Dr hab., inż. Artur Bednarkiewicz

Print Friendly, PDF & Email

Dr hab., inż. Artur Bednarkiewicz

Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego

Artur Bednarkiewicz uzyskał stopień mgr inż. Fizyki i Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej w 1998 a stopień doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS), Polskiej Akademii Nauk (PAN) w 2003 i 2013 r w grupie prof.W.Stręka. Od kwietnia 2015 jest profesorem INTiBS.

 

Po stażu podoktorskim w Joint Research Centre, Komisji Europejskiej, Włochy (2005-2009) zainicjował powstanie interdyscyplinarnej grupy NAOMIS (Nanoparticle Assisted Molecular Imaging and Sensing ) i zrealizował projekt badawczy przy Wrocławskim Centrum Badań EIT+, w którym zajmował się przestrzennie indukowaną selekcją komórek hybrydomalnych. Grupa skupia się nad syntezą, charakteryzacją i zastosowaniem nanocząsteczek luminescencyjnych do obrazowania i bio-detekcji, a także na rozwijaniu metod i urządzeń wykorzystujących biospektroskopię optyczną, obrazowanie fluorescencyjne i anty-Stokesowskie oraz selektywną eliminację komórek.

 

Współtwórca 7 patentów i zgłoszeń patentowych (PL,EU,PCT), autor około 100 artykułów z listy Filadelfijskiej (h-index=20, ponad 1300 cytowań). Promotor 4 prac magisterskich i 2 doktorskich. Laureat stypendiów Ministra Edukacji (1996 i 1997), Fundacji Nauki Polskiej (2004 i 2005) i dyrektora INTiBS (2015). Zrealizował 2 granty badawcze (NCN Sonata, WCB EIT+ NanoMat) jako kierownik naukowy, aktualnie kieruje badaniami nad domieszkowanymi nanokryształami typu rdzeń-płaszcz w ramach projektu NCN Sonata Bis.

Od czerwca 2014, jest aktywnym członkiem Young Academy of Europe, angażując się w promocję nauki polskiej i podnosząc kwestie młodych polskich uczonych w kontekście poszerzania udziały „młodych” krajów członkowskich Unii Europejskiej w realizacji międzynarodowych badań i zdobywaniu prestiżowych grantów ERC. Od 2014 reprezentant Polski w ramach akcji COST 1403.

Od stycznia 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Pionu Naukowo-Badawczego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

 

Zajmuje się nano-bio-technologią i bio-spektroskopią, m.in. opracowywaniem nowych metod pomiarowych, nowych metod obrazowania i bio-detekcji, pracuje również na tworzeniu nowych nanomateriałów (bio)funkcjonalnych do zastosowań w biologii i medycynie.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.01.2017
plusfontminusfontreloadfont