Zadanie 3. Funkcjonalne materiały polimerowe

Wykonawca:
Politechnika Wrocławska

Kierownik:
dr hab. inż. Marek Bryjak

Opis zadania:

Prace badawcze w tym zadaniu są ukierunkowane na otrzymanie i zastosowanie specyficznych funkcjonalnych jedno-, dwu- i trójwymiarowych nanomateriałów polimerowych o określonych właściwościach. Prace badawcze są prowadzone w ramach z trzech niezależnych tematów.

Pierwszy temat dotyczy nanowarstw polimerowych wykorzystywanych jako inteligentne powierzchnie, których właściwości zmieniają się w zależności od bodźca zewnętrznego. Tak otrzymane struktury mogą być wykorzystywane jako nanomechanizmy, sensory, warstwy półprzewodzące, selektywne membrany czy katalizatory membranowe.

Drugi temat koncentruje się na otrzymaniu materiałów kompozytowych o różnych właściwościach oraz przygotowaniu założeń wstępnych do opracowania technologii ich otrzymywania. Ponadto, w ramach zadania otrzymywane są i badane funkcjonalne polimery wykazujące charakterystyczne właściwości wobec specyficznych warunków zewnętrznych. Materiały te stanowić będą kompozyty termoplastyczne złożone z polimerowej osnowy oraz nanonapełniacza funkcjonalnego. Stosownie do rodzaju wprowadzonego napełniacza, nowe materiały będą aktywne w polu elektromagnetycznym, bądź stanowić będą materiał sensoryczny o selektywnym działaniu, przeznaczony do detekcji określonych cieczy, gazów, światła lub zmian wymiarów.

Trzeci temat, obejmujący prace na pograniczu nano- i biotechnologii, koncentruje się na opracowaniu nośników nanostrukturalnych poprzez adsorpcję warstw polielektrolitów na powierzchni cząstek ciała stałego o rozmiarach koloidalnych. W ramach prowadzonych prac określane są warunki fizykochemiczne dla syntezy nośników i opracowywane podstawy technologiczne wytwarzania nośników z wykorzystaniem metody adsorpcji, warstwa po warstwie. Wytwarzane są również i charakteryzowane polimeryczne nanosfery zdolne do przenoszenia, ukierunkowanego dostarczania i kontrolowanego uwalniania leków cytostatycznych. Ponadto, prowadzone są prace nad funkcjonalizacją powierzchni nanocząstek w celu dołączenia cząsteczek cystatyn, odpowiedzialnych za rozpoznawanie komórek nowotworowych.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Polimery o zmodyfikowanej powierzchni
• Nowa generacja membran separujących
• Nowe typy nośników białek, materiały bioinspirowalne, systemy do kontrolowanego uwalniania leku
• Materiały czujnikowe
• Nanokompozyty elektroprzewodzące
• Materiały i kompozyty biozgodne
• Funkcjonalne warstwy nanostrukturalne, techniki modyfikacji powierzchni
• Nowe materiały dla ogniw paliwowych
• Nanowarstwy polimerowe o zadanych właściwościach
• Polimerowe kompozyty do zastosowań sensorycznych

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont