Zadanie 9.1. Nanomateriały wytwarzane technologią zol-żel przeznaczone do zastosowań medycznych i czujnikowych

Wykonawcy:
Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Kierownik:
prof. Agnieszka Iwan

Opis zadania:

Celem prowadzonych badań jest opracowanie materiałów i technologii ich uzyskiwania na potrzeby takich gałęzi gospodarki jak: budownictwo, włókiennictwo, farmacja, medycyna i weterynaria.

W ramach realizowanych prac otrzymywane są nanostruktury bezpostaciowe, nanoproszki o wąskim rozkładzie ziaren oraz nanowarstwy metodą modyfikacji powierzchniowej i objętościowej najczęściej stosowanych w nanotechnologii tlenków: tytanu, cyrkonu i krzemu. Domieszkowanie pozwala na zmianę właściwości fizycznych (przewodnictwo, magnetyzm, hydro/oleofobowość), chemicznych (np. fotokataliza) i biologicznych (bakteriobójczość, grzybobójczość, biofunkcjonalizacja powierzchniowa itp.).

Ponadto, otrzymane materiały są badane pod kątem ich użyteczności jako dodatki do powłok antykorozyjnych, elementy sensoryczne w czujnikach optycznych gazów i cieczy (również w wysokich temperaturach) i materiały biozgodne (do zastosowania w implantologii).

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Nowe materiały i technologie ich wytwarzania (metodą zol-żel), w formie nanoproszków o wąskim rozkładzie wielkości ziaren oraz nanokrystalicznych i/lub bezpostaciowych cienkich warstw i powłok (grubość do 1 mm)
• Nowe materiały (warstwy i proszki) domieszkowane powierzchniowo lub objętościowo jonami i/lub atomami metali
• Materiały tlenkowe w formie nanoproszków i cienkich warstw
• Materiały tlenkowe funkcjonalizowane związkami organicznymi, o zmienionych właściwościach hydrofilowości/hydrofobowości (do stosowania jako powłoki ochronne, materiały antykorozyjne, powierzchnie samoczyszczące do wyrobów np. drewnianych, metalowych, z tworzyw sztucznych)
• Barierowe wielowarstwowe materiały kompozytowe (warstwy przewodzące lub magnetyczne na podłożach dielektrycznych)
• Cienkie warstwy o właściwościach antybakteryjnych i/lub mykologicznych
• Materiały tlenkowe o polepszonych właściwościach fotokatalitycznych
• Materiały do zastosowań we włókiennictwie, jako materiały antykorozyjne, w medycynie (spoiwa implant-kość), czujniki.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont