Print Friendly, PDF & Email

O Programie WIB

 

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB)

Podstawą dla podjęcia działań zmierzających do uruchomienia Programu WIB jest ustawa z dn. 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz.U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823) oraz Komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) z dn. 2 lipca 2019 r.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 lipca 2019 r. obszarem działalności naukowej finansowanej ze środków Funduszu Polskiej Nauki jest biotechnologia medyczna – onkologia. Na finansowanie działalności naukowej w tym zakresie przeznaczonych zostało 450 mln zł.

Jednocześnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował, że podmiotem zarządzającym dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

Jednym z podstawowych zadań Podmiotu zarządzającego Programem WIB jest organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wyłonienie wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

Środki WIB przeznaczane są na:

  • finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w konkretnym obszarze badawczym (biotechnologia medyczna – onkologia), której celem jest wypracowanie IP o wysokim potencjale komercjalizacyjnym,
  • komercjalizację wyników pracy zespołów badawczych lub związanego z wynikami know-how.

Przy wyłanianiu zespołów badawczych podmiot zarządzający bierze pod uwagę:

  • dotychczasowe osiągnięcia członków zespołu badawczego w zakresie działalności naukowej oraz komercjalizację wyników tej działalności;
  • potencjał zespołu badawczego do prowadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie;
  • znaczenie przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki;
  • potencjał komercjalizacyjny planowanych efektów działalności naukowej.

Zgodnie z ramowym harmonogramem wdrażania Programu WIB, nabór wniosków na finansowanie zespołów badawczych zostanie przeprowadzony jesienią 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: mateuszrekiny, Opublikowano: 20.08.2019
plusfontminusfontreloadfont