Zadanie 2.4. Nanoenkapsułowanie farmaceutyków

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe

Nanoenkapsułowanie farmaceutyków Konstruowanie efektywnych nośników leków na poziomie nanoskopowym jest jednym z wyzwań nowoczesnej chemii, biotechnologii i nanobiotechnologii, technologii chemicznej i inżynierii materiałowej. Preparowanie nośników jest realizowane między innymi w procesach templatowania, w których otrzymuje się nanocząstki polimerowe (nanosfery lub nanokapsuły) o rozmiarach w zakresie od 1 do 1000 nm. Wykazują one przewagę nad mikrosferami i liposomami w transportowaniu substancji aktywnych, gdyż mają dużą pojemność załadunkową wnętrza, pozwalają przechowywać czynniki transportowane przez dłuższy czas chroniąc je przed degradacją w organizmie oraz umożliwiają większe nagromadzenie terapeutyków w miejscach chorobowo zmienionych. Szczególnie wprowadzenie targentu do struktury może przeistoczyć nanokapsuły w nowoczesne nośniki inteligentne zdolne do docelowego transportu farmaceutyków.

Poniższy projekt ma charakter wybitnie interdyscyplinarny, obejmuje on zarówno otrzymywanie nowych nośników leków (nanosfer i nanokapsuł), jak i ich badania biologiczne (określenie cytotoksyczności) na liniach komórkowych. Proponowane transportery będą stanowiły zarówno układy micelarne (głównie mikroemulsje o/w i w/o stabilizowane surfaktantami niejonowymi w tym cukrowymi), jak i nanosfery i nanokapsuły otrzymywane w procesach templatowania (procesy polimeryzacji i precypitacji międzyfazowej).

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej metodologii otrzymywania nowych nanonośników leków, przydatnych do enkapsułowania fotouczulaczy (wykorzystywanych w terapii fotodynamicznej (ang. Photodynamic Therapy PDT)), preparatów pochodzenia roślinnego o charakterze środków przeciwzapalnych, przeciwgrzybicznych czy przeciwnowotworowych.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont