Print Friendly, PDF & Email

O Programie WIB

Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Obszarem badań WIB jest biotechnologia medyczna – onkologia. Na wsparcie zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln zł.

Wirtualny Instytut Badawczy został zdefiniowany ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz.U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823), natomiast zakres finansowania, jego wielkość i przeznaczenie oraz podmiot zarządzający określone zostały w Komunikatach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Wirtualny Instytut Badawczy jest narzędziem dystrybucji środków Funduszu Polskiej Nauki. Jego celem jest finansowanie pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

W ramach programu finansowanie uzyskają zespoły badawcze, które zaplanują zadania badawcze wpisujące się w określoną agendę badawczą. Program dopuszcza możliwość realizacji zadań zlokalizowanych w różnych jednostkach naukowych w Polsce.

Podmiotem zarządzającym Programem Wirtualny Instytut Badawczy dla obszaru biotechnologia medyczna – onkologia jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

Docelowo możliwe jest uruchomienie kolejnych edycji programu Wirtualny Instytut Badawczy w innych dziedzinach nauki, atrakcyjnych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki.

Dokumenty związane z podstawami prawnymi funkcjonowania WIB oraz zasadami jego koordynacji można pobrać w zakładce DO POBRANIA.

WIB – BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA – ONKOLOGIA

Środki programu WIB w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia (łącznie 500 mln PLN) przeznaczane są na:

 • finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w konkretnym obszarze badawczym (biotechnologia medyczna – onkologia), której celem jest wypracowanie IP o wysokim potencjale komercjalizacyjnym,
 • komercjalizację wyników pracy zespołów badawczych lub związanego z wynikami know-how.

Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji Zadań badawczych i nie narzuca limitów finansowych co do wielkości budżetu poza dostępną alokacją programu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje między innymi:

 • wynagrodzenia zespołu badawczego na bardzo wysokim poziomie,
 • koszty wykorzystania infrastruktury badawczej, w tym koszty amortyzacji własnej aparatury,
 • zakup materiałów, drobnych urządzeń, usług zewnętrznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zaplanowanych badań,
 • koszty zarządzania i administracji projektem w ramach kosztów bezpośrednich,
 • naliczane ryczałtowo koszty pośrednie w wysokości 15%.

Zespół badawczy tworzy Lider, pozostali członkowie Personelu kluczowego (do 4 naukowców), oraz Personel pomocniczy. Członkowie personelu kluczowego, w tym lider, mogą pochodzić z różnych jednostek naukowych, które na potrzeby złożenia wniosku i realizacji wspólnego zadania badawczego zawrą umowę konsorcjum. Personel kluczowy, w tym lider, podlegają kryteriom oceny dorobku naukowego, przebiegu kariery zawodowej, osiągnięć i doświadczenia w prowadzeniu i zarządzaniu badaniami naukowymi, kierowaniu zespołami badawczymi oraz współpracy z biznesem.

Proces wyłonienia zespołów badawczych przebiega następująco:

 • ogłoszenie o konkursie, uruchomienie naboru (strona internetowa programu WIB)
 • nabór wniosków, spotkania informacyjne, konsultacje
 • zakończenie naboru, lista złożonych wniosków
 • ocena formalna wniosków pod względem zgodności dokumentacji z założeniami regulaminu konkursu
 • ocena merytoryczna w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne
 • panel ekspertów
 • ranking wnioskodawców
 • procedura odwoławcza
 • podpisanie umów o finansowanie

Przy wyłanianiu zespołów badawczych podmiot zarządzający bierze pod uwagę:

 • dotychczasowe osiągnięcia członków zespołu badawczego w zakresie działalności naukowej oraz komercjalizacji wyników tej działalności;
 • potencjał zespołu badawczego do prowadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie;
 • znaczenie przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki;
 • potencjał komercjalizacyjny planowanych efektów działalności naukowej.

Rolę podmiotu zarządzającego programem WIB pełni Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu. Do zadań podmiotu zarządzającego należy organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wyłonienie zespołów badawczych, organizacja pracy ekspertów, podpisanie umów o finansowanie, nadzór i wsparcie realizacji zadań badawczych, dystrybucja środków funduszu, koordynacja procesu komercjalizacji wypracowanych nowych technologii i produktów.

Planowany nabór wniosków na finansowanie zespołów badawczych zostanie przeprowadzony jesienią 2019 r.

Komunikaty dotyczące konkursów na wyłonienie zespołów badawczych oraz ekspertów, informacje o terminach spotkań informacyjnych i konsultacji oraz wszelkie informacje dotyczące wdrażania programu WIB będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej WIB. Zapraszamy do regularnego odwiedzania zakładki AKTUALNOŚCI.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: mateuszrekiny, Opublikowano: 20.08.2019
plusfontminusfontreloadfont