Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiciele EIT+ z wizytą w naszych spółkach innowacyjnych

Pod koniec lipca br. odwiedziliśmy dwie z naszych spółek portfelowych: Ekoinwentykę sp. z o.o oraz Nanovectors sp. z o. o., aby na własne oczy przekonać się o postępach prowadzonych przez nie prac. Obie firmy pracują nad innowacyjnymi technologiami w dziedzinie badań laboratoryjnych oraz nanowektorowych zabezpieczeń materiałów przed fałszerstwem.

Pierwszą wizytę nasi przedstawiciele odbyli 19 lipca br. Przyjechali do Rudy Śląskiej, gdzie mieści się siedziba spółki Ekoinwentyka Sp. z o. o. Firma ta rozpoczęła działalność w połowie grudnia ub.r.  Od tego momentu spółka pozyskała sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności (mierniki, chromatografy) oraz przygotowała i wyposażyła specjalistyczne laboratorium (pokazane na zdjęciach poniżej). Kolejnym krokiem na drodze rozwoju firmy było opracowanie oferty produktowo-usługowej i przedstawienie jej kilkudziesięciu potencjalnym partnerom przemysłowym. Z kilkunastoma prowadzone są zaawansowane rozmowy dotyczące rozpoczęcia współpracy.

 

Prowadzona przez spółkę działalność polega na opracowywaniu oraz implementacji innowacyjnych, ekonomicznie i ekologicznie atrakcyjnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu oraz rynku ochrony środowiska, w szczególności w obszarze biodegradacji lotnych związków organicznych.

Model biznesowy firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. zakłada świadczenie kompleksowych usług w zakresie projektowania, przenoszenia skali oraz poprawnej eksploatacji przemysłowych bioreaktorów, optymalizacji pracujących w przemyśle reaktorów, możliwości opracowania założeń i projektu technologicznego procesu biooczyszczania gazów w reaktorach trójfazowych pod wybraną  instalację, a także wybór i adaptację mikroorganizmów do wybranego zanieczyszczenia.

Dzień później zostaliśmy zaproszeni do wrocławskiego laboratorium spółki Nanovectors Sp. z o. o. Spotkanie zorganizowane zostało w celu zaprezentowania pierwszej wersji opracowywanej przez spółkę technologii – skutecznych nanowektorowych zabezpieczeń różnych materiałów przed fałszerstwem.
 
Z końcem czerwca br. spółka Nanovectors (którą utworzyliśmy w grudniu ubr.) zakończyła ważny etap swojego rozwoju. Firma realizowała kompleksowe inwestycje związane z budową i przygotowaniem infrastruktury (laboratorium) oraz nabyciem materiałów niezbędnych do opracowania zestawu demonstracyjnego technologii znakowania materiałów w celu zabezpieczenia ich przed fałszerstwem. Główne pozycje po stronie wydatków stanowił zakup odpowiednich odczynników chemicznych oraz koszty wyposażenia laboratorium,  na które składały się m. in.  wirówka, waga, lasery i podzespoły optoelektroniczne, oprogramowanie do projektowanych detektorów oraz ochrona patentowa (rozszerzenie ochrony na USA i kraje UE).

Po opracowaniu zestawu demonstracyjnego (czyli pierwszej wersji technologii),  zarząd firmy Nanovectors Sp. z o. o. w najbliższych miesiącach będzie stawiał na organiczny rozwój Spółki poprzez opracowywanie dedykowanych rozwiązań dla konkretnych klientów. W najbliższym czasie, oprócz dalszych prac nad technologią, spółka planuje zaangażować się głównie w działania marketingowo-sprzedażowe w celu pozyskania partnerów przemysłowych.

Wizyta w spółkach: Ekoinwentyka i Nanovectors – galeria zdjęć


 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 11.03.2014
plusfontminusfontreloadfont