Print Friendly, PDF & Email

Praca dr. hab. inż. Artura Bednarkiewicza i dr Anny Gnach wysoko w rankingach cytowań

W ciągu 3 lat od publikacji praca dr. inż. Artura Bednarkiewicza i dr Anny Gnach pod nazwą „Lanthanide-doped up-converting nanoparticles: Merits and challenges” była cytowana ponad 100 razy. To pierwsza publikacja pod afiliacją Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, która w tak krótkim czasie zyskała tak wysokie notowania.

Praca została opublikowana w renomowanym (5-letni IF > 20) czasopiśmie „NanoToday” w 2012 r. i dotyczy nanowymiarowych (1 nanometr = 0.000 000 001 metra) kryształów luminescencyjnych, które ze względu na swoje unikatowe właściwości fizyko-chemiczne, znajdują coraz szersze zastosowanie w dziedzinach takich jak bio-detekcja i bio-obrazowanie. Wśród tych cech należy wyróżnić efektywną emisję anty-Stokesowską (tzw. up-konwersję), wąskie linie emisyjne, długie czasy zaniku luminescencji i wysoką fotostabilność. Badane nanokryształy luminescencyjne służą już w tej chwili do znakowania komórek w unikalnej, opracowanej w WCB EIT+ metodzie usprawniającej produkcję komórek hybrydomalnych. Na świecie bada się również możliwość ich zastosowania w medycynie do poprawienia skuteczności terapii anty-nowotworowych a także w naukach biologicznych, np. do optycznego mapowania temperatury w żywej komórce, konstrukcji bioczujników, czy też obrazowania receptorów komórkowych.

W świecie naukowym publikacje, które uzyskały taką liczbę cytowań uznawane są już za bardzo ważne. Ta przeglądowa praca w sposób rzetelny i niezmiernie ciekawy podsumowała ówczesny stan wiedzy oraz sklasyfikowała zastosowania biomedyczne i metody biofunkcjonalizacji wspomnianych nanoluminoforów, a także wskazała wyzwania jakie stoją przed technologią luminoforów up-konwertujących. Grupa dr. hab. Artura Bednarkiewicza z Laboratorium Biospektroskopii i Bioobrazowania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, opublikowała od tego czasu kilka innych prac przeglądowych i badawczych w innych wysokonotowanych czasopismach takich jak Chem.Soc.Rev. i Nanoscale. Grupa jest również bardzo aktywnym członkiem i współtwórcą Europejskiej Sieci Up-konwerterów COST CM14030, a także organizatorem przyszłorocznej, pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej dedykowanej wyłącznie biomedycznym zastosowaniom tych materiałów.

„Nanotoday” jest międzynarodowym czasopismem dla naukowców, które publikuje oryginalne artykuł na temat wszystkich aspektów nanotechnologii. Wśród nich są artykuły przeglądowe, które informują czytelników o najnowszych badaniach i osiągnięciach, szybkie komunikaty o przełomowych badaniach oraz wiadomości i opinie na temat aktualnych zagadnień w świecie nano.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 30.10.2015
plusfontminusfontreloadfont