Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW KRAJOWYCH -Wypracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty edukacyjnej

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW KRAJOWYCH
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07.-00-001/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój,
Oś IV Innowacje Społeczne, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U.2014 poz.1146 z późn.zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi w następującym temacie – Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

1. Cel partnerstwa – wypracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty edukacyjnej skierowanej do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, która przyczyni się do zwiększenia ich udziału w pozaszkolnych formach kształcenia się i uczenia się.

2. Zakres tematyczny projektu

1. Przygotowanie modelowej, kompleksowej oferty edukacyjnej skierowanej do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z partnerem ponadnarodowym
2. Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu z ewentualnym wsparciem partnera ponadnarodowego.
3. Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych oraz z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego.
4. Opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) gotowej do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego; Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki z ewentualnym uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego.
5. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (którymi mogą być partnerzy krajowy) w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej.

3. Wymagania wobec Partnera

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
2. Wniesienie do projektu:
a) zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych lub technicznych;
b) zasobów finansowych (w tym wkład własny finansowy lub rzeczowy na poziomie do 3% wartości zadań Partnera w projekcie).
3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07.-00-001/15.
4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
5. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.

6. Partnerem może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Wrocławskim Centrum Badan EIT+ będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
7. Partnerem nie może być:
a) podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
b) zalegający z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych,
c) podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.),
d) pomiędzy którym a Wrocławskim Centrum Badań EIT+ występuje którakolwiek z następujących relacji:
jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej podmiotami, z którymi jest powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu powyżej 50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), przy czym wszyscy partnerzy projektu traktowani są łącznie jako strona partnerstwa, która łącznie nie może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej strony partnerstwa, czyli lidera projektu,
jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie,
jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego podmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie,
jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu,
jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu (dotyczy to również prawa wywierania wpływu poprzez powiązania osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w skład partnerstwa);

4. Przygotowanie oferty

Oferty składane przez potencjalnych partnerów należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Składanie ofert i osoba do kontaktu

Oferty należy składać w terminie do 02.09.2015 do godz. 12.00 w wersji papierowej w sekretariacie pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław lub w wersji elektronicznej na adres e – mail joanna.kot@eitplus.pl.

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Joanna Kot,
adres e – mail joanna.kot@eitplus.pl
tel. + 48 71 720 16 34,
fax. + 48 71 720 16 00

6. Kryteria wyboru Partnerów

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
4. Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera.

7. Procedura odwoławcza

1. Podmioty które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie określonej do składania ofert w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 1 dnia od daty wpływu przez komisję powołaną przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania dany podmiot zostanie uwzględniony jako kandydat w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.
3. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Badań EIT + pod adresem : www.port.org.pl.

8. Informacje dodatkowe

Informacja o wyborze Partnera/Partnerów zostanie opublikowana na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Badań EIT + pod adresem : www.port.org.pl

9. Załączniki – formularz oferty

Ogloszenie temat 6 – uczenie przez cale zycie

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 07.08.2015
plusfontminusfontreloadfont