Zadanie 5.2. Stopy międzymetaliczne absorbujące wodór i magnesy stałe na bazie lantanowców – opracowanie nanokompozytowych materiałów magnetycznie twardych na bazie surowców krajowych

Wykonawca:
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Instytut Metali Nieżelaznych w Poznaniu
Politechnika Wrocławska

Kierownik:

prof. Leszek Rycerz

Opis zadania:

To zadanie badawcze ze względu na swój rozbudowany zakres zostało podzielone na osiem obszarów badawczych obejmujących:

1. Określenie skuteczności możliwych do zastosowania technologii pozyskiwania lantanowców z istniejących surowców krajowych metodami współczesnej metalurgii chemicznej.
2. Opracowanie technologii otrzymywania halogenków lantanowców wysokiej czystości.
3. Wyznaczenie właściwości termodynamicznych i przewodnictwa elektrycznego wybranych układów halogenki lantanowców – halogenki metali alkalicznych.
4. Opracowanie technologii otrzymywania neodymu i stopów Nd-Fe oraz Nd-Fe-B służących do produkcji magnesów stałych oraz technologii produkcji międzymetalicznych stopów lantanowców absorbujących wodór.
5. Opracowanie nanokompozytowych materiałów magnetycznych na bazie pierwiastków ziem rzadkich.
6. Ocenę możliwości wykorzystania rud, koncentratów, półproduktów i odpadów oraz opracowanie technologii pozyskiwania wybranych metali nieżelaznych i rzadkich metodami hydro- i biometalurgii.
7. Syntezę i badanie właściwości fizykochemicznych nanowłókien ditlenku tytanu otrzymywanego metodami hydrometalurgicznymi.
8. Zastosowanie metod biometalurgicznych do przerobu polimetalicznych surowców siarczkowych.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Nowoczesne metody odzysku metali ziem rzadkich z odpadów
• Nanokompozyty magnetyczne
• Odzysk gipsu z odpadów
• Technologie otrzymywania nowych stopów do produkcji magnesów trwałych i układów absorbujących wodór
• Nowe materiały na bazie pierwiastków ziem rzadkich
• Nanowłókna i nanoproszki z dwutlenku tytanu
• Nowe materiały dla akumulatorów litowych o polepszonych parametrach

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont