻE I STYPENDIA W PORT POLSKIM OŚRODKU ROZWOJU TECHNOLOGII

W PORT istnieje także możliwość odbycia stażu lub stypendium (na zasadach innych niż stosunek pracy) w ramach realizowanych w firmie projektów. Ogłoszenia o rekrutacji na stypendia i staże w poszczególnych projektach publikowane są w na naszej stronie wraz z innymi ofertami pracy.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ofertami pracy.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont