Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało akredytację Ministerstwa Rozwoju

Print Friendly, PDF & Email

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało akredytację Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju nadało z dniem 23 czerwca br. Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ status akredytowanego Ośrodka Innowacji, uprawnionego do świadczenia proinnowacyjnych usług doradczych dla biznesu i nauki. Jest to nowa rola centrum, które oprócz jednostki naukowej i organizacji badawczej typu RTO, pełni teraz również rolę ośrodka innowacji.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju, Ośrodki innowacji, to podmioty zajmujące się szeroko pojętą promocją i inkubacją innowacyjnej przedsiębiorczości, transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych, aktywizacją przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracą z biznesem.

Efektem działalności Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, jako ośrodka innowacji, będzie zatem rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym.

EIT+ jako instytucja otoczenia biznesu i podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności, świadczy specjalistyczne wysokiej jakości proinnowacyjne usługi doradcze i wsparcia w obszarze powiązanym m.in. z inteligentnymi specjalizacjami. Spółka prowadzi i stale poszerza ofertę skierowaną do przedsiębiorców obejmującą m.in. zaawansowane usługi o charakterze mentoringowym, doradczym, akceleracyjnym, finansowym, coachingowym, a także umożliwiającej korzystanie z infrastruktury i aparatury badawczo-rozwojowej oraz pomagającej zarządzać procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie. Ponadto w ramach świadczonych usług EIT+ prowadzi aktywną współpracę z sektorem nauki, lokalną (samorządową i rządową) administracją oraz organizacjami biznesowymi w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, aktywnie włączając się w wiele inicjatyw społeczno-gospodarczych mających na celu wzrost konkurencyjności regionu i miasta.

W ramach włączenia do systemu innowacji EIT+ będzie rozwijało:

  • usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy,
  • usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,
  • usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone

Na Dolnym Śląsku akredytację Ministerstwa Rozwoju posiadają tylko trzy podmioty:

Pełna informacja na temat przyznanej akredytacji jest dostępna na stronach Ministerstwa Rozwoju.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 13.07.2016
plusfontminusfontreloadfont