Print Friendly, PDF & Email

FAQ

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Przedstawione odpowiedzi mają charakter wstępnych informacji dotyczących Wirtualnego Instytutu Badawczego i służą możliwie wczesnemu zapoznaniu potencjalnych Wnioskodawców z przygotowywanym Otwartym Konkursem Ofert.

W związku z powyższym, ŁUKASIEWICZ – PORT wyraźnie informuje, iż przedstawione odpowiedzi nie mogą stanowić podstawy do formułowania późniejszych roszczeń wobec ŁUKASIEWICZ – PORT jako Podmiotu zarządzającego.

 

  1. Kiedy dokładnie zostanie ogłoszony konkurs i jak długo będzie trwał?

Zgodnie z ramowym harmonogramem wdrażania Programu WIB, nabór wniosków o finansowanie zespołów badawczych zostanie przeprowadzony jesienią 2019 r. Dokładny termin ogłoszenia konkursu oraz naboru wniosków o finansowanie nie jest jeszcze znany. Zostanie on podany do wiadomości na stronie www.wib.port.org.pl. Zalecamy systematyczne śledzenie pojawiających się na stronie komunikatów.

 

  1. Jaka jest minimalna, a jaka maksymalna kwota projektu, którą może otrzymać zespół badawczy?

Program nie zakłada minimalnej kwoty, którą może otrzymać zespół badawczy. Kwota na jaką opiewa wniosek powinna być indywidualnie dostosowana do potrzeb zespołu badawczego i adekwatna do założonego planu działalności naukowej. Adekwatność i zasadność wydatków będzie przedmiotem oceny merytorycznej.

Maksymalna kwota finansowania nie może przekroczyć 450 mln zł, czyli kwoty określonej w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.07.2019 r. o obszarze działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz wysokości i okresie tego finansowania.

 

  1. Czy możliwe jest złożenie kilku wniosków o dofinansowanie przez jedną instytucję?

 Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o finansowanie z zastrzeżeniem, że zespół badawczy o określonym składzie osobowym może ubiegać się o finansowanie w ramach wyłącznie jednego wniosku. Szczegółowe zasady dotyczące wymagań w odniesieniu do zespołu badawczego będą znajdowały się w regulaminie konkursu.

 

  1. Kto będzie podpisywał umowę o finansowanie z PORT?

Umowa o finansowanie zespołu badawczego będzie zawarta pomiędzy Podmiotem zarządzającym, tj. ŁUKASIEWICZ – PORT a Wnioskodawcą, czyli instytucją, w której zatrudniony jest lider zespołu badawczego.

 

  1. Czy członkowie zespołów badawczych muszą pochodzić z jednego podmiotu?

Nie. Unikatową cechą WIB jest możliwość tworzenia zespołów badawczych przez osoby zatrudnione w różnych jednostkach na terenie Polski. Jednostki te muszą pochodzić z katalogu podmiotów wymienionych w art. 11 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki i muszą być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki WIB przeznaczane są na finansowanie liderów i zespołów, których prace – dzięki koncentracji wokół jednego obszaru – mogą wzajemnie się uzupełniać i pozwalają uzyskać zwielokrotniony efekt badawczy.

 

  1. Jakie rodzaje badań mogą być objęte finansowaniem?

 Zaletą Programu Wirtualny Instytut Badawczy jest to, iż w jego ramach możliwe są do sfinansowania wszystkie rodzaje badań/prac, z zastrzeżeniem, iż mają to być badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Celem działalności naukowej zespołów badawczych ma być bowiem komercjalizacja jej wyników.

 

  1. Czy kwota 450 mln określona w Komunikacie jest przeznaczona wyłącznie na badania, czy też uwzględnia koszty komercjalizacji?

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2019 r. o obszarze działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz wysokości i okresie tego finansowania kwota 450 mln zł jest kwotą przeznaczoną wyłącznie na finansowanie działalności naukowej zespołów badawczych w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii.

 

  1. Jakie konkretnie wydatki będą możliwe do sfinansowania?

Katalog wydatków kwalifikowanych zostanie określony szczegółowo w dokumentacji konkursowej. Niemniej jednak przewiduje się, że możliwe do sfinansowania będą m.in. wynagrodzenia członków zespołu badawczego, materiały do realizacji badań, odpłatne użytkowanie infrastruktury badawczej czy wynagrodzenia personelu administracyjnego.

 

  1. Jestem zainteresowany uczestnictwem w Programie WIB jako ekspert. W jaki sposób mogę zgłosić swoją kandydaturę i jakie kryteria obowiązują przy wyborze?

W ramach WIB planowany jest nabór na ekspertów. Informacje w tym zakresie, odnoszące się zarówno do terminu naboru, jak i zasad oraz kryteriów wyboru będą publikowane na stronie www.wib.port.org.pl. Zalecamy systematyczne śledzenie pojawiających się na stronie komunikatów.

 

  1. Kiedy PORT opublikuje pełną dokumentację celem zapoznania się ze szczegółowymi warunkami konkursu, kryteriami wyboru projektów itd.?

Publikacja pełnej dokumentacji konkursowej planowana jest na dzień ogłoszenia konkursu. Na ten moment termin ten nie jest dokładnie znany, niemniej jednak zgodnie z ramowym harmonogramem wdrażania WIB planowany jest on jesienią 2019 r. Zalecamy systematyczne śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie www.wib.port.org.pl.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: mateuszrekiny, Opublikowano: 20.08.2019
plusfontminusfontreloadfont