Zadanie 3.5. Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych

Priorytet III. Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych

Choroby nowotworowe stanowią drugą przyczynę pod względem zachorowań i umieralności w populacji światowej i polskiej. Obok chorób układu krążenia stanowią najważniejszy problem zdrowotności społeczeństwa. Celem projektu jest znalezienie nowych markerów pomocnych w diagnostyce, określeniu rokowania oraz predykcji w różnych typach chorób nowotworowych. W zaplanowanych badaniach będą realizowane zadania związane z określeniem znaczenia ekspresji różnych izoform metalotionein, receptorów melatoniny i receptorów angiotensyny w diagnostyce i przebiegu chorób nowotworowych. Ponadto będą prowadzone badania nad procesem limfangiogenezy w schorzeniach nowotworowych, a także wpływu różnych substancji na mechanizmy wielolekowej oporności komórek nowotworowych na cytostatyki.

Wymiernym efektem proponowanych badań będzie określenie niezależnych czynników diagnostycznych, prognostycznych oraz predykcyjnych, które będą mogły być wykorzystywane do rozpoznawania i monitorowania przebiegu choroby nowotworowej. Rezultaty prowadzonych badań mogą być także pomocne w modyfikowaniu i wspomaganiu procesu terapeutycznego stosowanego w klinice onkologicznej.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont